Kommunikasjon, språk og tekst

Arbeidet med dette fagområdet handler om hvordan barn i barnehagen skal få utforske og utvikle sin språkforståelse, sin språkkompetanse og det mangfoldet av kommunikasjonskompetanse som finnes. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling. Ansatte i barnehagen skal invitere til utforsking av språk, både muntlige og skriftlig.  (jfr Rammeplanen 2017)


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Nettressurs om dynamisk språkarbeid laget av studenter fra Interkulturell kompetanse


Salaby Barnehage er et digitalt univers hvor barna kan utforske, leke og skape – sammen. Den digitale ressursen tar ulikhetene i barnas alder og utvikling på alvor, og har et stort mangfold historier, spill og oppgaver på ulike nivåer. Ved å legge læringen til et univers som barna kan leve seg inn i og leke med, og ved bruk av humor ønsker vi å engasjere alle barna i barnehagen.


Toktok-universet


Nettsiden inneholder gratis ressurser for  barnehagepersonale  på området språk, lesing og skriving. Ressursene er bygget opp med tanke på å brukes i profesjonsfaglige læringsfellesskap på arbeidsplassene og er forskningsforankret.


Barn trenger språk for å sette ord på opplevelser og følelser, for å forstå fortellinger og for å samspille og leke med andre.


Dette veiledningsheftet er for deg som jobber i barnehage, og som ønsker mer kunnskap om dagens barnelitteratur og inspirasjon til å formidle denne litteraturen.


Tema Morsmål er nettside med flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole. Formålet med nettsiden er å samle og utvikle ressurser for morsmålsstøttet og flerspråklig arbeid i barnehagen, og morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i skolen.


Det flerspråklige bibliotek (DFB) skal være et støtteapparat for alle landets bibliotek, så de er i stand til å betjene brukere på det flerkulturelle feltet på en effektiv måte.


Tips om språkutvikling og aktiviteter som kan fremme språk og kommunikasjon hos barn


LEXIN-ordbøkene er laget spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen, videregående og voksenopplæring. Ordbøkene inneholder ord og uttrykk som er nyttige når man bor i Norge.


Boken om Den lille larven aldri mett, er en kjent og kjær bok for mange barn. I denne ressursen ser vi nærmere på denne boken med engelske språkbriller. 


«Jeg vet» er en kunnskapsbasert læringsressurs for alderstilpasset opplæring om vold, overgrep og mobbing i barnehager og skoler. «Jeg vet» skal bidra til at barnehager, grunnskoler og videregående skoler har et voldsforebyggende opplæringstilbud som fremmer livsmestring – og er systematisk, kunnskapsbasert og nasjonalt likeverdig.


Norske barnesanger


Norske barnesanger/youtube


Sanger til alle årstider -vårsanger, sommersanger, høstsanger, vintersanger  og lanternesanger


Rim/ regler / vers


Rim og regler/youtube


Musikk, rim og regler

Nynorsksenteret vil løfte fram den munnlege rim- og regletradisjonen og inspirere til å bruke slike små vers i barnehage og skule. 


Boktips til barn 0-2 år


Bok tips til barn 2-4 år


Bok tips til barn 4-6 år


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: De yngste som lesere
Forfatter: Ingvild Alfheim og Cecilie Fodstad

Utgitt: 2023 (kommer ut i april)
ISBN: 9788215065724

«I De yngste som lesere. Litteraturen og leken utforsker vi ett- og toåringens litterære opplevelser og deltagelse i lesing i barnehagen. Forfatterne ønsker å inspirere til måter å jobbe med lesing med de yngste på i praksis. Omdreiningspunktet er småbarnslesing knyttet til lek, det være seg lek som litterært tema eller som tilnærming eller forlengelse av litteraturformidling. Litteraturen og leken er tett sammenvevd. Barns lek gis nye innganger og muligheter med utgangspunkt i litteraturen. Leken gir også barnet mulighet til å bearbeide, forstå og erfare de litterære opplevelsene. Boka presenterer et spekter av småbarnslitteratur fra de enkleste pekebøkene og rim og regler til mer komplekse lekverdener i småbarnsbildeboka.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Å lære språk i barnehagen
Forfatter: Vibeke Grøver

