Læring

Læring i barnehagen kan være et tidvis kontroversielt tema, og som ofte har vært en kime til uenighet og konflikt mellom fagfeltet og politikere. Men vi er vel allikevel alle enige om at barn skal lære og utvikle seg når de er i barnehagen? Spørsmålet handler da kanskje mer om hva de skal lære og hvordan.

Rammeplanen sier for eksempel at barna skal «oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre» (Rammeplanen, 2017, s. 22). Allerede her trekker rammeplanen opp noen interessante linjer, fra lek og utforskning til læring og mestring. Læring blir ikke omtalt alene, men blir sett i sammenheng med andre mål. Videre heter det at barna skal introduseres for «nye situasjoner, fenomener, materialer og redskaper og som [kan] bidra til meningsfull samhandling» (s. 22). Her viser rammeplanen en vid forståelse av hva som kan bidra til læring, samtidig som at det sosiale aspektet ved læring også trekkes inn. Rammeplanen legger seg også på en sosialkonstruktivistisk linje, inspirert av russeren Lev Vygotskij, hvor begreper som støttende stillas og den proksimale utviklingssone er sentrale. Her er det et viktig poeng at de ansatte skal hjelpe barna med å mestre og utvikle seg videre, slik at barnet kanskje mestrer dette selv neste gang, derav fungerer den ansatte som et støttende stillas for barnet.

Når vi diskuterer læring er det praktisk med en definisjon, noe rammeplanen dessverre ikke tilbyr, så da får vi henvende oss til Store norske leksikon, hvor det heter at Læring er «en relativt varig endring i opplevelse og atferd som følge av en tidligere erfaring». Rammeplanens kapittel om læring danser på mange måter rundt denne definisjonen, uten å referere til at dette er forståelsen av læring som ligger til grunn. Dette er likevel essensen i det rammeplanen legger i læring; barna skal gjøre seg erfaringer på varierte områder som skal føre til endring hos dem, enten gjennom atferd eller opplevelser.

Dette er et viktig perspektiv å ha med seg, siden det lar oss avlede at læring i barnehagen handler om så mye mer enn «skoleaktiviteter». Læring vil skje i alle situasjoner der barna kan gjøre seg forskjellige erfaringer, og ikke nødvendigvis de erfaringene eller den læringen som de ansatte ønsker. Se for eksempel denne teksten av Theresa Aslanian for tanker rundt dette.

Et interessant perspektiv på læring, handler om såkalte estetiske erfaringer. Dette handler om at kroppen sanser verden, og gjør disse erfaringene om til noe som kan føre til læring. Også ubevisst. Dere kan lese mer om estetiske erfaringer under fagområdet for «Kunst, kultur og kreativitet», selv om estetiske erfaringer også skjer i andre situasjoner enn de knyttet til kunst og de estetiske fagene.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Lekbasert læring utvikler barns lyst til å lære, og hjelper deg å nå rammeplanens mål.


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Barn i barnehagen med stort læringspotensial.
Forfatter: Linda Apalnes Gardar

Utgitt: 2022
ISBN: 9788245038576

«Denne boken tar for seg hva slags tegn evnerike barn viser, og hva man kan gjøre for å bedre deres muligheter for trivsel og læring. Den gir også innspill til hvordan de ansatte og foreldrene kan få et bedre samarbeid. Boken er et bidrag til å øke kunnskapen om evnerike barn i barnehagen, slik at de får et godt og likeverdig tilbud.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Læring 
Forfatter: Maria Øksnes og Einar Sundsdal (red.)

Utgitt: 2016
ISBN: 9788202473860

«I Læring presenterer nordiske forskere ny kunnskap om barns læring. Artiklene i denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er et bidrag til den pågående utviklingen av ny innsikt i hvordan barn lærer. Forskningen springer ut av forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Artiklene har relevans som aktuell forskning for profesjonelt arbeid med barn.» (Cappelen Damm)


Tittel: Utvikling, lek og læring 2. utgave
Forfatter: (red.) Vibeke Glaser(red.) Ingunn Størksen(red.) May Britt Drugli

Utgitt: 2018
ISBN: 9788245023879

«I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling og læring i barnehagen. Her gis en oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Lek på alvor
Forfatter: Ole Fredrik Lillemyr

Utgitt: 2021
ISBN:9788215051338

«Barns lek er viktig og må tas på alvor. Boken presenterer et variert utvalg av lekteori som belyser lekens mangfoldige karakter. Forfatter legger spesielt vekt på lekens betydning for læring. Læring gjennom lek er forbundet med barns følelse av kompetanse, inspirasjon og engasjement, og ikke minst tilhørighetsfølelse til barnegruppen i leke- og læringsmiljøet. Barnehagen som læringsarena blir nærmere beskrevet i lys av et helhetlig perspektiv på lek, læring og danning, som samlet gir grunnlag for allsidig utvikling. » (Universitetsforlaget)


Tittel: Estetiske læreprosesser i barnehagen
Forfatter: Julie Borup Jensen

Utgitt:2020
ISBN:9788205537323

«Denne boken beskriver hvordan estetiske aktiviteter som sangleker, teaterstykker, tegning og rytmeleker har et enormt pedagogisk potensial. Boken bidrar med eksempler på hvordan de som jobber i barnehagen kan arbeide med estetiske og den tilbyr en modell for evaluering av komplekse læreprosesser. Et vesentlig poeng i boken er at din hverdagskulturelle kunnskap er det perfekte utgangspunkt for å jobbe med estetisk læring i daglige praksis. »  (Gyldendal)


Tittel: Politikk, lek og læring.
Forfatter: Berit Bae

Utgitt: 2018
ISBN:9788245013870

«I boka Politikk, lek og læring synliggjøres det hvordan barnehagelærerens komplekse arbeid er forankret i nasjonale og internasjonale dokumenter, og står i relasjon til overordnede prinsipper som vårt samfunn er forpliktet av. Barns liv i barnehage blir påvirket av mange forhold, og innholdet kaster lys over politiske prosesser så vel som prosesser i barnehagens hverdagsliv. Boka inneholder konkrete eksempler på lek og læring i praksis, og hvordan barnehagelærere kan møte barn på utviklende måter. Den gir samtidig innblikk i hvordan samfunnsmessige rammer skaper betingelser for det som skjer i barnehagebarns hverdag. »  (Fagbokforlaget)