Barnehagens psykososiale miljø

Barnehagens psykososiale miljø spiller en avgjørende rolle i barns utvikling og trivsel. Dette omfatter både interaksjonene mellom barna seg imellom, samt forholdet mellom barn og personalet. Et positivt psykososialt miljø i barnehagen legger vekt på å fremme emosjonell utvikling, sosial kompetanse (Lamer, 2001) og trygghet som et fundament (Drugli, 2018). Personalet spiller en sentral rolle i å støtte barnas følelsesmessige utvikling, løse konflikter og fremme samarbeid. Gjennom lek, gruppeaktiviteter og individuell oppfølging gir barnehagen barna muligheten til å utvikle vennskap, uttrykke følelser og bygge selvtillit. Et godt psykososialt miljø i barnehagen legger grunnlaget for barnas sosiale og emosjonelle utvikling. 

Drugli, M. B. (2018). Emosjonell utvikling og tilknytning. I V. Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen: Forskning og praksis. Fagbokforlaget.  

Lamer, K. (2001). Du og jeg og vi to! Om å fremme barns sosiale kompetanse: Teoriboka. Gyldendal Akademisk. 

Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Litteraturtips:

Tittel: Anerkjennelsens kompleksitet

Forfatter: Ingvild Åmot (red.)  Ruth Ingrid Skoglund (red.)

Utgitt: 2019
ISBN:  9788215032023

«Anerkjennelse er en grunnleggende betingelse for menneskers forhold til hverandre og til seg selv. I arbeidet med barn og unge i pedagogiske institusjoner er anerkjennelse ansett som et svært sentralt fenomen. Antologiens teoretiske utgangspunkt er Axel Honneths teori om anerkjennelse som et intersubjektivt fenomen. Forfatterne er opptatt av hvordan anerkjennelse som fenomen kan gi en utvidet innsikt i anerkjennende prosesser – ikke bare i de nære relasjoner, men også knyttet til institusjonelle praksiser samt verdier og normer i samfunnet for øvrig. Dermed må vilkår for anerkjennelse ses i sammenheng med både politikk og kulturelt landskap. De ulike kapitlene viser hvordan anerkjennelse, men også krenkelse trer frem i praksis og utgjør en del av den pedagogiske virksomheten.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Du og barnet

Forfatter: Elisabeth Marie Løvlie  Anne-Lise Løvlie Schibbye

Utgitt: 2017
ISBN: 9788215027357

«Hvordan kan vi som voksne hjelpe disse barna? Hva sier vi til Fredrik der han sitter alene i sandkassen? Hvordan setter vi grenser i møte med Lisas selvstendighetskamp? Og hvordan hjelper vi Vilde ut av rommet sitt? Kort sagt, hvordan møte barn på måter som styrker deres selvfølelse, sosiale kompetanse og livsutfoldelse? Med utgangspunkt i eksempler fra våre daglige liv med barn, viser forfatterne hvordan gode relasjonelle møter skapes og hvor skjebnesvangre de blir. Det er i relasjon til den andre at barnet styrker sin evne til å håndtere egne følelser og være trygg i seg selv. Boken bygger på Schibbyes psykodynamiske relasjonsforståelse og viser hvor relevant denne forståelsen er i praksis. Sentrale begreper som går igjen, er anerkjennelse, tilknytning, lytting, følelsesregulering og grensesetting.» (Universitetsforlaget)