Kompetanse tiltak for alle

I barnehagen arbeider ansatte med ulike utdannings og erfaringsbakgrunn. Noen kompetansetiltak retter seg mot spesifikke utdanningsbakgrunner, men mange tilbud har hele personalgruppen som målgruppe. Vi har her samlet en del av de tilbudene som finnes i vår region.  

Lokal kompetanseutvikling – Regional ordning  

Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med universitet og høgskole. I Oslo og Viken har Høgskolen i Østfold, Universitet i Sørøst-Norge og OsloMet lang erfaring i å samarbeide med barnehageeier om kompetanseutvikling. Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som fortrinnsvis skal foregå i den enkelte barnehage.  

Du kan lese mer om Regional ordning ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) på deres nettsider. USN arrangeres også hvert år en erfaringskonferanse i samarbeid med Regional ordning  

Regional ordning (Re-komp) ved Høgskolen i Østfold baserer samarbeidet seg på behovene barnehagene har, og derfor blir prosessene ute i barnehagene og barnehagenettverkene ulike. 

Kompetanseutvikling i barnehagen er basert på gjensidige partnerskap mellom ansatte i barnehagene og faglærere fra barnehagelærerutdanningen. Partnerskapene bygger på likeverdige dialoger og forankring i barnehagen. Utviklingstiltakene i Regional ordning ved  OsloMet – storbyuniversitetet planlegges i tett dialog med barnehageeier, barnehagelærer og ansatte i barnehagen. 

Kurs, konferanser og nettverk for alle ansatte  

Det arrangeres en mengde interessante konferanser som retter seg mot barnehageansatte, både av offentlige og private aktører. Noen er gratis, de fleste har en deltakeravgift. OsloVikenbanrehager.no er ikke konferansearrangør, men vil her legge ut lenker til konferanser og kompetanseutvikling vi mener kan være av interesse for det daglige arbeidet i barnehagen og for implementering av rammeplan for barnehagen.  

eTwinning – et gratis tilbud til lærere, elever og barnehagebarn i barnehage og grunnopplæringen. eTwinning legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler og barnehager i ulike land for å utvikle bruk av IKT i læring. Tilbudet er i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  

FILIORUM – Senter for barnehageforskning er i gang med å utvikle en samling med digitale ressurser til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling. Ressursbanken er en samling ressurser som bygger på ny barnehageforskning til bruk i barnehagebasert kompetanseutvikling, f.eks. på personalmøter eller fagdager.

Flerspråklighet: Gratis webinar for barnehager-Hva vet vi om flerspråklig språkutvikling? Hvordan kan barnehagen bidra til et godt språkmiljø og trygge rammer for barn som lærer flere språk? På dette webinaret får du forskningsbaserte fakta og råd om flerspråklighet, og du får møte forskere og andre barnehagelærere. Når: 14.mars

Webinar: Kan vi nok om barns lek?-Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Vi inviterer barnehagepersonell og andre interesserte til webinar om den viktige leken i barnehagen. Når: onsdag 15. mars, kl. 15.00 – 16.00 Klikk her for å melde deg på
Vi legger ut opptaket av webinaret i etterkant. Det vil være tilgjengelig ut juni 2023.

Fagtorg om digitale verktøy i barnehagen-Velkommen til fagtorg om digitale verktøy i barnehagen – et gratis arrangement for barnehager som har et partnerskap med OsloMet gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage. Når: 23.mars./Påmelding