Demokrati

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får mulighet til å ytre seg og delta uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. Barnets åndsfrihet skal anerkjennes. (Rammeplanen)

«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende felleskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 8)

«Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende felleskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 8) 

Rammeplanen gir klare føringer for at retten til deltakelse og det å bli hørt må gi rom for mange ulike uttrykksformer (Bae, 2018). For å gi rom for mange ulike uttrykksformer oppfordrer Bae (2018) oss til å rette fokus mot hvordan yrkesrollene praktiseres i barnehagen. Hvordan møter vi uttrykk som sinne, gråt, frustrasjon, glede, latter …

Hvordan kan vi jobbe for varierte uttrykksformer og en demokratisk praksis i barnehagen?

Lyttende pedagogikk (Åberg & Taguchi, 2006) handler om å bli bevist sitt eget barnesyn med refleksjoner rundt holdninger, egne vurderinger, forestillinger om barn og diskurser som innvirker sammen med barna, og påvirker demokratiske prosesser i barnehagen. Gjennom dokumentasjon kan vi synliggjøre lyttende prosesser, og dermed kan vi arbeide frem en virksomhet som bygger på at alle er delaktige. ;

Det er viktig å sette av tid til å reflektere rundt etikk og demokrati i egen barnehagen. Med pedagogisk dokumentasjon (Kolle, Larsen & Ulla, 2017) som verktøy kan vi sammen med barna jobbe for en etisk bevissthet, som leder oss frem til en mer demokratisk arbeidsmåte. En arbeidsmåte som ikke handler om å tilpasse seg selv og barna i en fastlåst metode, men som retter fokus mot å holde det pedagogiske arbeidet i en stadig pågående forandringsprosess.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

minstemme.no er et nettsted som skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole. Nettstedet tilbyr oppgaver og undervisningsopplegg innenfor en rekke temaer. Eksempler på temaer er demokrati, menneskerettigheter, nasjonale minoriteter.


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Politkk, lek og læring. Barnehageliv fra mange kanter.
Forfatter: Berit Bae

Utgitt: 2018
ISBN: 9788245013870

«Boka Politikk, lek og læring synliggjøres det hvordan barnehagelærerens komplekse arbeid er forankret i nasjonale og internasjonale dokumenter, og står i relasjon til overordnede prinsipper som vårt samfunn er forpliktet av. Barns liv i barnehage blir påvirket av mange forhold, og innholdet kaster lys over politiske prosesser så vel som prosesser i barnehagens hverdagsliv. Boka inneholder konkrete eksempler på lek og læring i praksis, og hvordan barnehagelærere kan møte barn på utviklende måter. Den gir samtidig innblikk i hvordan samfunnsmessige rammer skaper betingelser for det som skjer i barnehagebarns hverdag.«(Fabokforlaget)


Tittel: Pedagogisk dokumentasjon- inspirasjoner til bevegelige praksiser.
Forfatter: Tonje Kolle, Ann Sofi Larsen og Bente Ulla

Utgitt: 2017
ISBN: 9788245019780

«Denne reviderte utgaven av Pedagogisk dokumentasjon er en bok som kan åpne for kritiske og reflekterende praksiser. Boken tar utgangspunkt i nyere forskning om barn som medskapere av kommunikasjon, kunnskap og kultur. Forståelser av barnehager, mennesker og pedagogikk er i stadige bevegelser. Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon vil barnehagepersonalet kunne stå sterkere i møtet med samtidens økende krav til det faglige innholdet i barnehagene. Med utgangspunkt i din egen hverdag blir du, gjennom pedagogisk dokumentasjon, oppfordret til å stoppe opp og legge merke til praksiser som du kanskje ikke har lagt merke til tidligere. Det kan bidra til å åpne blikket og gripe inn i måter du møter medmennesker på.»( Fagbokforlaget)


Tittel: Lyttende pedagogikk-etikk og demokrati i pedagogisk arbeid.
Forfatter: Ann Åberg, Hillevi Lenz Taguchi

Utgitt: 2006
ISBN: 9788215009575

«Dette er en bok man vil kjenne seg igjen i, og en bok alle i barnehagen kan lese. Den handler om det daglige arbeidet og viser hvordan en både kan ivareta det enkelte barns interesser, kompetanse og væremåte, samtidig som en hele tiden har fokus på det verdifulle samarbeidet barna i mellom. Arbeid med pedagogisk dokumentasjon åpner for en ny og annerledes forståelse av barn og barns vei til kunnskap. Boka har inspirerende eksempler fra barnehagehverdagen. Kombinert med teoretiske perspektiver til alle spørsmålsformuleringene, gir det en praksisnær bok. De pedagogiske og filosofiske tankene som ligger bak stammer fra barnehagene i Reggio Emilia i Italia.«(Universitetsforlaget)


Tittel: Demokratiske praksiser i barnehagen
Forfatter: Kirsten E. Jansen, Jon Kaurel, Turi Pålerud (red)

Utgitt: 2015
ISBN: 9788245016529

«Demokrati som livsform er det sentrale i bokens kapitler. Hvordan kan vi forstå barnehagens ulike aktiviteter, rutiner og relasjoner som demokratiske praksiser? Er demokrati som begrep eller som konstruksjon egnet til å forstå barns hverdag og oppvekst? Med utgangspunkt i varierte teoretiske perspektiver drøfter forfatterne premisser for demokratiske prosesser i barnehagen.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet
Forfatter: Tone Aarre og Kari Blom

Utgitt: 2022
ISBN: 9788245037708

«Denne reviderte utgaven av boken gir barnehagelærerstudenter og barnehagelærere en innføring i utvalgte samfunnsfaglige temaer knyttet til Kunnskapsdepartementets rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra 2017. Hvert kapittel består av en fagdel som følges opp av didaktiske refleksjoner omkring hvordan det aktuelle samfunnsfaglige temaet kan tas opp og arbeides med i barnehagen. Temaer som blir behandlet i boken, er barndom og oppvekst i historisk perspektiv, kjønn, likestilling og moderne familieformer, barnehage og familie i samarbeid og samspill, barnehagen i nærmiljøet, Norge som flerkulturelt samfunn, samene som urfolk og kulturell minoritet, og barns rettigheter.» (Norli)

Boktips for 4-6 åringer for tema «Demokrati»