Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal gi barna tilgang til ressurser som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer. Barna skal gis muligheter til å ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Personalet skal la barna møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og delta i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre. Ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi skal brukes for å uttrykke seg estetisk. Fagområdet skal bidra til at barna opplever glede og stolthet over egen tilhørighet.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Ressursbase


Fantasifull.no er en nettside som drives av to utdannede førskolelærere, som har fordypning innen kunst og håndverk og kunstfag.


Idebank om bruk av digital teknologi og medier på en kreativ og skapende måte sammen med barnehagebarn.


Jul i barnehagen


TRALL er en sang-app under utvikling for barn, ansatte i barnehager og skoler og familier. TRALL har den gode musikkopplevelsen i fokus, og skal gjøre det lett og inspirerende å synge, enten du har sunget mye eller lite før.Her finner du 46 000 kunstverk og objekter fra Nasjonalmuseets samling. Utforsk dine favoritter og lag egne samlinger sammen med barn.


E-læring: sang og musikk i barnehagen- et pedagogisk musikkprogram for de voksne i barnehagen, som bidrar til tilretteleggelse av sangstunden med barna


Samisk-kulturforstaelse-NordsamiskNorsk.pdf (kunstkultursenteret.no)

Heftet «Samisk kulturforståelse i barnehage og skole» er utviklet i samarbeid med Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og består av syv artikler fra forskjellige områder i Sápmi som tar utgangspunkt i den lokale kulturen. Heftet vil bli utgitt i tre ulike utgaver der du vil finne alle tekstene både på norsk og et av de tre samiske språkene, nord-, sør- og lulesamisk. Denne første utgaven er nordsamisk og norsk.


EstEtikk er en blogg om å være barnehagelærer med doktorgrad, i begynnelsen og underveis, og etter å ha avsluttet et prosjekt om kreativt gjenbruk. I tillegg har jeg planer om å blogge om undervisning, formidling og veiledning.


Lenker til fagartikler

Mellom, sammen – kunstpedagogisk prosjektarbeid i barnehagen

Barnehagene jobber minst med kunst og kultur: – Blir kanskje sett på som mindre viktig-Line Fredheim Storvik

Forming i barnehagen er mer enn bordaktiviteter med maling og påskepynt-Anne Hege Lorvik Waterhouse

Kunstfagene i barnehagen har mange digitale muligheter-Ole Kristian Herwell og Anne Mette Liene


Litteraturtips:

Tittel: Kunst, kultur og kreativitet.
Forfatter: Kari Bakke, Cathrine Jenssen og Aud Berggraf Sæbo

Utgitt: 2023
ISBN: 9788245046601

«Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan integrere arbeid med bildebok, musikk, fiksjon og rollelek, tegning og tredimensjonal form og digitale uttrykksmidler i prosjektbasert arbeid i barnehagen?Ønsker du å forstå hva som karakteriserer skapende kunstfaglig arbeid? Med denne reviderte utgaven av boken Kunst, kultur og kreativitet ønsker forfatterne å inspirere alle som er opptatt av å skape gode barnehager for dagens og fremtidens barn. Temaet for boken er barnehagens arbeid med kunstfagene drama, forming, musikk og litteratur. Det kunstfaglige området blir presentert fag for fag fra ulike ståsted og med ulike stemmer, samtidig som fellesskapet og mulige forbindelser mellom fagene blir synliggjort.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid
Forfatter: Natallia B. Hanssen, Ragnhild Merete Hassel, Torgeir Haugen, Morten Sæther

Utgitt: 2022
ISBN: 9788215057347

«Kunst og kultur kan ha en positiv effekt på barn og unges læring, identitetsutvikling og danning. Estetiske og kunstneriske uttrykk, kan for mange barn utgjøre selve mulighetsrommet til å utrykke følelser, og gi opplevelse av mestring og deltakelse. Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid handler om at også de med særlige behov, får sjansen til å engasjere seg i det som skjer med dem selv og andre. Boka handler om hvordan kunstfagene kan bidra til opplevelser, glede, trivsel og inkludering, for barn med særlige behov i barnehage, skole og på andre arenaer. Forfatterne presenterer ulike perspektiver på kunstnerisk og spesialpedagogisk arbeid innen kunst og håndverk, litteratur, musikk, dans og drama.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Mer musikk i barnehagefellesskapet!
Forfatter: Ingunn Gallefoss

Utgitt: 2022

ISBN: 9788245040760

«Musikk utgjør en viktig del av barnehagens fellesskap og kan være med på å knytte enkeltbarn, grupper, avdelinger og hele barnehagen sammen. At personalet er lydhøre overfor det enkelte barnet, har betydning for barns mulighet til å bidra til samspillet og også for barnets følelse av å bli sett og av å bidra i gruppesammenheng. Musikk tilhører fagområdet kunst, kultur og kreativitet i rammeplanen. I heftet diskuteres musikkens plass i barnehagen – om den for eksempel er med i planleggingen og diskusjoner om barnehagens innhold. Forfatteren ønsker å styrke barnehageansatte som nøler med å bruke musikk på ulike måter i barnehagen, og som synes det er utfordrende å delta i musiske sammenhenger. Heftet har også ideer til hvordan man kan jobbe med musikk i barnehagen. Tanken er også at de kan brukes som inspirasjon til å utvikle egne ideer.» (ARK)


Tittel: Kunstneriske bevegelser i barnehagen.


