Kompetansetiltak rettet mot pedagogisk leder og barnehagelærere

«Heia laget rundt barnet og eleven» (STATPED) 8.-9. desember arrangere STATPED fagtorg med tema nært knyttet til laget rundt barnet, og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Målgruppe for konferansen er blant annet styrere, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og annet personale i laget rundt barn og elever med særskilte behov. Fagtorget er gratis og krever ingen påmelding.

Veiledning av nyutdannede (udir.no) Veiledningsordningen skal bidra til en bedre overgang mellom utdanning og yrke ved at de nyutdannede får en større trygghet og bevissthet om egen kompetanse og finner seg godt til rette i yrkesrollen.  

Godkjenning av utenlandske utdanninger (NOKUT) – Hvis du er utdannet barnehagelærer eller tilsvarende fra utlandet, må du ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din for å jobbe som styrer eller pedagogisk leder i Norge.  

Videreutdanning for barnehagelærere (udir.no) – Videreutdanning for barnehagelærere som er ansatt i en barnehage, og andre med treårig barnefaglig utdanning som ønsker å kvalifisere seg til stilling som pedagogisk leder – Søknadsportalen åpner 1. februar 2022.

I Oslo og Viken vil du finne følgende tilbud om videreutdanning for barnehagelærere:

Barns Språkutvikling og språklæring  

Fysisk – motorisk utvikling og aktivitet 

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø  

Spesialpedagogikk 

Veilederutdanning for praksislærere 

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for deg som har en annen barnefaglig utdanning  

Styrerutdanning – nasjonal lederutdanning for styrer i barnehagen  

Digital kompetanse i barnehagen – Videreutdanning for barnehagelærere

Ledelse av utviklings og endringsarbeid  

Vil du fordype deg i barnehageledelse?

Juss for ledere  

Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 studiepoeng)

Lek i begynneropplæringen-Velkommen til en nasjonal konferanse som har til hensikt å dele og utvikle ny kunnskap om lek i overgangen fra barnehage til skole og i begynneropplæringen. Når: 23. og 24.oktober 2023.

Veilederes etiske dilemma (Veiledning av nyutdannede barnehagelærere)– Nyutdannede barnehagelærere kan møte både interne og eksterne veiledere gjennom gruppeveiledning. Denne digitale workshopen har fokus på veilederrollen, etiske dilemmaer, tillit og delingskultur.- Dato/Tid- 27.april 2023/ Påmelding