Nasjonale sentere

Likestillingssenteret tilbyr kompetanseheving på kjønn og likestilling.

Læringsmiljøsenteret er nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning for barnehager og skoler.

Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne. Skrivesenteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for skule og barnehage. Me har kurs og gratis undervisningsopplegg for både nynorsk hovudmål og nynorsk sidemål.

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen skal:bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap, bidra til økt kvalitet i fremmedspråkopplæringen og til økt motivasjon og interesse for fremmedspråk.

Det overordnete målet til senteret er å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende arena, med fokus på fysisk aktivitet, ernæring, mat og måltid, og på skolefagene kroppsøving og mat og helse. 

NAFO skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå. Vi driver et landsdekkende arbeid for å fremme tilpasset og god opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne i inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap.

Matematikksenteret (UH) er et ledende kompetansemiljø som jobber med kompetanseutvikling, forskning, formidling og utvikling av læringsressurser og digitale verktøy, i tett samarbeid med praksisfeltet. Vi er en naturlig samarbeidspartner i lokalt kompetanseutviklingsarbeid.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (forkortet KKS) skal bidra til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen.

Naturfagsenteret skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i naturfag.