Kompetanse tiltak for alle

I barnehagen arbeider ansatte med ulike utdannings og erfaringsbakgrunn. Noen kompetansetiltak retter seg mot spesifikke utdanningsbakgrunner, men mange tilbud har hele personalgruppen som målgruppe. Vi har her samlet en del av de tilbudene som finnes i vår region.  

Lokal kompetanseutvikling – Regional ordning  

Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med universitet og høgskole. I Oslo og Viken har Høgskolen i Østfold, Universitet i Sørøst-Norge og OsloMet lang erfaring i å samarbeide med barnehageeier om kompetanseutvikling. Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som fortrinnsvis skal foregå i den enkelte barnehage.  

Du kan lese mer om Regional ordning ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) på deres nettsider. USN arrangeres også hvert år en erfaringskonferanse i samarbeid med Regional ordning  

Regional ordning (Re-komp) ved Høgskolen i Østfold baserer samarbeidet seg på behovene barnehagene har, og derfor blir prosessene ute i barnehagene og barnehagenettverkene ulike. 

Kompetanseutvikling i barnehagen er basert på gjensidige partnerskap mellom ansatte i barnehagene og faglærere fra barnehagelærerutdanningen. Partnerskapene bygger på likeverdige dialoger og forankring i barnehagen. Utviklingstiltakene i Regional ordning ved  OsloMet – storbyuniversitetet planlegges i tett dialog med barnehageeier, barnehagelærer og ansatte i barnehagen. 

Kurs, konferanser og nettverk for alle ansatte  

Det arrangeres en mengde interessante konferanser som retter seg mot barnehageansatte, både av offentlige og private aktører. Noen er gratis, de fleste har en deltakeravgift. OsloVikenbanrehager.no er ikke konferansearrangør, men vil her legge ut lenker til konferanser og kompetanseutvikling vi mener kan være av interesse for det daglige arbeidet i barnehagen og for implementering av rammeplan for barnehagen.  

21. oktober, 28. oktober, 1. november og 16. november  2021 Kursrekke «Det uforståelige barnet»Utdanningsforbundet, Rådgiverforum Norge og KLM Lahnstein inviterer denne høsten til en kursrekke der temaet «Det uforståelige barnet» løftes frem. Kurset avholdes digitalt over fire ettermiddager. Påmeldingsfrist 21. september 2021.  

25. -26. oktober 2021 Fremtidens spesialundervisning  – Spesialundervisningen er stadig under lupen for å prestere bedre, være mer treffsikker og vise til resultater. Vi har samlet forskere og praktikere til to dager med påfyll og praktiske eksempler. Vi De fokusere på vilkårene for at spesialundervisningen skal virke optimalt. Hvordan legger vi forholdene best mulig til rette. Fagfokus er en privat kurs og konferansearrangør med sosial profil. Påmeldingsfrist 25.09.2021 .  

26.-28. oktober 2021 Norsk barnehageforsknings-konferanse i regi av universitet i Stavanger Barnehagen skal sikre at alle barn har muligheter til aktiv deltakelse i lek og læring. Det trengs derfor kontinuerlig forskning på temaet mangfold i vid forstand. Deltema for konferansen er – kulturelt og sosialt mangfold – kjønnsperspektiver – kreativitet – profesjon og ledelse – bærekraftig utvikling – språk og kommunikasjon – læring og utforsking – lek og samspill. Målgruppa for konferansen er forskere, PhD-studenter, praksisfeltet, barnehageeiere og andre interesserte fra barnehagesektoren. Denne konferansen er digital. Påmeldingsfrist 22. oktober 2021.  

2. november 2021. Samlingstundens dramaturgi i regi av Utdanningsforbundet. Samlingsstunden har en lang tradisjon og inngår i mange barnehagers hverdag. På dette kurset får du nyttige tips til hvordan du bygger opp å gjennomføre en god samlingsstund. Kurset arrangeres digitalt på Zoom. Påmeldingsfrist 26.10.2021  

10. november 2021 Konferanse om barns seksuelle helse og forebygging av vold og overgrepen konferanse i regi av stiftelsen KanvasMålet med konferansen er å øke din kunnskap om hvordan man oppdager og forebygger vold og overgrep mot barn, og hvordan du kan bli mer kompetent til å lytte til barns vonde fortellinger. Påmeldingsfrist 1. november 2021. 

15.november og 22.november Språkarbeid i barnehagen – med hverdagssamtalen som ressurs Målet med kurset er å vise hvordan personalet kan støtte barns språkutvikling i barnehagens hverdagssituasjoner. Hvordan kan disse situasjonene være gylne øyeblikk for å skape et godt språkmiljø? Kurset arrangeres digitalt på Zoom. Kursholder er professor ved OsloMet, Margaret Sandvik. Påmeldingsfrist 05.11.2021   

24.november 2021 Barns trivsel – helt nødvendig, Nordiske Impulser i regi av Utviklingsforum AS. Det er en økende bekymring for barns psykiske helse, også i barnehagen. Grunnlaget for livsglede her og nå og utvikling og læring for fremtiden, er at barna trives i eget liv og i barnehagen. Og hva kan vi gjøre med og for barn som ikke trives i barnehagen? Påmelding fram til konferansestart, frist for «Early bird pris;  18. september 2021  

25.november 2021 I samarbeid med foreldre for et trygt og godt barnehagemiljø i regi av Utdanningsforbundet. Målet med kurset er å vise hvordan ansatte i barnehagen kan forebygge og tilrettelegge for en raus og fleksibel samarbeidskultur med foreldre i arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø. Kurset avholdes digitalt på Zoom. Påmeldingsfrist 18. november 2021  

2.desember 2021– Matematikksenteret NTNU inviterer til konferansen «Matematikk i barnehagen». Bidragsyterne er forskere og ansatte i barnehager som deler erfaringer, kunnskap, aktiviteter og ideer om matematikk i barnehagen. Programmet består av plenumsforedrag og verksted, hvor deltagerne får prøve ut ulike aktiviteter og praktiske opplegg.  Mer informasjon, program og påmelding her.

13.-15. desember 2021  Nordplus kontaktseminar for barnehagesektoren Seminarets hovedtema er barns rettigheter og bærekraftig utvikling. Hvordan kan læringsmiljøet i barnehagen støtte opp om og oppmuntre den naturlige nysgjerrigheten og læringen hos barn? Det er reservert 10 plasser til norske deltakere, seminarspråket er engelsk og under seminaret vil du møte kollegaer fra Norden og Baltikum, dele og diskutere erfaringer og utfordringer. Du får mulighet til å bygge nettverk og diskutere fremtidig samarbeid og felles prosjekter gjennom Nordplus Junior programmet. Søknadsfrist 1. november 2021  

16. mars 2022 Toddler-konferansen 2022,  i regi av stiftelsen KanvasDe senere årene har det stadig dukket opp diskusjoner om varierende kvalitet i norske barnehager. I tillegg har det en rekke ganger blitt hevdet at de første leveårene er de viktigste i barnas liv og at ansatte i barnehagen ønsker mer kompetanse om denne gruppen. Påmeldingsfrist 16. mars 2022  

eTwinning – et gratis tilbud til lærere, elever og barnehagebarn i barnehage og grunnopplæringen. eTwinning legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler og barnehager i ulike land for å utvikle bruk av IKT i læring. Tilbudet er i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse