Regional ordning

Hva er målet med regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage?

Fra 2021 ble det innført en ny tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. Tilskuddsordningen gir barnehage- og skoleeiere mulighet til å vurdere og planlegge kompetanseutvikling ut fra egne behov, for endring av eksisterende praksis.

Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Barnehageeier har ansvar for tiltakene som utvikles lokalt og i samarbeid med universitet eller høgskole. Tiltakene skal bidra til en utviklingsprosess for felles læring, med hele personalet i barnehagen, på tvers av kompetansenivå i samarbeid med lokalt kompetansemiljø.


DET DOBLE FORMÅLET-SAMSKAPING OG KOLLEKTIV KUNNSKAPSBYGNING

Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling, skal stimulere til tett og langsiktig samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høgskoler, statsforvalter og andre aktuelle aktører. 

Formålet med utviklingsarbeidet: 

  • er å utvikle høyere kompetanse i barnehagene
  • mer praksisrelevant barnehagelærerutdanning 
  • samarbeide om praksisnær forskning 
  • og utviklingsarbeid

Ordningen har et dobbelt formål gjennom de synergieffektene som oppstår. 

Hvor forventningene er at dette vil bidra til utvikling og økt kompetanse for alle involverte parter i samarbeidet.  

Det doble formålet handler om at: 

  • Barnehagene kan utvikle sin pedagogiske praksis og organisasjon. 
  • Medarbeidere i barnehagelærerutdanningen kommer tettere på praksisfelt og profesjon, som igjen kan utvikle utdanningen. 
  • Det forskningsbaserte og det erfaringsbaserte deles

Et slikt gjensidig og likeverdig kompetansepartnerskap mellom barnehage og barnehagelærerutdanning kan beskrives som et omfattende endringsprosjekt i form av kollektive prosesser innen kompetanseutvikling. 

På nettsidene om Regional ordning hos OsloMet –Storbyuniversitetet kan du lese mer om hvordan OsloMet og Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) kan bistå deres barnehage eller nettverk. Det er først og fremst BLU som deltar, men vi har også med oss NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) og STATPED inn i prosjekter hvor deres spisskompetanse kan være nyttig.

Høgskolen i Østfold har vært med i Regional ordning (ReKomp) siden starten, og har samarbeidet med mange barnehager om utviklingsarbeid. Les mer om hvordan de arbeider og hvordan du kan komme i kontakt med de på deres nettsider.

Universitet i Sørøst Norge (USN) er også godt etablert med samarbeid i ReKomp og har i år 46 ulike faglærere koblet sammen med ulike barnehager, og nettverk av barnehager, i spennende prosjekter rundt om i regionene.

NASJONAL TILSKUDDSORDNING

Regional ordning (ReKomp) er en del av en nasjonal tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. På Utdanningsdirektoratetes nettsider finner du blant annet mer om hvordan dere kan få tilskudd, hvordan midlene kan brukes, hvilke kriterier som er satt for ordningen og hva et partnersamarbeid med universitet og høgskole kan være.

LURER DU PÅ HVEM BEHANDLER OG INNSTILLER BEHOVSMELDINGER FRA EIERE I OSLO OG VIKEN?

Det er etablert to samarbeidsforum, ett for hvert fylke, og seks regionale arbeidsgrupper i Oslo og Viken. Medlemmene i arbeidsgrupper og samarbeidsfora representerer ulike grupper av aktører i barnehage- og skolesektoren. Representantene skal sikre medvirkning i ordningen for gruppene som de representerer.

SAMARBEIDSFORUM I OSLO og VIKEN TILDELER MIDLER

Det er samarbeidsforum i fylkene som prioriterer hvilke tiltak de vil satse på og fordeler midlene ut ifra de lokale behovene. Samarbeidsforum skal inkludere representanter for offentlige og private barnehage- og skoleeiere, kommuner som lokal barnehagemyndighet, universiteter og høyskoler med geografisk tilknytning til regionen, KS og lærerorganisasjonene. Andre aktører kan inviteres til å delta. Statsforvalteren har sekretariatsansvar for samarbeidsforum. Før behovsmeldingen sendes skal dere ha vært i kontakt med den aktuelle høgskolen eller universitetet dere ønsker å samarbeide med.

Barnehage- og skoleeiere kan melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling for barnehage- og skoleåret 2023-2024.

Her er lenke til «Statsforvalteren i Oslo og Viken sin søknadsportal for «Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage».