Kompetanse tiltak for alle

I barnehagen arbeider ansatte med ulike utdannings og erfaringsbakgrunn. Noen kompetansetiltak retter seg mot spesifikke utdanningsbakgrunner, men mange tilbud har hele personalgruppen som målgruppe. Vi har her samlet en del av de tilbudene som finnes i vår region.  

Lokal kompetanseutvikling – Regional ordning  

Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med universitet og høgskole. I Oslo og Viken har Høgskolen i Østfold, Universitet i Sørøst-Norge og OsloMet lang erfaring i å samarbeide med barnehageeier om kompetanseutvikling. Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som fortrinnsvis skal foregå i den enkelte barnehage.  

Du kan lese mer om Regional ordning ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) på deres nettsider. USN arrangeres også hvert år en erfaringskonferanse i samarbeid med Regional ordning  

Regional ordning (Re-komp) ved Høgskolen i Østfold baserer samarbeidet seg på behovene barnehagene har, og derfor blir prosessene ute i barnehagene og barnehagenettverkene ulike. 

Kompetanseutvikling i barnehagen er basert på gjensidige partnerskap mellom ansatte i barnehagene og faglærere fra barnehagelærerutdanningen. Partnerskapene bygger på likeverdige dialoger og forankring i barnehagen. Utviklingstiltakene i Regional ordning ved  OsloMet – storbyuniversitetet planlegges i tett dialog med barnehageeier, barnehagelærer og ansatte i barnehagen. 

Kurs, konferanser og nettverk for alle ansatte  

Det arrangeres en mengde interessante konferanser som retter seg mot barnehageansatte, både av offentlige og private aktører. Noen er gratis, de fleste har en deltakeravgift. OsloVikenbanrehager.no er ikke konferansearrangør, men vil her legge ut lenker til konferanser og kompetanseutvikling vi mener kan være av interesse for det daglige arbeidet i barnehagen og for implementering av rammeplan for barnehagen.  

6.april 2022- Webinar for barnehage og PPT: Kompetansepakke om inkludering med digitale verktøy i barnehage-Jobber du i barnehage eller i PPT? Statped har utviklet en kompetansepakke for hele personalgruppa, som fokuserer på hvordan teknologi bidrar til at alle barn deltar aktivt i et inkluderende fellesskap.

Påmelding

20.april 2022– 15.00-16.00-Webinar: Mottak av flyktninger i barnehage og skole 

20.april 2022- Erfaringskonferansen vår 2022: Den dokumenterte barnehagen- I rammeplanen for barnehagen heter det at «dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen». Arbeid med dokumentasjon innebærer også dilemmaer og etiske overveielser særlig knyttet til barns perspektiver. Hvordan arbeider barnehagen med å synliggjøre den pedagogiske virksomheten? Hva dokumenters, hvorfor dokumenteres det? Hvordan gjøres dokumentasjon – dokumentasjon av, for hvem og med hvem? Erfaringskonferansen har til hensikt å åpne for de mange måtene å forstå og anvende dokumentasjon på. Hvilken innvirkning kan arbeid med dokumentasjon ha for deg som arbeider i barnehagen, for deg som studenter til å bli barnehagelærer, for deg som arbeider i forvaltningen til barnehagen eller for deg som forsker og underviser i barnehagelærerutdanningen? 

eTwinning – et gratis tilbud til lærere, elever og barnehagebarn i barnehage og grunnopplæringen. eTwinning legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler og barnehager i ulike land for å utvikle bruk av IKT i læring. Tilbudet er i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  

FILIORUM – Senter for barnehageforskning er i gang med å utvikle en samling med digitale ressurser til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling. Ressursbanken er en samling ressurser som bygger på ny barnehageforskning til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling, f.eks. på personalmøter eller fagdager.