Pedagogisk dokumentasjon

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen» (Udir, 2017).

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjon kan være det å observere, fotografere eller filme barn når de leker og undersøker, men det er først når du reflekterer over det dere ser, hører og leser at det blir pedagogisk (Taguchi, 2015).

Pedagogisk dokumentasjon inneholder følgende faste elementer: observasjon, dokumentasjon, deling, refleksjon, tolkning og valg (Udir, 2017).

Det handler om at vi skal være bevisst og reflektert over våre handlinger. Stoppe opp, ta et steg tilbake og tørre å se på – og stille spørsmål ved vår egen praksis. Hvor barn, foreldre og ansatte får medvirke.

Vi vil med denne siden gå inn på hva pedagogisk dokumentasjon er, og gi eksempler på hvordan du kan jobbe med dette i praksis.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Dokumentasjon er et velbrukt begrep i barnehagen, men når blir dokumentasjonen pedagogisk? Vi har besøk av pedagogisk leder Ingemar Nielsen, som tydeliggjør at vi må tørre å være sårbare i undersøkelsen av vår egen praksis. For hvem er det egentlig vi dokumenterer for? Pedagogisk dokumentasjon kan være så mangt, men det viktigste er at den gjør noe med oss som barnehageansatte, og skaper forandring, sier Ingemar. I denne episoden av podcasten Mellomrommet diskuterer vi portrettbilder av barn, publisering av bilder på digitale apper og dokumentasjon av lek, og snakker om hvordan dokumentasjonen kan være til hjelp i det daglige arbeidet.

Lurer du på hva pedagogisk dokumentasjon kan være? Eller hvordan pedagogisk dokumentasjon bidrar til kristisk tenkning, og er et viktig verktøy i veiledning. Pedagogisk dokumentasjon og veiledning er hovedtemaer i denne episoden hvor professor Bente Ulla og professor Ann Sofi Larsen forteller om sitt mangeårige arbeid med disse temaene og forbindelsene mellom dem.

Død fugl – et eksempel på arbeid med pedagogisk dokumentasjon

Noen barnehager inviterer en fotograf for å ta portrettbilder av barna, men også som et ledd i å dokumentere pedagogisk innhold i barnehagen kan en bli fristet til å ta portrett og gruppebilder Et portrettbilde er en personopplysning. Klassebilder eller gruppebilder defineres også som portrettbilder. Skal slike bilder tas må barnehagen utarbeide samtykkeskjema for signering. På Datatilsynets nettside finner du tips til hvordan utforme et slikt samtykke skjema, og hva det bør inneholde.

Datatilsynet har også utarbeidet en veileder om bilder av barn,  og deling av slike bilder. Veilederen kan lastes ned som PDF, og deles med ansatte og foreldre. Kanskje kan kapittelet om å vurdere innholdet i bildene være tema på et avdelings eller personalmøte.  


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Barnehageutvikling
Forfatter: Margrethe Jernes og Marit Alvestad

Utgitt: 2022
ISBN: 9788215050300

« I barnehagesektoren stilles det høye krav til at lederne skal ha oversikt over aktuelle reformer og endringer og samtidig se sammenhengen mellom disse og hvordan de påvirker hverandre. Boka er forskningsbasert og presenterer barnehageutvikling forankret i relevante ledelsesteorier knyttet til barnehagenes praktiske erfaringer. Kapitlene bygger på både teoretiske og empiriske studier og tar for seg partnerskapsutvikling mellom barnehagefeltet og utdanningssektoren, ledelsens betydning for rammeplan og praksis, pedagogisk arbeid i den store barnehagen og krav i samtiden.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Hvorfor pedagogisk dokumentasjon?
Forfatter: Hillevi Lenz Taguchi

Utgitt: 2015
ISBN: 9788215024912

«Denne boken er en introduksjon til bruk av pedagogisk dokumentasjon som arbeidsverktøy for kompetanseheving og endring i barnehagen. Forfatteren diskuterer pedagogisk dokumentasjon i lys av måten de ansatte ser på barn, kunnskap og læring. De fleste eksemplene i boken er fra barnehagen, hvor pedagogisk dokumentasjon brukes i stor utstrekning.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Pedagogisk dokumentasjon
Forfatter: Gunilla Essén, Erika Björklund og Leicy Olsborn Björby

Utgitt: 2018
ISBN: 9788283721034

«Pedagogisk dokumentasjon er et kollegialt verktøy som skal bidra til at barnehagen blir en lærende organisasjon. Pedagogisk dokumentasjon forutsetter en vilje til å tenke på flere måter og til å stille spørsmål ved etablerte tankesett og praksiser.« (Pedlex)


Tittel:Pedagogisk dokumentasjon
Forfatter: Tonje Kolle , Ann Sofi Larsen og Bente Ulla

Utgitt: 2017
ISBN: 9788245019780

«Boken tar utgangspunkt i nyere forskning om barn som medskapere av kommunikasjon, kunnskap og kultur. Forståelser av barnehager, mennesker og pedagogikk er i stadige bevegelser. Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon vil barnehagepersonalet kunne stå sterkere i møtet med samtidens økende krav til det faglige innholdet i barnehagene.» (Tanum)