Overganger

I løpet av livet opplever vi alle mange overganger. Vi flytter, vi starter med en ny fritidsaktivitet eller vi begynner i ny jobb. Vi slutter på ungdomsskolen og begynner på videregående. Men noen av de viktigste og, kanskje, mest dramatiske overgangene skjer tidlig i livet vårt. Når de fleste barn er omtrent ett år gamle må mor og far tilbake på jobb, og da må de begynne i barnehagen. Dette er en kjempeovergang i livet til et lite barn. Det samme gjelder overgangen fra barnehage til skole.

Her kan du trykke deg inn på overgangen du har lyst til å lese mer om


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Overganger mellom barnehage og skole og mellom ulike skoleslag kan være krevende. En god overgang kan være avgjørende for at barn med særskilte opplæringsbehov får en positiv start.


Barnehager og skoler i Vestby kommune samarbeider om å skape en god og trygg overgang mellom barnehage og skole og SFO. Kommunen har en plan for overgang og sammenheng mellom barnehage og skole/SFO.


Prosjektet retter seg mot små barns tilvenning til barnehagen og hvordan foreldre og ansatte i samarbeid kan sikre barna en god overgang fra hjem til barnehage. 


Forskning på overgang mellom barnehage og skole

Forskningsgruppe hos Universitetet i SørØst- Norge  for barns overgang fra barnehage til skole og begynner opplæringen. Sentrale tema for deres  forskningsgruppe er lek, læring, grenser og grenseobjekter, medvirkning, samkonstruksjon av kunnskap, læringsressurser i klasserommet, 6-årsreformen, språk og lesing

GoBaN – skole er en videreføring av det store GoBaN (Gode barnehager i Norge) – prosjektet som ble avsluttet i 2019. Her brukes data fra dette prosjektet for å kunne følge barnehagebarn over i skolen. Her finnes også et Webinar for foresatte og barn som deltar i studien, hvor leder professor Elisabeth Bjørnestad og deltakere i prosjektet svarer på spørsmål rundt forskningsprosjektet.

Tuva Schanke: Overgangen fra barnehage til skole. Kapittel i boka «Elev i skolen 1-7: Mangfold og mestring» utgitt på Cappelen Damm AS., 2021. Sammendrag på forlagets nettsider.

Tuva Schanke: Preparing for and entering school. Doktoravhandling ved NTNU, 2019. Sammendrag.


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Barneklare skoler eller skoleklare barn? Om overgangen fra barnehage til skole


Forfatter: Heidi Sandø og Iris Hansson Myran

Utgitt: 2022
ISBN: 9788283722284

«I overgangen fra barnehage til skole skal barn møte en skole som er forberedt og klar for å bygge videre på det grunnlaget barnehagen har lagt. Skolen skal ta utgangspunkt i barnas erfaringer og møte barna der de er i sin utvikling. Det er ikke barna som skal være skoleklare, men skolen som bør være barneklar. Språk, lesing og skriving fungerer som den «røde tråden» i overgangsarbeidet. Innholdet viser til praktiske eksempler, tiltak og arbeidsmåter som kan bidra til trygghet, oversikt og sammenheng. Hvert kapittel har ulike spørsmål som kan brukes i arbeid med barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling. « (Fagbokforlaget)


Tittel: Lek i begynneropplæringen-Lekende tilnærminger til skole og sfo


Forfatter: Aslaug Andreassen Bercher, Elisabeth Bjørnestad, Hilde Dehnæs Hogsnes

Utgitt: 2019
ISBN: 9788215034133

«Denne boken handler om lekens betydning for de yngste barna i skolen, og om lekens betydning for kontinuitet mellom barnehage, skolefritidsordning og skole. For at barna både skal få leke og lære, er det behov for mer kunnskap om lek og lekende tilnærminger til læring i dagens skole og skolefritidsordning. Boken viser hvordan lek, bevegelse og varierte arbeidsmåter gir bedre muligheter for helhetlig læring og utvikling.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Barns overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning
Forfatter: Hilde Dehnæs Hogsnes

Utgitt: 2019
ISBN: 9788245026726

«Hvordan kan barn delta aktivt i arbeidet med å skape gode overganger når de slutter i barnehagen for å begynne på SFO og skolen? Spørsmålet er sentralt i denne boka, der hovedanliggendet er å trekke fram betydningen av å se overgangen som en prosess hvor barn selv er aktive bidragsytere.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Eldst i barnehagen og yngst i skolen- om lek, læring og overganger
Forfatter: Ingeborg Tveter Thoresen og Sigurd Aukland

Utgitt: 2020
ISBN: 9788202687243

«Boka gir eksempler på hvordan samarbeid og helhet kan utvikles, og hvordan praktiske ordninger for overganger kan være. Sentralt står tiltak som fremmer dialog og samarbeid mellom personalet i barnehage, skole og skolefritidsordninger. Sentrale spørsmål i denne boka er om vi tilbyr 5- og 6-åringene en hverdag som bygger på det forskning om lek og læring viser, og hvordan skolen best mulig kan være klar til å ta imot 6-åringene.» (Cappelem Damm)


Tittel: Små barn i sårbare livssituasjoner
Forfatter: Charlotte Johannessen

Utgitt: 2020
ISBN: 9788244623681


«Tidlig innsats, forebyggende arbeid, arbeid med livsmestring og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gi barna gode oppvekstbetingelser. De fleste små barn går i barnehage, noe som setter barnehagen i en særstilling for å bidra til at sårbare barn og foreldre får den hjelpen de trenger.» (KF)


Tittel: Sammenheng og kontinuitet: Samtaler om overganger i små barns liv.
Forfatter: Kirsti Tveiereid

Utgitt: 2019
ISBN: 9788202630690


«I sin bok Sammenheng og kontinuitet: Samtaler om overganger i små barns liv har Kirsti Tveiereid tatt for seg overgangene små barn møter fra de begynner i barnehagen fram til de er ferdige med det første året i skole og SFO.» (UiS)