Danning

Danning i barnehagen handler både om en prosess og et resultat. Personalet skal tilrettlegge for meningsfulle opplevelser, støtte barnas identitetesutvikling og positive selvforstelse. Samtidig skal barna få delta i besltningsprosesser og utvikling av et felles innhold . Det er gjennom samspill, dialog , lek og utforsking at barnehagen skal bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at det kan bidra til endringer , først i barnehagen senere i samfunnet ellers.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Danning i barnehagen 
Forfatter: Kjetil Steinsholt og Maria Øksnes

Utgitt: 2013
ISBN: 9788202368609

«I denne boken kaster en rekke forfattere fra ulike fagfelt lys over danningens muligheter i barnehagen. Danning fremstår som et mangfoldig, uensartet og komplekst fenomen som det ikke finnes noen enkle didaktiske løsninger på.» (Cappelen Damm)


Tittel: Danning gjennom omsorg, lek og læring i barnehagen
Forfatter: Anne Schjeldrup

Utgitt: 2015
ISBN: 9788244621854

«Boken beskriver hvordan alt det vi gjør med barna i barnehagen påvirker barns danningsprosesser, betingelser for at barnehagen kan fremme danning, og hvordan danning legger et nødvendig grunnlag for ansvarlighet og deltagelse. » (Haugenbok)