Organisasjon og ledelse

Barnehagen er en viktig del av offentlig sektor. Moderniseringen av sektoren har fått konsekvenser for barnehagens ledelse. I tillegg er barnehagen underlagt politisk innflytelse både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør at det stilles store og tildels komplekse krav til barnehageledelsen, barnehagenstyreren.

Litteraturtips:

Tittel: Pedagogisk leder i barnehagen
Forfatter: Magritt Lundestad, Lise Hannevig ,Eva Skogen

Utgitt: 2020
ISBN: 9788245019681

«Hvorfor er forståelse av samhandling og dialog viktig i utøvelse av den pedagogiske lederrollen? Hvordan kan pedagogiske ledere styre læringsprosesser i sine personalgrupper? Og hvordan kan organisering og delegering bidra til økt pedagogisk kvalitet i arbeidet med barna? Boken gir innledningsvis en oversikt over sentrale endringer i den pedagogiske lederens oppgaver som pedagog og leder.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Relasjonskompetanse, 3. utgave
Forfatter: Jan Spurkeland

Utgitt: 2020
ISBN: 9788215036816

«Gode løsninger og resultater oppstår i spenningsfeltet mellom mennesker. Forskning viser at relasjonsmestrene oppnår de beste resultatene. Dette er noe av kjernen i denne boken, som gir både praktisk og teoretisk innsikt.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Å være leder i barnehagen
Forfatter: Richard Haugen, Magritt Lundestad ,Mette Vaagan Slåtten(red.) Eva Skogen

Utgitt: 2021
ISBN: 9788245034097

«Denne boken handler om ledelse i barnehagen. Den tar for seg psykologiske og sosiologiske perspektiver og beskriver mellommenneskelige forhold og relasjoner i en ledelsessammenheng. Hovedvekten er lagt på styrer / daglig leder, men forfatterne diskuterer også mer generelle fenomener som er like relevante for pedagogiske ledere.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Barnehageloven og forskrifter-Med forarbeider og tolkninger 2020


Forfatter: Jens Kristian Jebsen

Utgitt: 2020
ISBN: 9788283722208

«Boka inneholder barnehageloven og tilhørende forskrifter. Til utdyping av regelverket er det tatt med utdrag fra lovens forarbeider, merknader, kommentarer og rundskriv. Årets utgave inneholder omfattende endringer i loven, blant annet nytt kapittel om det psykososiale miljøet i barnehagen og tilsyn. Disse endringene trer i kraft fra 01.01.2021 og er tatt inn i sin helhet i boka.» (Fagbokforlaget)