Lek

Lek er kanskje noe av det mest sentrale i norsk barndom og norske barnehager av i dag. «Leken har en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes» (Rammeplanen, 2017, s. 20), ifølge rammeplanen. Det kan være vanskelig å sette fingeren på akkurat hva lek er, men de fleste som leser dette får nok noen ganske tydelige bilder i hodet. Bilder av barn fordypet i lek, eller de tenker kanskje med glede på egen barndom.

Lek har vært en viktig del av norsk barnehagetradisjon helt tilbake til de første fröbelske barnehagene, som var inspirert av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel på 1800-tallet. Det var han som hadde ideen om at det skulle være som en hage for barn, hvor de ansatte skulle støtte barna og hjelpe dem til å «gro». I mange andre barnehagetradisjoner står ikke leken like sterkt som i den fröbelske, og dette er noe vi må være bevisste på, hvis vi vil hegne om denne måten å se lek, barn og barndom på. I barnehagen i dag foregår det nok til dels en kamp mellom den frie leken og mer voksenstyrte læringsfokuserte aktiviteter.

I den anledning bør vi alle tenke over vårt eget forhold til lek. Ifølge Birgitta Olofsson (1993, s. 14) karakteriseres leken ved at den er lystbetont, frivillig, spontan og ikke målrettet, og med utgangspunkt i det kan vi vel trygt si at det ikke bare er barn som leker. Ifølge pedagogen Sutton-Smith (1997) bærer en rekke voksenaktiviteter også preg av å være lek. Alt fra hobbyer og kunst til ekstremsport og idrett. Da kan det være konstruktivt å reflektere over om vi hadde ønsket at noen skulle pålegge oss å delta i en læringsaktivitet heller enn å delta i favorittfritidsaktiviteten vår. Som Morten Solheim skriver; tar du bort leken, tar du bort lykken.

Refleksjonsspørsmål:

Lek er et populært tema i de mange barnehagepodkastene. I første episode av podkasten Mellomrommet diskuterer de den «ville leken», mens i denne episoden av Barnehagemegafonen diskuteres det om leken har den statusen den fortjener.

Kilder:

Lek for livet (1993). Birgitta Olofsson

The Ambiguity of Play (1997). Brian Sutton-Smith


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Gratis læringsvideoer fra DMMH – en jubileumsgave til barnehagene


Linker til fagartikler:

Seksårsreformen-var det lurt å senke skolestart til seks år, eller hadde seksåringene det bedre i barnehagen? I denne podkasten forteller professor Elisabeth Bjørnestad litt om hva som er skjedd siden 1997, og hva status er for 6-åringens hverdag i dag.
I samtale med Rasmus Kleppe forteller May Liss Tobiassen om funnene fra EnCompetence hvor hun undersøkte hva barna gjorde i det av observasjonsmaterialet som ble kategorisert som ikke-lek. Altså der det barna gjorde ikke passet inn i noen av lekkategoriene i analysen.


Nettressurshttps://barnehagemiljo.no/ for deg som ønsker å utvikle det fysiske lekemiljøet i barnehagen. Webinarer/podcast.


Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Onsdag 15. mars inviterte vi til en times webinar om den viktige leken i barnehagen. Her kan du se opptak av webinaret. 

Litteraturtips:


Tittel: Sammen i lek.
Forfatter: Anne Greve, Eilen Bergvik, Knut Olav Kristensen

Utgitt: 2023
ISBN:  9788245026986

«I boka Sammen i lek utfordrer forfatterne forståelsen av at lek kun er noe som hører barna og barndommen til. Forfatterne viser at dersom lærere i barnehage og skole blir med i barns lek uten et annet mål enn å skulle leke, kan leken fortsette. Lærere kan delta i lek på måter som inspirerer til mer lek. Men dette er ikke lett, og den studien som forfatterne bygger denne boken på, viser også til de mange dilemmaer og utfordringer som lærere står overfor når de skal delta i lek med barn. Forfatterne av Sammen i lek har gjennomført en studie der de gjennom bruk av ulike metoder forsøker å finne svar på hvordan lærere opplever å ta del i barns lek og hvordan barn opplever det at lærere blir med på leken. Kunnskap om improvisasjon og kunnskap om dramatisk lek som estetisk uttrykk trer frem som to viktige forutsetninger for at en slik deltakelse skal inspirere til mer lek(Fagbokforlaget)

Tittel: Barnehagens fysiske inne- og utemiljø
Forfatter: Ellen Beate H. Sandseter (red.) Rune Storli (red.)

