Organisasjon og ledelse

I rammeplanene for barnehagens innhold står det at barnehagen skal være en lærende organisasjon. Dette innebærer blant annet at hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller (KD, 2017, s. 15).

Noe av det som kjennetegner barnehagen som en lærende organisasjon er at personalet er engasjerte i å skape og dele kunnskap om hvordan man best kan arbeide mot barnehagens mål (Gotvassli, 2017). Det handler om å legge til rette for at de ansatte kan se ting på nye måter, tilegne seg og utvikle kunnskap, og utforske hvordan man kan utvikle kompetanse i et fellesskap.

For at personalet skal kunne utvikle seg til å bli et lærende fellesskap, vil det ifølge Gotvassli (2017) være nødvendig med målrettet arbeid og bevisste arbeidsmetoder. Det er mange ulike måter man kan jobbe for å være en lærende organisasjon, enten det er gjennom ulike former for utviklingsarbeid, arbeid med pedagogisk dokumentasjon eller veiledning.

Bøe (2016) peker på at det i barnehagen må skapes en kultur for læring og endring, hvor læring og kunnskap blir drivkraften for utvikling i tråd med barnehagens verdigrunnlag. Utviklingen begynner gjerne på et individnivå, men typisk for en lærende barnehage er at det skjer læring og utvikling i hele personalgruppen, og at dette kan føre til endring og utvikling av ny praksis for hele barnehagen (Gotvassli, 2017).

Kilder:

Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Foredrag: Barnehagen som pedagogisk virksomhet (udir.no)

Blogg

Kristin Holte Haug er dosent i universitets- og høgskolepedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er engasjert i prosjektet Rekomp, og har nå skrevet om nettressursen for ansatte i barnehager (oslovikenbarnehager.no) på sin egen blogg. Gå til denne siden for å lese innlegget, og få mer inspirasjon fra bloggen til Kristin!

https://uni.oslomet.no/…/2021/09/20/oslovikenbarnehager/

Litteraturtips:

Tittel: Barnehageutvikling
Forfatter: Margrethe Jernes og Marit Alvestad

Utgitt: 2022
ISBN: 9788215050300

« I barnehagesektoren stilles det høye krav til at lederne skal ha oversikt over aktuelle reformer og endringer og samtidig se sammenhengen mellom disse og hvordan de påvirker hverandre. Boka er forskningsbasert og presenterer barnehageutvikling forankret i relevante ledelsesteorier knyttet til barnehagenes praktiske erfaringer. Kapitlene bygger på både teoretiske og empiriske studier og tar for seg partnerskapsutvikling mellom barnehagefeltet og utdanningssektoren, ledelsens betydning for rammeplan og praksis, pedagogisk arbeid i den store barnehagen og krav i samtiden.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Entusiasme for endring i barnehagen
Forfatter: Vibeke Mostad, Tore Skandsen, Jarl Inge Wærness, Yngve Lindvig

Utgitt: 2021
ISBN: 9788205519244

«Denne boken tar sikte på å hjelpe barnehagene til å delta aktivt i utviklings – og endringsarbeid i tråd med myndighetenes føringer. Målet er at hele personalet kan være aktive i kvalitetssikring og kvalitetsheving av pedagogisk praksis.» (Gyldendal)


Tittel: Fra intensjon til handling i barnehagen
Forfatter: Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes, Elin Ødegard

Utgitt: 2020
ISBN: 9788245022605

«Boka belyser dilemmaer som kan oppstå, og valg som må tas, i kompetanseutviklingsprosesser. Hensikten med boka er å belyse hvordan dilemma og utfordringer kan identifiseres, fortolkes og håndteres, og hvordan analyser kan skape muligheter for kompetansebygging i hele personalgruppa.»(Fagbokforlaget)


Tittel: Pedagogisk leder i barnehagen
Forfatter: Magritt Lundestad, Lise Hannevig ,Eva Skogen

Utgitt: 2020
ISBN: 9788245019681

«Hvorfor er forståelse av samhandling og dialog viktig i utøvelse av den pedagogiske lederrollen? Hvordan kan pedagogiske ledere styre læringsprosesser i sine personalgrupper? Og hvordan kan organisering og delegering bidra til økt pedagogisk kvalitet i arbeidet med barna? Boken gir innledningsvis en oversikt over sentrale endringer i den pedagogiske lederens oppgaver som pedagog og leder.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Relasjonskompetanse, 3. utgave
Forfatter: Jan Spurkeland

Utgitt: 2020
ISBN: 9788215036816

«Gode løsninger og resultater oppstår i spenningsfeltet mellom mennesker. Forskning viser at relasjonsmestrene oppnår de beste resultatene. Dette er noe av kjernen i denne boken, som gir både praktisk og teoretisk innsikt.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Å være leder i barnehagen
Forfatter: Richard Haugen, Magritt Lundestad ,Mette Vaagan Slåtten(red.) Eva Skogen

Utgitt: 2021
ISBN: 9788245034097

«Denne boken handler om ledelse i barnehagen. Den tar for seg psykologiske og sosiologiske perspektiver og beskriver mellommenneskelige forhold og relasjoner i en ledelsessammenheng. Hovedvekten er lagt på styrer / daglig leder, men forfatterne diskuterer også mer generelle fenomener som er like relevante for pedagogiske ledere.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Barnehageloven og forskrifter-Med forarbeider og tolkninger 2020


Forfatter: Jens Kristian Jebsen

Utgitt: 2020
ISBN: 9788283722208

«Boka inneholder barnehageloven og tilhørende forskrifter. Til utdyping av regelverket er det tatt med utdrag fra lovens forarbeider, merknader, kommentarer og rundskriv. Årets utgave inneholder omfattende endringer i loven, blant annet nytt kapittel om det psykososiale miljøet i barnehagen og tilsyn. Disse endringene trer i kraft fra 01.01.2021 og er tatt inn i sin helhet i boka.» (Fagbokforlaget)


Tittel:Strategisk ledelse i barnehagen.


Forfatter: Gotvassli, Kjell-Åge Vannebo, Berit Irene

Utgitt: 2016
ISBN: 9788202510626

«Forfatterne utvikler en kunnskapsplattform (teorier og empiri) for strategisk ledelse i barnehagen og drøfter hvilke praktiske konsekvenser en slik kunnskapsplattform får for de som innehar lederposisjoner i barnehagesektoren. Å ta i bruk strategibegrepet i barnehagen er relativt nytt, selv om ledere i denne sektoren står overfor store endringer og nye utfordringer. Utviklingen i sektoren har gått raskt de siste årene, med storstilt utbygging som har ført til konkurranse mellom barnehager. Ledere i barnehagen er stilt overfor mange krevende interessenter; det er ikke lenger bare foreldrene som har meninger om barnehagens innhold og funksjon. Eksterne interessenter krever kompetanse, kvalitet og innsyn i barnehagens tjenester og organisering. Dette krever at både styrere, barnehageeiere og barnehageadministratorer forholder seg til den strategiske lederrollen.» (Akademika)