Forfatter: Bente Fønnebø

Utgitt: 2022

ISBN: 9788202756239

«Kunstneriske bevegelser i barnehagen handler om barns, barnehagepersonalets og barnehagelærerstudenters kunstneriske ressurser. Forfatter reiser debatt om hvordan estetiske læringsprosesser kan se ut og vektlegger omsorg for barns kreativitet, fantasi, lek og læring. Boka er gjennomillustrert og viser mange eksempler på hvordan barn, barnehagepersonalet og barnehagelærerstudenter uttrykker seg i kunstneriske former. Kunstneriske bevegelser i barnehagen tar leseren med på en «historisk barnehagereise» fra formingslek på 1970-tallet og fram til det obligatoriske fag- og kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet. Boka består av fire deler: Danning og omsorg i lek og læring, improvisasjon i barnehage og utdanning, bærekraftige tenkninger i kunstfag og til slutt verksteder og estetiske læringsprosesser. Boka henvender seg til barnehagelærere, barnehagelærerstudenter, barnehagelærerutdannere og forskere innen pedagogikk og kunstfag.» (ARK)


Tittel: Barnehagebarns kulturliv
Forfatter: Marit Holm Hopperstad

Utgitt: 2022

ISBN:  9788215060651

» I boka bidrar elleve forfattere til å belyse disse inngangene. Noen forfattere retter søkelyset mot konkrete barnekulturelle praksiser som leik og fortelling, andre gjennomfører teoretiske studier av barnekulturelle fenomener og strømninger. Barnehagebarns kulturliv er tverrfaglig. Forfatterne har tilknytning til fagene norsk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk. Boka er skrevet for studenter og forskere i barnehagelærerutdanningen, for ansatte i barnehagen og andre kulturinstitusjoner for barn.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Kunstmøter og estetiske prosesser for de yngste barna.


Forfatter: Øystein Elle og Mette Røe Nyhus

Utgitt: 2021

ISBN: 9788245032871

«Denne boka handler om estetikk og de yngste barnas møter med kunst. Gjennom vitenskapelige artikler viser forfatterne hvordan kunst, pedagogikk og estetiske og filosofiske teorier og forskningsperspektiver kan knyttes sammen med skapende og utøvende kunstnerisk praksis. Bredden i artiklene viser kompleksiteten i hva kunstmøter og estetiske prosesser kan være og kan bli i hverdagslivet i barnehagen, i møter mellom barn og kunstneriske hendelser og forestillinger, og i møter mellom mennesker og materialer.» (ARK)


Tittel: Barn i by. Natur, helse og bevegelse i byer og bynære strøk


Forfatter: Kari Anne Jørgensen-Vittersø, Unni Vik

Utgitt: 2021
ISBN: 9788215040936

«I denne boka beveger vi oss ut av barnehagen, gjennom botaniske hager, villnis og skoger, til fjæra og ut i verdensrommet. Vi ser på mulighetene som ligger i uteområdene i og rundt byer, og hvordan kulturelt mangfold kan berike arbeidet med fagområdene i barnehagene.»(Universitetsforlaget)


Tittel: Boka om kunst og håndverk i barnehagen
Forfatter: Nina Scott Frisch (red.), Mari-Ann Letnes (red.) , Jørgen Moe (red.)

Utgitt: 2018
ISBN:9788215027661

«Boka presenterer ulike relevante teorier om barns visuelle uttrykk, lek med materialer, skapende læreprosesser, samt møter med kunst og en visuell formkultur. Barnehagen har et viktig samfunnsoppdrag i barns danningsprosesser knyttet til lek, opplevelse, ferdigheter og læring innen aktiv bruk av all kulturskapt form. Kultur for, med og av barn i barnehagealder er utgangspunktet for bokas innhold og forfatternes behandling av relevant fagdidaktikk innenfor kunst og formkultur, materialer, redskaper, teknikker, farge, form og komposisjon.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Med kunst i barnehagen
Forfatter: Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Utgitt: 2017
ISBN: 9788245015331

