Bærekraftig utvikling

Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen. (Rammeplanen)


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Salten fliluftsråd utarbeidet heftet: Bærekraft i barnehagen med utgangspunkt i bær, grønnsaker og ville vekster.


Naturfagsenteret viser hvordan prosjektarbeid om bærekraftig utvikling kan se ut.


Steinerbladet har siden 2002 været et fælles dansk/norsk tidsskrift for pædagogik og kultur. 


Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er et pedagogisk verktøy for å styrke temaene klima, miljø og bærekraft i undervisningen.


Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 


Skrivesenteret -Miljøtur i barnehagen


Matvalget utarbeidet et hefte om bærekraftige måltider.


Naturvakt er et aktivitetsprogram for barn, spesielt tilpasset for bruk i barnehager. Gjennom tilrettelagte oppgaver lærer barna om allemannsretten og de får bruke naturen som læringsarena for kunnskap og mestring.


Rammeplanen peker på den viktige oppgaven med å støtte opp under verdier, holdninger og handlinger som fremmer en bærekraftig utvikling og et mer bærekraftig samfunn.Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Barnehagens friluftsliv
Forfatter: Henrik Neegard og Inger Wallem Krempig

Utgitt: 2022
ISBN: 9788202761301«Her kan du få en større innsikt i bærekraftbegrepet, og hvordan dette kan knyttes opp mot det daglige livet i barnehagen  I kapittel 11 drøfter Olav Kasin hvordan friluftsliv i barnehagen kan knyttes til bærekraftig utvikling, og hvordan barnehagen gjennom friluftsliv kan arbeide for å fremme barns kunnskap og ønske om å ta vare på naturen. » (Cappelen Damm Akademisk)


Tittel: Bærekraft i praksis i barnehagen
Forfatter: Veronica Bergan, Kristin Emilie Bjørndal

Utgitt: 2019
ISBN: 9788215028514

«Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. Barnehagelærere må derfor ha relevant kompetanse for bærekraftig utvikling i barnehagen. Denne boken handler om hvorfor begrepet «bærekraft» er sentralt i barnehagen, og viser hvordan barnehagelærere kan bidra til at barn får erfaring med og bevissthet om bærekraftig utvikling. » (Universitetsforlaget)


Tittel: Naturvitenskap, bærekraft og matematisk oppmerksom
Forfatter: Stig Broström

Utgitt: 2020
ISBN: 9788205523258

«Det er mange gode grunner til å interessere seg for naturvitenskap, bærekraft og matematisk oppmerksomhet i barnehagen. Temaet har nok vært underbelyst i en periode, men nå ser vi en økende (politisk og pedagogisk) interesse for både begrepet naturvitenskap, bærekraft og barns tidlige matematiske oppmerksomhet i barnehagen. » (Gyldendal)


Tittel: Bærekraftig utvikling 
Forfatter: Olav Kasin , Arne Sveinson Haugen , Marianne Presthus Heggen , Guri Langholm og Bushra Fatima Syed

Utgitt: 2019
ISBN: 9788245022988

« Boka tar spesielt for seg hvordan barn kan medvirke i aktiviteter knyttet til naturglede, reduksjon av forbruk, solidaritet og rettferdighet. Bokas målgruppe er studenter ved barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehagen.» (Tanum)