Læring

Læring i barnehagen kan være et tidvis kontroversielt tema, og som ofte har vært en kime til uenighet og konflikt mellom fagfeltet og politikere. Men vi er vel allikevel alle enige om at barn skal lære og utvikle seg når de er i barnehagen? Spørsmålet handler da kanskje mer om hva de skal lære og hvordan.

Rammeplanen sier for eksempel at barna skal «oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre» (Rammeplanen, 2017, s. 22). Allerede her trekker rammeplanen opp noen interessante linjer, fra lek og utforskning til læring og mestring. Læring blir ikke omtalt alene, men blir sett i sammenheng med andre mål. Videre heter det at barna skal introduseres for «nye situasjoner, fenomener, materialer og redskaper og som [kan] bidra til meningsfull samhandling» (s. 22). Her viser rammeplanen en vid forståelse av hva som kan bidra til læring, samtidig som at det sosiale aspektet ved læring også trekkes inn. Rammeplanen legger seg også på en sosialkonstruktivistisk linje, inspirert av russeren Lev Vygotskij, hvor begreper som støttende stillas og den proksimale utviklingssone er sentrale. Her er det et viktig poeng at de ansatte skal hjelpe barna med å mestre og utvikle seg videre, slik at barnet kanskje mestrer dette selv neste gang, derav fungerer den ansatte som et støttende stillas for barnet.

Når vi diskuterer læring er det praktisk med en definisjon, noe rammeplanen dessverre ikke tilbyr, så da får vi henvende oss til Store norske leksikon, hvor det heter at Læring er «en relativt varig endring i opplevelse og atferd som følge av en tidligere erfaring». Rammeplanens kapittel om læring danser på mange måter rundt denne definisjonen, uten å referere til at dette er forståelsen av læring som ligger til grunn. Dette er likevel essensen i det rammeplanen legger i læring; barna skal gjøre seg erfaringer på varierte områder som skal føre til endring hos dem, enten gjennom atferd eller opplevelser.

Dette er et viktig perspektiv å ha med seg, siden det lar oss avlede at læring i barnehagen handler om så mye mer enn «skoleaktiviteter». Læring vil skje i alle situasjoner der barna kan gjøre seg forskjellige erfaringer, og ikke nødvendigvis de erfaringene eller den læringen som de ansatte ønsker. Se for eksempel denne teksten av Theresa Aslanian for tanker rundt dette.

Et interessant perspektiv på læring, handler om såkalte estetiske erfaringer. Dette handler om at kroppen sanser verden, og gjør disse erfaringene om til noe som kan føre til læring. Også ubevisst. Dere kan lese mer om estetiske erfaringer under fagområdet for «Kunst, kultur og kreativitet», selv om estetiske erfaringer også skjer i andre situasjoner enn de knyttet til kunst og de estetiske fagene.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Lekbasert læring utvikler barns lyst til å lære, og hjelper deg å nå rammeplanens mål.


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Læring 
Forfatter: Maria Øksnes og Einar Sundsdal (red.)

Utgitt: 2016
ISBN: 9788202473860

«I Læring presenterer nordiske forskere ny kunnskap om barns læring. Artiklene i denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er et bidrag til den pågående utviklingen av ny innsikt i hvordan barn lærer. Forskningen springer ut av forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Artiklene har relevans som aktuell forskning for profesjonelt arbeid med barn.» (Cappelen Damm)