Likestilling og likeverd

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling. (Rammeplanen)


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Likestilling og likeverd i barnehagen
Forfatter:  Kari Emilsen

Utgitt: 2015
ISBN: 9788245015546«Boken gir kunnskap og inspirasjon til å arbeide med kjønnslikestilling og likeverd i barnehagen. Likestilling og likeverd i barnehagen trekker opp historiske linjer og presenterer nyere perspektiver på kjønn og kjønnsmangfold, samt verktøy og eksempler fra arbeid i barnehager.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Like læringsmuligheter for jenter og gutter
Forfatter:  Helga Aune

Utgitt: 2019
ISBN: 9788245017878«I boken forklares det juridiske regelverket som skal sikre like læringsmuligheter for jenter og gutter i tråd med reglene i barnehageloven og opplæringsloven. I tillegg kobles juss og pedagogikk sammen. Forfatteren viser gjennom praktiske eksempler, koblet til læreplanen og rammeplanen, hvordan pedagogikken kan utformes for å sikre like læringsmuligheter i den praktiske barnehage- og grunnskolehverdagen. Styrer, rektor og lærere er sammen med foreldrene ansvarlige for å sikre at alle barn får like læringsmuligheter uavhengig av kjønn. Dette forutsetter at de kjenner reglene og forstår hvordan tradisjonelle kjønnsrollemønstre kan resultere i ulike læringsmuligheter. Forventninger og hvordan det tilrettelegges for læring, kan åpne eller stenge for like læringsmuligheter..» (Fagbokforlaget)