Mangfold og gjensidig respekt

Barnehagen skal bidra til at barn får oppleve at det det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Mangfoldet i familieformer skal synliggjøres i barnehagen, så alle barn får sin familie speilet i barnehagen.

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får mulighet til å ytre seg og delta uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter. Barnets åndsfrihet skal anerkjennes. (Rammeplanen)

I barnehagen møtes et mangfold av mennesker. Mangfold innebærer ikke bare det kulturelle og religiøse, det kan også være etniske og språklige forskjeller, så vel som et mylder av alder, kjønn, funksjonsnedsettelser, kroppsformer, bosteder, familieformer, og om man har tilhørighet i en bygd eller en by. Alle barn skal få sin kultur gjenspeilt i barnehagen. Det blir derfor viktig at personalet ser kritisk på egen praksis. Hvordan ser det fysiske miljøet i barnehagen ut – hvilke leker, bøker og sanger preger barnehagens hverdag? Jobber barnehagen ut fra en flerkulturell pedagogikk, hvor mangfold synliggjøres og høytider fra ulike religioner markeres? Er de nasjonale minoritetene representert i barnehagens pedagogiske praksis? Som Spernes og Hatlem (2019) poengterer er ikke en flerkulturell barnehage noe en barnehage er, men noe barnehagen gjør i praksis. Hva innebærer det? Å jobbe med flerkulturell pedagogikk krever en flerkulturell kompetanse. Har personalet erfaring med markering av høytider fra ulike religioner? Får foreldrene mulighet til å medvirke i slike prosesser? Har personalet nok kunnskap om flerspråklige barns språkutvikling (Belseth, 2021). Målet bør være å unngå eksotifisering og det å være en festbruker av kultur, men heller være en hverdagsbruker av kultur (Gjervan, Andersen og Bleka, 2012).

Barnehagens arbeid med demokrati og alle barns plass i fellesskapet fordrer at personalet tar på alvor ytringer som ikke alltid er verbale, slik at både de yngste barna og barn som ikke er så trygge i det norske språket enda også får mulighet til å delta i barnehagens hverdag. Her kan personalet også reflektere kritisk rundt egen praksis: Hvordan legges voksenstyrte aktiviteter, og samlingsstunder opp? Gis det mulighet for at alle barn kan delta? Har personalet en undervisningstone – eller en utvekslingstone (Palludan, 2005) med alle barna i barnehagen? Å jobbe med mangfold krever at personalet har en ressursorientert tilnærming til mangfold, skriver Rammeplanen. Hva innebærer det i praksis? Sees mangfold på som normaltilstanden og en berikelse, eller som en vanskelig utfordring?

Rammeplanen skriver at barn har rett til åndsfrihet og at barnehagen skal bidra til at barn får oppleve at det det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Dette fordrer at barns religiøse og filosofiske spørsmål tas på alvor av personalet (Belseth og Winje, 2022), så vel som gjennom dialog, tillit og gjensidig respekt i samarbeid med barnas hjem (Glaser, 2018).


Inspirasjon til eksterne nettressurser:Litteraturtips:

Tittel: Barnehagelæreren i en foranderlig verden.

Forfatter: Marit Heldal, (red.) Trond Løge Hagen, (red.) Ingvild Olsen Olaussen, (red.) Gry Mette Dalseng Haugen

Utgitt: 2023
ISBN: 9788245037241«I boken Barnehagelæreren i en foranderlig verden – bærekraftige og kultursensitive praksiser presenteres fortellinger som retter søkelys mot betydningen av barnehagelærerrollen og kunnskapen om tidlig barndom i samfunn preget av mangfold og forandring.  I noen av kapitlene ser forfatterne nærmere på hvordan barnehagelæreren kan bidra til mer kultursensitive og bærekraftige praksiser, ved å gi eksempler fra en barnehage i en flyktningleir i Hellas, samt fra ulike barnehagekontekster i Norge. I andre kapitler bidrar de med teoretiske og filosofiske perspektiver knyttet til betydningen av barnehagen som en viktig samfunnsinstitusjon, og barnehagelæreren som samfunnsaktør i en global verden. » (Fagbokforlaget)


Tittel: Ulikhet og fellesskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen.

Forfatter: Sigrun Sand

Utgitt: 2020
ISBN: 9788202666323«Ulikhet og fellesskap løfter fram hvordan språklig og kulturelt mangfold kan bli en naturlig del av barns lek og danningsprosesser, og de pedagogiske utfordringene og mulighetene som dette skaper. Barnehagene i dag preges av mangfold på mange områder og er steder der barn og voksne fra ulike land, kulturer og miljøer møtes, leker, lærer og gjør erfaringer sammen. Boka presenterer ny og relevant forskning og tar blant annet opp temaer som sosialisering og identitetsprosesser, flerkulturell pedagogikk, samarbeid mellom hjem og barnehage, språkarbeid og språkopplæring. Den har et nytt kapittel om samer og arbeid med samisk innhold i barnehagen. «( Cappelen Damm Akademisk)


Tittel: Det er her det skjer! Møter med etikk, religion og filosofi i barnehagen.