Utgitt: 2018
ISBN: 9788202422202

«Det kan være lett å tenke at barn i barnehagen lærer språk nærmest av seg selv. Denne boken viser at de voksne kan gjøre en stor forskjell gjennom måten de samhandler med barna på og hvordan de tilrettelegger for barns samhandling med hverandre. Dette er særlig viktig for barn som lærer norsk som et nytt språk i barnehagen.» (Cappelen Damm)


Tittel: Lær meg norsk før skolestart! 
Forfatter: Margareth Sandvik og Marit Spurkland

Utgitt: 2012
ISBN: 9788202381174

«Denne boka presenterer en metode for språkstimulering og et kartleggingsverktøy til bruk i barnehagen. Gjennom tilrettelagte, språkstimulerende bokstunder får alle barna mulighet til å delta i samtalen, og de får et felles grunnlag for utforsking og lek. Ved å bruke kartleggingsverktøyet Språkpermen kan personalet få bedre innsikt i barnas språkutvikling og barnehagens språkmiljø. Verktøyet inkluderer barnas morsmål i tillegg til ferdigheter på norsk. » (Cappelen Damm)


Tittel: Barns læring om språk og gjennom språk
Forfatter: Liv Gjems og Gunvor Løkken (red.)

Utgitt: 2011
ISBN: 9788202341862

«Samtaler foregår mellom voksne og barn det meste av den tiden de tilbringer sammen. Samtaler er viktige for å lære om både omverdenen og om eget språk. Men dette er så selvfølgelig at førskolelærere kanskje ikke tenker på at de daglige samtalene i barnehagen er viktige læringsarenaer. Forfatterne av denne boka retter derfor oppmerksomheten mot hvordan barn tilegner seg kunnskaper og språk gjennom samtaler med de voksne og andre barn i barnehagen. » (Cappelen Damm)


Tittel: Veier til språk i barnehagen
Forfatter: Sonja Kibsgaard (red.)

Utgitt: 2018
ISBN: 9788215028835

«I denne boka kommer ulike læringsperspektiver til uttrykk. Enkelte kapittelforfattere konsentrerer seg eksplisitt om språket som sådan, mens andre ser samhandling i uformelle situasjoner som viktige forutsetninger for språktilegnelse. Kapitlene omhandler både første- og andrespråkslæring. Boka er tverrfaglig og retter seg mot ulike kunnskapsområder i barnehagelærerutdanningen og ulike fagområder i den nye rammeplanen. » (Universitetsforlaget)


Tittel: Språkarbeid i barnehagen 
Forfatter: Margareth Sandvik

Utgitt: 2021
ISBN:9788202533939

«Denne boka viser hvordan man kan støtte barns språkutvikling i barnehagens hverdagssituasjoner, som garderobe, måltid, bleieskift, lek, bokstund, samlingsstund og tur. Rutinesituasjoner kan være gylne øyeblikk for å skape et godt språkmiljø! Nøkkelen er at personalet involverer barna i hverdagssamtalene, legger til rette for at alle barna får delta språklig og støtter barna i å bruke språk aktivt gjennom dagen. Leseren møter tydelige prinsipper for et kontinuerlig språkarbeid, en rekke illustrerende praksiseksempler hentet fra norsk og skandinavisk forskning, gode råd, refleksjonsspørsmål og massevis av ideer til hva man kan gjøre. » (Cappelen Damm)


Tittel: Den lærerike hverdagssamtalen i barnehagen
Forfatter: Gunn Helen Ofstad

Utgitt: 2021
ISBN: 9788283722260

«Barn lærer språk ved å bruke språk. Hverdagssamtaler i barnehagen er barns arena for å bruke og utvikle språket sitt. Hverdagssamtaler er alle de uformelle samtalene man har gjennom barnehagedagen, og kan være alt fra samtaler ved matbordet til barns samtale i lek. » ( Fagbokforlaget)