Antall, rom og form

Dette handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og skal hjelpe barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet. Gjennom arbeidet skal barna utvikle en forståelse for grunnleggende matematiske begreper, og leke og eksperimentere med tall, mengde og telling. Kropp og sanser kan brukes for å utvikle romfølelse. Barna skal gis mulighet for erfaring med størrelser, formers egenskaper, sortering og begynnende matematiske løsninger. Fagområdet handler også om å stille spørsmål, resonnere, argumenter og søke løsninger.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Aktiviteter og læringsressurser


Matematikk for de yngste barna


Gjennom veiledet lek blir barna kjent med aktiviteter og materiell som stimulerer til forståelse for matematikk.


MatteLIST inneholder aktiviteter som passer for å arbeide med fagområdene antall, rom og form i barnehagen. Hver aktivitet har beskrivelser av aktiviteten, veiledning med gode spørsmål og forslag til gjennomføring.


Dette er et spennende hefte som handler om
hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte
barna i deres utvikling


I heftet er det samlet erfaringer fra et
kompetansehevingsprosjekt i samarbeid med
Trondheim kommune.


I barnehagens varierte hverdag ligger det mange muligheter for at barna kan gjøre matematiske erfaringer. For å arbeide med området antall, rom og form i barnehagen er det verdifullt å ha noe tilrettelagt utstyr hvor de grunnleggende matematiske sammenhengene er tydelige.


Her finner du eksempler på hvordan applikasjoner kan utvide og berike arbeidet med matematikk i barnehagen.


Litteraturtips:

Tittel: Med mattebriller i barnehagen – lek med antall, rom, form og måling
Forfatter: Kjersti Ridar

Utgitt: 2008
ISBN: 9788244612593

«Hvordan kan vi bruke og videreutvikle materiell og kunnskaper for å stimulere barna mest mulig i arbeidet med matematikk? Hvordan legger vi til rette for læring? Hvilken betydning har den voksne for å skape motivasjon, og hvordan møter man best barnas nysgjerrighet og undring? I boken finner du faglige begrunnelser for og forslag til lek, eksperimentering og aktiviteter innenfor fagområdet Antall, rom og form. Aktivitetene kan lett integreres i det daglige arbeidet slik at det skapes gode erfarings- og læringssituasjoner for barna.» (Ark)


Tittel: Rom for matematikk – i barnehagen
Forfatter: Trude Fosse

Utgitt: 2020
ISBN: 9788293598060

«I barnehagen er en nødvendig bok for arbeid med matematikk i barnehagelærerutdanningen. Forfatterne viser ulike matematikkdidaktiske innfallsvinkler til fagområdet matematikk og barn. Fagstoffet blir presentert med nærhet til praksisfeltet samtidig som det blir satt inn i faglige og historiske sammenhenger. Boka utfordrer og bevisstgjør leserne til å se muligheter i barns matematiske verden.» (Ark)


Tittel: Leken matematikk i barnehagen.
Forfatter: Anna Karre

Utgitt: 2017
ISBN:  9788273911810

«Matematikken finnes overalt i barnehagens hverdag, og det handler om mer enn tall og telling. Mye mer. Som pedagog må man ta på seg «mattebrillene» for å oppdage hverdagens matematiske muligheter!
Anna Kärre beskriver i Leken matematikk i barnehagen hvordan hun og kollegaene gikk fra skepsis til engasjert læring, og hvordan de nå fanger barnas matematiske funderinger i hverdagen. I boken presenterer hun også matematikkens ulike områder og gir konkrete eksempler på hvordan barna i hennes barnehage utforsker matematikkens spennende verden.
» (Norli)