Forfatter: Teresa K.Aslanian

Utgitt: 2022
ISBN: 9788215037158

«Antologien viser hvordan religiøsitet, etikk og filosofi oppstår og erfares i barnehagens pedagogiske praksis, av forskere, personalet, foreldre og barn. Målet er å belyse lite utforskede sider ved livet i barnehagen. Temaer som liv og død, riktig og galt, makt, frihet og barns lek og læring er trukket frem i praksisnære empiri fra barnehagen.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Samer og nasjonale minoriteter i barnehagen

Forfatter: Tone Aarre

Utgitt: 2020
ISBN:  9788245024722«Barnehagen utgjør et læringsfellesskap der barn skal tilegne seg begynnende kunnskaper, og der holdninger utvikles og formes. I barnehagen skal barna bli kjent med kulturelt mangfold. Det vil blant annet si at barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med samene og får kjennskap til nasjonale minoriteter. Innledningsvis retter boka søkelys mot norsk politikk overfor samer og nasjonale minoriteter i historisk og samtidig perspektiv. Deretter følger en innføring om hver av de kulturelle minoritetene. Videre reflekterer forfatteren over rammeplanen som dokument og arbeidsredskap når det gjelder å legge til rette for at barnehagebarn blir kjent med Norges urfolk og får kjennskap til nasjonale minoriteter. I siste del av Samer og nasjonale minoriteter i barnehagen presenteres noen forslag til hvordan barnehagen kan arbeide med hver av folkegruppene på en positiv og engasjerende måte. Boka kan leses fra perm til perm, eller leseren kan konsentrere seg om én folkegruppe av gangen. Hver av folkegruppene har sin egen fargekode.» (Norli)


Tittel: Minoritetsreligioner i barnehagen
Forfatter: Katrine Giæver ,Kari-Mette Walmann Hidle, Silje Lyngar Einarsen(red.) Olav Hovdelien

Utgitt: 2017
ISBN: 9788245020267

«Hva er religion? Hva er religionens plass i dagens senmoderne samfunn? Har religion noe å gjøre i offentlige institusjoner som barnehagen og skolen? Hvorfor trenger barnehagelærere kunnskap om religion? Hvordan bør religiøst mangfold håndteres i barnehagen? Hvorfor markerer barnehager religiøse høytider? Dette er noen av spørsmålene som blir tatt opp i denne boken. Minoritetsreligioner i barnehagen er skrevet først og fremst med tanke på barnehagelærere og barnehagelærerstudenter. Boken vil også kunne være av interesse for andre som er opptatt av religion i barnehagen eller religion og samfunn mer allment. » (Fagbokforlaget)


Tittel: Se mangfold! 
Forfatter: Camilla Eline Andersen , Målfrid Bleka og Marit Gjervan

Utgitt: 2012
ISBN: 9788202377793

«Å arbeide i barnehagen innebærer å forholde seg til mangfold i form av språk, kulturer, religioner og identiteter. Dette er utfordrende, men også berikende. Forfatterne presenterer alternative perspektiver på arbeid i barnehagen som kan hjelpe studenter og førskolelærere til å se hverdagen på nye måter. Her fremheves ulike språklige, kulturelle og religiøse uttrykk som ressurser i barne- og personalgruppen, og betydningen av foreldre som viktige samarbeidspartnere for barnehagen. Forfatterne problematiserer hvordan mennesker omtales i et flerkulturelt samfunn, og diskuterer hvordan personalet kan arbeide i et mangfoldig miljø ved å ha et bevisst forhold til holdninger og ved å utvide sine kunnskaper.» (Cappelen Damm)


Tittel: Mangfold og dilemmaer i barnehagen.
Forfatter: Cathrine Bull Thorshaug

Utgitt: 2022
ISBN: 9788245040265

«Denne boken springer ut fra en barnehagelærers erfaringer fra arbeid i en flerkulturell barnehage gjennom mange år. Møtet med hverdagslige utfordringer eller dilemmaer er konkretisert i form av eksempler med tilhørende refleksjoner. Dilemmaene er valgt fordi de er vanlige, og kan representere utfordringene mellom majoritets- og minoritetskultur. Målet er å stimulere til refleksjon og diskusjon om dilemmaene barnehageansatte kan møte i et flerkulturelt samfunn.» (Fagbokforlaget)