«Kunstens funksjon er mer enn behag. Kunst skal pirre og åpne opp for følelser, nysgjerrighet, utforskning og eksperimentering. God kunst skal kjennes på kroppen, henvende seg til sansene og til intellektet. Kunst er språk! Rike kunstopplevelser gir næring til barns undring, fabulering, egen kulturskaping og lek. I boka Med kunst i barnehagen tar forfatteren for seg kunst som et mulighetsfelt for faglig pedagogisk arbeid i barnehagen, og du møter ulike perspektiver knyttet til kunst, barns kunstmøter og barnehagelærerens rolle og ansvar i ulike kunstfaglige kontekster.» (Fagbokforlaget)


Tittel: I materialenes verden. Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet.
Forfatter: Ann-Hege Lørvik Waterhouse

Utgitt: 2021

ISBN: 9788245039658

» Vi er alle i kontinuerlige materielle prosesser og bevegelser, og vi er selv materiale. Kunnskap om og handlinger og holdninger knyttet til vår måte å forholde oss til materialer og materialitet på er vesentlig for å kunne skape og uttrykke oss gjennom materialer. I denne reviderte utgaven av boka, som er bearbeidet i tråd med gjeldende rammeplan, møter du ulike perspektiver knyttet til barns opplevelser og erfaringer med materialers egenskaper, muligheter og virkninger i kunstnerisk virksomhet. Materialene har fundamental betydning for skapende virksomhet, som arter seg på mangfoldig vis i billedkunst, arkitektur, design, tradisjonskunst, håndverk og barns kunstneriske prosesser. Materialene bærer i seg historier og videreformidler generasjoners levde liv og handlingsbårne kunnskap. Materialene gir inspirasjon og substans til tenkning, og følelser finner sitt formuttrykk i dem. Å uttrykke seg i materialer som fysiske substanser og digital materialitet er språk, en form for estetisk samtale – samhandlinger mellom skaperne og materialene de skaper med, og dem som opplever og erfarer det som er skapt. Det handler om å formes og forme i materialmøter. I materialenes verden er skrevet for studenter på barnehagelærerutdanningen og for alle andre som arbeider med barn, kunst og skapende virksomhet i utdanning, barnehage og kunst- og kulturinstitusjoner.» (ARK)


Tittel: Kunst, kultur og kreativitet
Forfatter: Aud Berggraf Sæbø, Kari Bakke, Cathrine Jenssen

Utgitt: 2017
ISBN:9788245021479

«Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan integrere arbeid med bildebok, musikk, fiksjon og rollelek, tegning og tredimensjonal form og digitale uttrykksmidler i prosjektbasert arbeid i barnehagen? Ønsker du å forstå hva som karakteriserer skapende kunstfaglig arbeid? Med denne reviderte utgaven av boken Kunst, kultur og kreativitet ønsker forfatterne å inspirere alle som er opptatt av å skape gode barnehager for dagens og fremtidens barn. Temaet for boken er barnehagens arbeid med kunstfagene drama, forming, musikk og litteratur. Det kunstfaglige området blir presentert fag for fag fra ulike ståsted og med ulike stemmer, samtidig som fellesskapet og mulige forbindelser mellom fagene blir synliggjort.» ( Fagbokforlaget)


Tittel: Formidling av kunst til barn og unge


Forfatter: Arne Marius Samuelsen

Utgitt: 2013
ISBN: 9788215021904

«Forfatteren er opptatt av at formidling av kunst ikke dreier seg om noen fasit og riktige svar, men å vise den samme undring, nysgjerrighet og vitelyst som skal vekkes hos barna. Denne andre utgaven er det oppdatert og noe omarbeidet, en del bilder er skiftet ut og noen nye perspektiver og teorier er presentert. Kunstformidlingen er en prosess som foregår over tid. Dette gjelder enten det er et museums- eller galleribesøk det er snakk om, eller det er kunstmøter via illustrasjoner i lærebøker, kunst i billedbøker eller på kunstkort, eller posters i barnas vanlige læremiljø. Denne boka loser pedagogen gjennom disse prosessene, og inspirerer til å bli en mer bevisst kunstformidler.»(Universitetsforlaget)


Tittel: Estetiske læreprosesser i barnehagen


Forfatter: Julie Borup Jensen

Utgitt: 2020

ISBN: 9788205537323

«Denne boken beskriver hvordan estetiske aktiviteter som sangleker, teaterstykker, tegning og rytmeleker har et enormt pedagogisk potensial. Boken bidrar med eksempler på hvordan de som jobber i barnehagen kan arbeide med estetiske og den tilbyr en modell for evaluering av komplekse læreprosesser. Et vesentlig poeng i boken er at din hverdagskulturelle kunnskap er det perfekte utgangspunkt for å jobbe med estetisk læring i daglige praksis.» (Gyldendal)