Lek

Leken har en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Organisering av barnehagens rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek er en vesentlig oppgave for personalet. Leken skal være en arena for barns utvikling og læring, for språklig og sosial samhandling, men sentralt er lekens egenverdi. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve, glede hmor, spenning og engasjemanet gjennom lek, alene og sammen med andre. I podcasten Mellomrommet, episode 1 er dagens tema «den ville leken i barnehagen» .


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Barnehagens fysiske inne- og utemiljø
Forfatter: Ellen Beate H. Sandseter (red.) Rune Storli (red.)

Utgitt: 2020
ISBN:  9788215034430

««Barnehagens fysiske inne- og utemiljø» har som mål å vise aktører i barnehagefeltet hvor viktig det er å forbedre det fysiske miljøet i barnehagen, og hvordan dette kan gjøres. I boka presenteres leseren for både et barnehagefaglig perspektiv og arkitektens og landskapsarkitektens syn på utvikling av gode inne- og utemiljøer.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Utvikling, lek og læring 2. utgave
Forfatter: (red.) Vibeke Glaser(red.) Ingunn Størksen(red.) May Britt Drugli

Utgitt: 2018
ISBN: 9788245023879

««I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling og læring i barnehagen. Her gis en oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Lek og inkludering i barnehagen
Forfatter: Kari Pape

Utgitt: 2020
ISBN: 9788244623667

«Denne boken kretser rundt temaene lek og inkludering samt barnehagelærerens ansvar og oppgaver i dette arbeidet, som motvekt til utestengelse og mobbing. » (Akademika)


Tittel: Lek på alvor
Forfatter: Ole Fredrik Lillemyr

Utgitt: 2021
ISBN:9788215051338

«Barns lek er viktig og må tas på alvor. Boken presenterer et variert utvalg av lekteori som belyser lekens mangfoldige karakter. Forfatter legger spesielt vekt på lekens betydning for læring. Læring gjennom lek er forbundet med barns følelse av kompetanse, inspirasjon og engasjement, og ikke minst tilhørighetsfølelse til barnegruppen i leke- og læringsmiljøet. Barnehagen som læringsarena blir nærmere beskrevet i lys av et helhetlig perspektiv på lek, læring og danning, som samlet gir grunnlag for allsidig utvikling. » (Universitetsforlaget)


Tittel: Lek 
Forfatter: Maria Øksnes og Torben Hangaard Rasmussen (red.)

Utgitt: 2017
ISBN: 9788202569563

«Lek presenterer nordiske forskere ny kunnskap om barns lek. Artiklene i denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er et bidrag til den pågående utviklingen av ny innsikt i hvordan vi kan forstå barns lek.» (Cappelen Damm)


Tittel: Perlet furunål
Forfatter: Birgitte Fjørtoft

Utgitt: 2020
ISBN: 9788215040677

«I denne boken tar Birgitte Fjørtoft leseren med inn i lekens verden, sett gjennom øynene til en barnehagelærer. Gjennom små historier presenterer hun ulike innganger til hvilken betydning leken har for barn, og hvordan voksne kan stille blikket inn på det lekende uttrykket. Hun gir leseren innsikt i lekens mange lag ved å grave i det ville, myldrende og hemmelighetsfulle livet på et sted som også er en arbeidsplass. Et sted hvor en perlet furunål plutselig kan dukke opp.» ( Universitetsforlaget) Du kan høre Birgitte si mer om denne boken i vår podcast Mellomrommet 


Tittel: Små barns lek og samspill i barnehagen
Forfatter: Kristin Danielsen Wolf

Utgitt: 2020
ISBN: 9788215048239

«Kristin Danielsen Wolf løfter fram små barns samspill og lek og belyser det i forhold til ulike sider ved det pedagogiske miljøet i barnehagen, som de mellommenneskelige, organisatoriske, og fysiske omgivelsene. Forfatteren har en nærhet til feltet og bruker observasjoner og fortellinger fra barnehagelivet som tydeliggjør forståelser for små barns utforskende og lekende væremåter og uttrykksformer. Barna blir synliggjort som aktive deltakere i hverdagslivet i barnehagen.» (Universitetsforlaget)