Kompetanse tiltak for alle

I barnehagen arbeider ansatte med ulike utdannings og erfaringsbakgrunn. Noen kompetansetiltak retter seg mot spesifikke utdanningsbakgrunner, men mange tilbud har hele personalgruppen som målgruppe. Vi har her samlet en del av de tilbudene som finnes i vår region.  

Lokal kompetanseutvikling – Regional ordning  

Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med universitet og høgskole. I Oslo og Viken har Høgskolen i Østfold, Universitet i Sørøst-Norge og OsloMet lang erfaring i å samarbeide med barnehageeier om kompetanseutvikling. Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som fortrinnsvis skal foregå i den enkelte barnehage.  

Du kan lese mer om Regional ordning ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) på deres nettsider. USN arrangeres også hvert år en erfaringskonferanse i samarbeid med Regional ordning  

Regional ordning (Re-komp) ved Høgskolen i Østfold baserer samarbeidet seg på behovene barnehagene har, og derfor blir prosessene ute i barnehagene og barnehagenettverkene ulike. 

Kompetanseutvikling i barnehagen er basert på gjensidige partnerskap mellom ansatte i barnehagene og faglærere fra barnehagelærerutdanningen. Partnerskapene bygger på likeverdige dialoger og forankring i barnehagen. Utviklingstiltakene i Regional ordning ved  OsloMet – storbyuniversitetet planlegges i tett dialog med barnehageeier, barnehagelærer og ansatte i barnehagen. 

Kurs, konferanser og nettverk for alle ansatte  

Det arrangeres en mengde interessante konferanser som retter seg mot barnehageansatte, både av offentlige og private aktører. Noen er gratis, de fleste har en deltakeravgift. OsloVikenbanrehager.no er ikke konferansearrangør, men vil her legge ut lenker til konferanser og kompetanseutvikling vi mener kan være av interesse for det daglige arbeidet i barnehagen og for implementering av rammeplan for barnehagen.  

eTwinning – et gratis tilbud til lærere, elever og barnehagebarn i barnehage og grunnopplæringen. eTwinning legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler og barnehager i ulike land for å utvikle bruk av IKT i læring. Tilbudet er i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  

FILIORUM – Senter for barnehageforskning er i gang med å utvikle en samling med digitale ressurser til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling. Ressursbanken er en samling ressurser som bygger på ny barnehageforskning til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling, f.eks. på personalmøter eller fagdager.

Hvordan oppdage synsvansker i barnehagen-20.oktober 2022- Et webinar for personalet som jobber med barn i alderen 0-6 år. Målet er å gi deltagerne av webinaret økt innsikt og forståelse for hva de skal se etter når de mistenker at barn har en synsvanske. Påmeldingsfrist: 18.10.2022.

SPOT 2022– 26.-27.oktober 2022, The Qube, Gardermoen-Statpeds årlige konferanse om teknologi og spesialpedagogikk

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK): Litterære opplevelser for alle-Webinaret handler om hvorfor det er viktig at barn, unge og voksne som kommuniserer på alternative eller supplerende måter kan få tilgang på litterære opplevelser – og hvordan vi kan legge til rette for det. Påmeldingsfrist: 18.10.2022.