Overganger

Barn er sårbare i overganger fra en fase i livet til en annen. Det kan handle om overgangen fra å være hjemme med foreldrene til å begynne i banrehagen, det kan handle om overgangen fra en avdeling til en annen eller fra en avdeling med færre barn til en avdeling med flere og eldre barn. Overgangen mellom barnehage og skole, og eventuelt skolefritidssordning er en annen fase som bør planlegges og forberedes godt. (Rammeplanen)


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Overgang fra barnehage til skole-Hvordan kan barnehage og skole tilrettelegge for en trygg og god overgang?


Overganger mellom barnehage og skole og mellom ulike skoleslag kan være krevende. En god overgang kan være avgjørende for at barn med særskilte opplæringsbehov får en positiv start.


Barnehager og skoler i Vestby kommune samarbeider om å skape en god og trygg overgang mellom barnehage og skole og SFO. Kommunen har en plan for overgang og sammenheng mellom barnehage og skole/SFO.


Forskning på overgang mellom barnehage og skole

Forskningsgruppe hos Universitetet i SørØst- Norge  for barns overgang fra barnehage til skole og begynner opplæringen. Sentrale tema for deres  forskningsgruppe er lek, læring, grenser og grenseobjekter, medvirkning, samkonstruksjon av kunnskap, læringsressurser i klasserommet, 6-årsreformen, språk og lesing

GoBaN – skole er en videreføring av det store GoBaN (Gode barnehager i Norge) – prosjektet som ble avsluttet i 2019. Her brukes data fra dette prosjektet for å kunne følge barnehagebarn over i skolen. Her finnes også et Webinar for foresatte og barn som deltar i studien, hvor leder professor Elisabeth Bjørnestad og deltakere i prosjektet svarer på spørsmål rundt forskningsprosjektet.


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Lek i begynneropplæringen-Lekende tilnærminger til skole og sfo


Forfatter: Aslaug Andreassen Bercher, Elisabeth Bjørnestad, Hilde Dehnæs Hogsnes

Utgitt: 2019
ISBN: 9788215034133

«Denne boken handler om lekens betydning for de yngste barna i skolen, og om lekens betydning for kontinuitet mellom barnehage, skolefritidsordning og skole. For at barna både skal få leke og lære, er det behov for mer kunnskap om lek og lekende tilnærminger til læring i dagens skole og skolefritidsordning. Boken viser hvordan lek, bevegelse og varierte arbeidsmåter gir bedre muligheter for helhetlig læring og utvikling.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning
Forfatter: Hilde Dehnæs Hogsnes

Utgitt: 2019
ISBN: 9788245026726

«Hvordan kan barn delta aktivt i arbeidet med å skape gode overganger når de slutter i barnehagen for å begynne på SFO og skolen? Spørsmålet er sentralt i denne boka, der hovedanliggendet er å trekke fram betydningen av å se overgangen som en prosess hvor barn selv er aktive bidragsytere.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Eldst i barnehagen og yngst i skolen- om lek, læring og overganger
Forfatter: Ingeborg Tveter Thoresen og Sigurd Aukland

Utgitt: 2020
ISBN: 9788202687243

«Boka gir eksempler på hvordan samarbeid og helhet kan utvikles, og hvordan praktiske ordninger for overganger kan være. Sentralt står tiltak som fremmer dialog og samarbeid mellom personalet i barnehage, skole og skolefritidsordninger. Sentrale spørsmål i denne boka er om vi tilbyr 5- og 6-åringene en hverdag som bygger på det forskning om lek og læring viser, og hvordan skolen best mulig kan være klar til å ta imot 6-åringene.» (Cappelem Damm)


Tittel: Små barn i sårbare livssituasjoner
Forfatter: Charlotte Johannessen

Utgitt: 2020
ISBN: 9788244623681


«Tidlig innsats, forebyggende arbeid, arbeid med livsmestring og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gi barna gode oppvekstbetingelser. De fleste små barn går i barnehage, noe som setter barnehagen i en særstilling for å bidra til at sårbare barn og foreldre får den hjelpen de trenger.» (KF)


Tittel: Sammenheng og kontinuitet: Samtaler om overganger i små barns liv.
Forfatter: Kirsti Tveiereid

Utgitt: 2019
ISBN: 9788202630690


«I sin bok Sammenheng og kontinuitet: Samtaler om overganger i små barns liv har Kirsti Tveiereid tatt for seg overgangene små barn møter fra de begynner i barnehagen fram til de er ferdige med det første året i skole og SFO.» (UiS)