Danning

Danning er et omfattende begrep og et komplekst arbeidsområde, og står i barnehagens formålsparagraf; «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7)

Danning og oppdragelse er to begreper som, etter at danning kom inn i formålsparagrafen i 2010 og oppdragelse ble fjernet, blir knyttet sammen. Oppdragelse inngår i begrepet danning i den forstand at den ligger til grunn for å jobbe pedagogisk med å fremme danning (Steinsholdt & Øksnes, 2013). Oppdragelse skal ha til hensikt å overføre kunnskap, verdier og holdninger til barna, altså overføres fra voksen til barn. Danning handler om en prosess som skjer innenfra, uten bestemte mål. Det handler om å skape et leke- og læringsmiljø som setter barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere og vurdere ulike situasjoner, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne (Ødegaard, 2012).

Det handler om en prosess, en praksis, hvor barns rett til medvirkning og ytringsfrihet møter en etisk pedagogisk praksis (Bae, 2011). Barns muligheter til å medvirke i egen hverdag og ha påvirkningsmuligheter, samtidig som de møter trygge kunnskaper, holdninger og verdier hos de ansatte, er med på å fremme en danningsarena i barnehagen, hvor kritisk tenkning både blant barn og voksne er en naturlig del av hverdagen (Kolle, Larsen, Ulla, 2017 og Åberg og Taguchi, 2020).

Danning handler om å skape seg selv i vekselvirkning med omgivelsene, og vi dannes gjennom hele livet. En livsprosess (Steinsholdt & Øksnes, 2013).

«Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer.» (Kunnskapsdepartementet 2017, s. 21)

Hva betyr dette sitatet for oss i vår barnehage? Hvordan jobber vi for å legge til rette for kritisk tenkning sammen med barna?


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Pedagogisk dokumentasjon- inspirasjoner til bevegelige praksiser


Forfatter: Tonje Kolle, Ann Sofi Larsen, Bente Ulla

Utgitt: 2017
ISBN: 9788245019780

«Denne reviderte utgaven av Pedagogisk dokumentasjon er en bok som kan åpne for kritiske og reflekterende praksiser. Boken tar utgangspunkt i nyere forskning om barn som medskapere av kommunikasjon, kunnskap og kultur. Forståelser av barnehager, mennesker og pedagogikk er i stadige bevegelser. Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon vil barnehagepersonalet kunne stå sterkere i møtet med samtidens økende krav til det faglige innholdet i barnehagene. Med utgangspunkt i din egen hverdag blir du, gjennom pedagogisk dokumentasjon, oppfordret til å stoppe opp og legge merke til praksiser som du kanskje ikke har lagt merke til tidligere. Det kan bidra til å åpne blikket og gripe inn i måter du møter medmennesker på.» ( Norli)


Tittel: Det er her det skjer! Møter med etikk, religion og filosofi i barnehagen.


Forfatter: Teresa K.Aslanian

Utgitt: 2022
ISBN: 9788215037158

«Antologien viser hvordan religiøsitet, etikk og filosofi oppstår og erfares i barnehagens pedagogiske praksis, av forskere, personalet, foreldre og barn. Målet er å belyse lite utforskede sider ved livet i barnehagen. Temaer som liv og død, riktig og galt, makt, frihet og barns lek og læring er trukket frem i praksisnære empiri fra barnehagen.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Danning i barnehagen 
Forfatter: Kjetil Steinsholt og Maria Øksnes

Utgitt: 2013
ISBN: 9788202368609

«I denne boken kaster en rekke forfattere fra ulike fagfelt lys over danningens muligheter i barnehagen. Danning fremstår som et mangfoldig, uensartet og komplekst fenomen som det ikke finnes noen enkle didaktiske løsninger på.» (Cappelen Damm)


Tittel: Danning gjennom omsorg, lek og læring i barnehagen
Forfatter: Anne Schjeldrup

Utgitt: 2015
ISBN: 9788244621854

«Boken beskriver hvordan alt det vi gjør med barna i barnehagen påvirker barns danningsprosesser, betingelser for at barnehagen kan fremme danning, og hvordan danning legger et nødvendig grunnlag for ansvarlighet og deltagelse. » (Haugenbok)