Mangfold og gjensidig respekt

Barnehagen skal bidra til at barn får oppleve at det det finnes mange måter å tenke , handle og leve på. Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Mangfoldet i familieformer skal synliggjøres i barnehagen, så alle barn får sin familie speilet i barnehagen.

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får mulighet til å ytre seg og delta uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. Barnets åndsfrihet skal anerkjennes. (Rammeplanen)


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Mangfold og mestring i barnehage og skole
Forfatter:  Hildegunn Fandrem

Utgitt: 2011
ISBN: 9788276348637

«Bokas første del gir et historisk tilbakeblikk på migrasjon til og fra Norge og omfang av innvandring til Norge i dag. Videre presenteres viktige lover og planer for skole og barnehager, samt begrunnelser for tospråklig opplæring.» (Adlibris)


Tittel: Minoritetsreligioner i barnehagen
Forfatter: Katrine Giæver ,Kari-Mette Walmann Hidle, Silje Lyngar Einarsen(red.) Olav Hovdelien

Utgitt: 2017
ISBN: 9788245020267

«Hva er religion? Hva er religionens plass i dagens senmoderne samfunn? Har religion noe å gjøre i offentlige institusjoner som barnehagen og skolen? Hvorfor trenger barnehagelærere kunnskap om religion? Hvordan bør religiøst mangfold håndteres i barnehagen? Hvorfor markerer barnehager religiøse høytider? Dette er noen av spørsmålene som blir tatt opp i denne boken. Minoritetsreligioner i barnehagen er skrevet først og fremst med tanke på barnehagelærere og barnehagelærerstudenter. Boken vil også kunne være av interesse for andre som er opptatt av religion i barnehagen eller religion og samfunn mer allment. » (Fagbokforlaget)


Tittel: Se mangfold! 
Forfatter: Camilla Eline Andersen , Målfrid Bleka og Marit Gjervan

Utgitt: 2012
ISBN: 9788202377793

«Å arbeide i barnehagen innebærer å forholde seg til mangfold i form av språk, kulturer, religioner og identiteter. Dette er utfordrende, men også berikende. Forfatterne presenterer alternative perspektiver på arbeid i barnehagen som kan hjelpe studenter og førskolelærere til å se hverdagen på nye måter. Her fremheves ulike språklige, kulturelle og religiøse uttrykk som ressurser i barne- og personalgruppen, og betydningen av foreldre som viktige samarbeidspartnere for barnehagen. Forfatterne problematiserer hvordan mennesker omtales i et flerkulturelt samfunn, og diskuterer hvordan personalet kan arbeide i et mangfoldig miljø ved å ha et bevisst forhold til holdninger og ved å utvide sine kunnskaper.» (Cappelen Damm)