Utgitt: 2020
ISBN:  9788215034430

«Barnehagens fysiske inne- og utemiljø» har som mål å vise aktører i barnehagefeltet hvor viktig det er å forbedre det fysiske miljøet i barnehagen, og hvordan dette kan gjøres. I boka presenteres leseren for både et barnehagefaglig perspektiv og arkitektens og landskapsarkitektens syn på utvikling av gode inne- og utemiljøer.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Medvirkning til barns spontane lek.
Forfatter: Kristin Danielsen Wolf

Utgitt: 2022
ISBN: 9788215065717

«Boka skal bidra til ny kunnskap, refleksjon og diskusjon omkring barnehagepersonalets mange måter å delta i barns spontane, egeninitierte lek. Barn har rett til lek, medvirkning, omsorg og beskyttelse i barnehagen. Barnehagepersonalet skal beskytte, bekrefte og berike barns samspill og lek. Personalet bør medvirke til barns spontane lek og sørge for at alle barn har noen å leke med. Det er et profesjons-lek-etisk ansvar å unngå unødige avbrytelser, som avkrefter eller avslutter barns lek.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Utvikling, lek og læring 2. utgave
Forfatter: (red.) Vibeke Glaser(red.) Ingunn Størksen(red.) May Britt Drugli

Utgitt: 2018
ISBN: 9788245023879

«I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling og læring i barnehagen. Her gis en oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Lek og inkludering i barnehagen
Forfatter: Kari Pape

Utgitt: 2020
ISBN: 9788244623667

«Denne boken kretser rundt temaene lek og inkludering samt barnehagelærerens ansvar og oppgaver i dette arbeidet, som motvekt til utestengelse og mobbing. » (Akademika)


Tittel: Lek på alvor
Forfatter: Ole Fredrik Lillemyr

Utgitt: 2021
ISBN:9788215051338

«Barns lek er viktig og må tas på alvor. Boken presenterer et variert utvalg av lekteori som belyser lekens mangfoldige karakter. Forfatter legger spesielt vekt på lekens betydning for læring. Læring gjennom lek er forbundet med barns følelse av kompetanse, inspirasjon og engasjement, og ikke minst tilhørighetsfølelse til barnegruppen i leke- og læringsmiljøet. Barnehagen som læringsarena blir nærmere beskrevet i lys av et helhetlig perspektiv på lek, læring og danning, som samlet gir grunnlag for allsidig utvikling. » (Universitetsforlaget)


Tittel: Lek 
Forfatter: Maria Øksnes og Torben Hangaard Rasmussen (red.)

Utgitt: 2017
ISBN: 9788202569563

«Lek presenterer nordiske forskere ny kunnskap om barns lek. Artiklene i denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er et bidrag til den pågående utviklingen av ny innsikt i hvordan vi kan forstå barns lek.» (Cappelen Damm)


Tittel: Perlet furunål
Forfatter: Birgitte Fjørtoft

Utgitt: 2020
ISBN: 9788215040677

«I denne boken tar Birgitte Fjørtoft leseren med inn i lekens verden, sett gjennom øynene til en barnehagelærer. Gjennom små historier presenterer hun ulike innganger til hvilken betydning leken har for barn, og hvordan voksne kan stille blikket inn på det lekende uttrykket. Hun gir leseren innsikt i lekens mange lag ved å grave i det ville, myldrende og hemmelighetsfulle livet på et sted som også er en arbeidsplass. Et sted hvor en perlet furunål plutselig kan dukke opp.» ( Universitetsforlaget) Du kan høre Birgitte si mer om denne boken i vår podcast Mellomrommet 


Tittel: Små barns lek og samspill i barnehagen
Forfatter: Kristin Danielsen Wolf

Utgitt: 2020
ISBN: 9788215048239

«Kristin Danielsen Wolf løfter fram små barns samspill og lek og belyser det i forhold til ulike sider ved det pedagogiske miljøet i barnehagen, som de mellommenneskelige, organisatoriske, og fysiske omgivelsene. Forfatteren har en nærhet til feltet og bruker observasjoner og fortellinger fra barnehagelivet som tydeliggjør forståelser for små barns utforskende og lekende væremåter og uttrykksformer. Barna blir synliggjort som aktive deltakere i hverdagslivet i barnehagen.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Politikk, lek og læring.
Forfatter: Berit Bae

Utgitt: 2018
ISBN:9788245013870

«I boka Politikk, lek og læring synliggjøres det hvordan barnehagelærerens komplekse arbeid er forankret i nasjonale og internasjonale dokumenter, og står i relasjon til overordnede prinsipper som vårt samfunn er forpliktet av. Barns liv i barnehage blir påvirket av mange forhold, og innholdet kaster lys over politiske prosesser så vel som prosesser i barnehagens hverdagsliv. Boka inneholder konkrete eksempler på lek og læring i praksis, og hvordan barnehagelærere kan møte barn på utviklende måter. Den gir samtidig innblikk i hvordan samfunnsmessige rammer skaper betingelser for det som skjer i barnehagebarns hverdag. »  (Fagbokforlaget)