Tematiske satsingsområder

Kompetansestrategien har fire tematiske satsingsområder som gir overordnede føringer for kompetanseutviklingen i barnehagesektoren. Satsingsområdene er forankret i formålsparagrafen i barnehageloven og skal støtte implementeringen av rammeplanen.

Høyskoler kan bistå med de satsingsområdene:

Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Satsingsområdet skal støtte opp under rammeplanens krav om at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Arbeid innenfor satsingsområdet bør handle om barnehagens pedagogiske praksis og ledelse av utviklings- og endringsprosesser. Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis bidrar til å fremme barnehagens verdigrunnlag og at rammeplanens intensjoner etterleves i praksis.


• Barnehagens utviklings- og endringsprosesser
• Veiledning
• Observasjon, planlegging, vurdering og dokumentasjon
• Barns medvirkning
• Tilrettelegging for et inkluderende og likeverdig tilbud
• Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid
• Arbeid med fagområdene
• Barnehagens digitale praksis

Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning

Satsingsområdet skal bidra til å styrke de ansattes kompetanse i å tilrettelegge for et godt miljø for omsorg, lek, læring og danning, i tråd med kravene i rammeplanen. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og
egne evner. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barnehagen skal sørge for gode overganger mellom hjem og barnehage, innad i barnehagen og mellom barnehage og skole. Arbeidet med satsingsområdet skal styrke de ansattes kompetanse i å forebygge, avdekke, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre og fremme et godt og trygt
barnehagemiljø.

• Trygghet, tilhørighet og trivsel
• Vennskap og sosial kompetanse
• Inkluderende fellesskap
• Overganger
• Tilrettelegging for lek
• Fysisk miljø
• Tilrettelegging for varierte og utforskende læringsprosesser
• Progresjon
• Identitetsforståelse i et samisk perspektiv
• Tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte
• Barnehagens arbeid med å forebygge, avdekke, stoppe og følge opp mobbing og utestenging

Kommunikasjon og språk

Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver. Barna skal få møte og være del av et rikt og variert språkmiljø som omfatter både fysiske, estetiske og verbale uttrykk. Språklig og kommunikativ kompetanse er avgjørende for å kunne kommunisere med andre og for å kunne delta i lek. Ny rammeplan omfatter tydeligere og økte krav til barnehagens arbeid med kommunikasjon og språk. Arbeidet med barnas språktilegnelse er en sentral del av barnehagehverdagen. Personalet kan observere, dokumentere og vurdere språkmiljøet og språket
til enkeltbarn som grunnlag for å skape et godt språkmiljø og tilpasset språkstimulering for alle barn.

• Barnehagens språkmiljø
• Utforming av det fysiske miljøet og rommets betydning for språklig aktivitet
• De yngste barnas uttrykksformer
• Non-verbale kommunikasjonsformer
• Språkets betydning for relasjoner, vennskap, lek og læring
• Minoritetsspråklige barns språkutvikling
• Samiske barns språkutvikling
• Språklig mangfold som berikelse for hele barnegruppen
• Språkutvikling og språkvansker

Barnehagens verdigrunnlag

Rammeplanen har utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Dette skal skje i relasjon og samspill med det enkelte barn og barnegruppen. Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse. Satsingsområdet skal bidra til felles forståelse av hvordan verdiene kan omsettes til pedagogiskpraksis i det daglige arbeidet, og sikre at alle barn får ta del i og medvirke i fellesskapet.

• Barn og barndom
• Demokrati
• Mangfold og gjensidig respekt
• Likestilling og likeverd
• Bærekraftig utvikling
• Livsmestring og helse