Demokrati

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får mulighet til å ytre seg og delta uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. Barnets åndsfrihet skal anerkjennes. (Rammeplanen)


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

minstemme.no er et nettsted som skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole. Nettstedet tilbyr oppgaver og undervisningsopplegg innenfor en rekke temaer. Eksempler på temaer er demokrati, menneskerettigheter, nasjonale minoriteter.


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Demokratiske praksiser i barnehagen
Forfatter: Kirsten E. Jansen, Jon Kaurel, Turi Pålerud (red)

Utgitt: 2015
ISBN: 9788245016529

«Demokrati som livsform er det sentrale i bokens kapitler. Hvordan kan vi forstå barnehagens ulike aktiviteter, rutiner og relasjoner som demokratiske praksiser? Er demokrati som begrep eller som konstruksjon egnet til å forstå barns hverdag og oppvekst? Med utgangspunkt i varierte teoretiske perspektiver drøfter forfatterne premisser for demokratiske prosesser i barnehagen.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen
Forfatter: Anne Red. Greve

Utgitt: 2013
ISBN: 9788245012811

«Artiklene i denne boka berører sentrale spørsmål i det barnehagepedagogiske kunnskapsfeltet. Forfatterne bidrar med faglige ytringer med utgangspunkt i begreper som likeverd, demokrati og relasjonsbygging. Ytringene representerer forskjellige faglige posisjoneringer og forståelseshorisonter.» (ARK bokhandel)


Tittel: Drama, teater og demokrati
Forfatter: Aud Berggraf Sæbø, Stig A. Eriksson, Tor-Helge Allern (red)

Utgitt: 2017
ISBN: 9788245021431

«Denne boken er den første av to antologier fra drama- og teaterpedagoger, forskere og kunstnere i den norske høgskole- og universitetssektoren som formidler drama- og teaterforskning, kunnskap og erfaringer om temaer relatert til demokrati. Antologi I er knyttet til undervisning og utdanning fra barnehage til voksenopplæring, og Antologi II er knyttet til kultur og samfunn gjennom marginalitet, etnisitet og helse.» (Nordli)