Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal gi barna tilgang til ressurser som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer. Barna skal gis muligheter til å ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Personalet skal la barna møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og delta i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre. Ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi skal brukes for å uttrykke seg estetisk. Fagområdet skal bidra til at barna opplever glede og stolthet over egen tilhørighet.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Ressursbase


Fantasifull.no er en nettside som drives av to utdannede førskolelærere, som har fordypning innen kunst og håndverk og kunstfag.Jul i barnehagen


TRALL er en sang-app under utvikling for barn, ansatte i barnehager og skoler og familier. TRALL har den gode musikkopplevelsen i fokus, og skal gjøre det lett og inspirerende å synge, enten du har sunget mye eller lite før.Her finner du 46 000 kunstverk og objekter fra Nasjonalmuseets samling. Utforsk dine favoritter og lag egne samlinger sammen med barn.


E-læring: sang og musikk i barnehagen- et pedagogisk musikkprogram for de voksne i barnehagen, som bidrar til tilretteleggelse av sangstunden med barna


Samisk-kulturforstaelse-NordsamiskNorsk.pdf (kunstkultursenteret.no)

Heftet «Samisk kulturforståelse i barnehage og skole» er utviklet i samarbeid med Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og består av syv artikler fra forskjellige områder i Sápmi som tar utgangspunkt i den lokale kulturen. Heftet vil bli utgitt i tre ulike utgaver der du vil finne alle tekstene både på norsk og et av de tre samiske språkene, nord-, sør- og lulesamisk. Denne første utgaven er nordsamisk og norsk.

Litteraturtips:

Tittel: Med kunst i barnehagen
Forfatter: Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Utgitt: 2017
ISBN: 9788245015331

«Kunstens funksjon er mer enn behag. Kunst skal pirre og åpne opp for følelser, nysgjerrighet, utforskning og eksperimentering. God kunst skal kjennes på kroppen, henvende seg til sansene og til intellektet. Kunst er språk! Rike kunstopplevelser gir næring til barns undring, fabulering, egen kulturskaping og lek. I boka Med kunst i barnehagen tar forfatteren for seg kunst som et mulighetsfelt for faglig pedagogisk arbeid i barnehagen, og du møter ulike perspektiver knyttet til kunst, barns kunstmøter og barnehagelærerens rolle og ansvar i ulike kunstfaglige kontekster.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Boka om kunst og håndverk i barnehagen
Forfatter: Nina Scott Frisch (red.), Mari-Ann Letnes (red.) , Jørgen Moe (red.)

Utgitt: 2018
ISBN:9788215027661

«Boka presenterer ulike relevante teorier om barns visuelle uttrykk, lek med materialer, skapende læreprosesser, samt møter med kunst og en visuell formkultur. Barnehagen har et viktig samfunnsoppdrag i barns danningsprosesser knyttet til lek, opplevelse, ferdigheter og læring innen aktiv bruk av all kulturskapt form. Kultur for, med og av barn i barnehagealder er utgangspunktet for bokas innhold og forfatternes behandling av relevant fagdidaktikk innenfor kunst og formkultur, materialer, redskaper, teknikker, farge, form og komposisjon.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Kunst, kultur og kreativitet
Forfatter: Aud Berggraf Sæbø, Kari Bakke, Cathrine Jenssen

Utgitt: 2017
ISBN:9788245021479

«Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan integrere arbeid med bildebok, musikk, fiksjon og rollelek, tegning og tredimensjonal form og digitale uttrykksmidler i prosjektbasert arbeid i barnehagen? Ønsker du å forstå hva som karakteriserer skapende kunstfaglig arbeid? Med denne reviderte utgaven av boken Kunst, kultur og kreativitet ønsker forfatterne å inspirere alle som er opptatt av å skape gode barnehager for dagens og fremtidens barn. Temaet for boken er barnehagens arbeid med kunstfagene drama, forming, musikk og litteratur. Det kunstfaglige området blir presentert fag for fag fra ulike ståsted og med ulike stemmer, samtidig som fellesskapet og mulige forbindelser mellom fagene blir synliggjort.» ( Fagbokforlaget)


Tittel: Barn i by. Natur, helse og bevegelse i byer og bynære strøk


Forfatter: Kari Anne Jørgensen-Vittersø, Unni Vik

Utgitt: 2021
ISBN: 9788215040936

«I denne boka beveger vi oss ut av barnehagen, gjennom botaniske hager, villnis og skoger, til fjæra og ut i verdensrommet. Vi ser på mulighetene som ligger i uteområdene i og rundt byer, og hvordan kulturelt mangfold kan berike arbeidet med fagområdene i barnehagene.»(Universitetsforlaget)


Tittel: Formidling av kunst til barn og unge


Forfatter: Arne Marius Samuelsen

Utgitt: 2013
ISBN: 9788215021904

«Forfatteren er opptatt av at formidling av kunst ikke dreier seg om noen fasit og riktige svar, men å vise den samme undring, nysgjerrighet og vitelyst som skal vekkes hos barna. Denne andre utgaven er det oppdatert og noe omarbeidet, en del bilder er skiftet ut og noen nye perspektiver og teorier er presentert. Kunstformidlingen er en prosess som foregår over tid. Dette gjelder enten det er et museums- eller galleribesøk det er snakk om, eller det er kunstmøter via illustrasjoner i lærebøker, kunst i billedbøker eller på kunstkort, eller posters i barnas vanlige læremiljø. Denne boka loser pedagogen gjennom disse prosessene, og inspirerer til å bli en mer bevisst kunstformidler.»(Universitetsforlaget)


Tittel: Estetiske læreprosesser i barnehagen


Forfatter: Julie Borup Jensen

Utgitt: 2020

ISBN: 9788205537323

«Denne boken beskriver hvordan estetiske aktiviteter som sangleker, teaterstykker, tegning og rytmeleker har et enormt pedagogisk potensial. Boken bidrar med eksempler på hvordan de som jobber i barnehagen kan arbeide med estetiske og den tilbyr en modell for evaluering av komplekse læreprosesser. Et vesentlig poeng i boken er at din hverdagskulturelle kunnskap er det perfekte utgangspunkt for å jobbe med estetisk læring i daglige praksis.» (Gyldendal)