Samarbeid mellom hjem og barnehage

Samarbeid mellom hjem og barnehage er forankret i barnehagelovens §1 . Dette samarbeidet skal foregå både med utgangspunkt i det enkelte barn, og med foreldrene som en gruppe. Hjemmet og foreldre , brukes her som begrep på barnets foresatte og de som har den daglige omsorgen for barneet. Barnehagen har også et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å ivareta. (Rammeplanen)


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

NAFO skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå. Samarbeid mellom hjem og barnehage.

FUB er et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage.

I barnehagen blir det fort behov for navnelister over barn og foreldre. Både til internt bruk i barnehagen, men kanskje også fordi foreldrene har behov for å kontakte hverandre. Barnets og foreldrenes navn, fødselsdato og adresse er offentlige opplysninger, og barnehagen har lov til å innhente dette, men det er noen nyanser du skal være obs på. 

«Foreldreutvalget for barnehager» har kort oppsummert hvilke regler som gjelder.

I denne artikkelen har Foreldreutvalget for barnehager gitt foreldretips om hva man kan forvente seg å få vite, og hvordan man best forbereder seg til sitt første foreldremøte.  Hvordan forbereder din barnehage seg til høstens foreldremøter? Ta for eksempel utgangspunkt i denne artikkelen og diskuter hvordan deres foreldremøter svarer på disse problemstillingene.

Foreldremøte for nye foreldre – Foreldreutvalget for barnehager (foreldreutvalgene.no)

Barnehagepersonalet har taushetsplikt om forhold som gjelder barnet og dets foreldre, men samtidig har barnehagepersonalet i noen tilfeller en opplysningsplikt. 

Barnehageloven finnes det juridiske grunnlaget for dette.

Noen ganger kan det være nødvendig å bruke tolk i foreldresamarbeidet. For at tolkingen skal bli så god som mulig, må tolkens arbeidsforhold legges til rette. Her får du tips om hva tolk og fagperson kan gjøre før, under og etter samtalen. På IMDI sine nettsider finner du mange gode tips om bruk av tolket samtale-Forberede og gjennomføre en tolket samtale | IMDi


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Foreldresamtalen
Forfatter: Maria Kristianne Myrann

Utgitt: 2020
ISBN: 9788202688714

«Denne boka gir en innføring i foreldresamtalen som samarbeidsform og tar opp formelle, praktiske, etiske og kommunikasjonsmessige aspekter. Forfatteren trekker inn aktuelle perspektiver som likeverd, interkulturalitet og digital kommunikasjon.» (Cappelen Damm)


Tittel: Foreldresamarbeid i barnehagen 
Forfatter: Ingeborg Tveter Thoresen

Utgitt: 2017
ISBN: 9788202536619

«I denne boka er barnehagen og foreldresamarbeidet sett i et samfunnsperspektiv. I barnehageloven har samarbeid med hjemmet en fremtredene plass og barnets beste er et ledende prinsipp for all forvaltning. Barnehagen er en bro mellom hjem og storsamfunn og for å bidra til barnets trygghet, gi hjelp til å knytte nye bånd og finne seg til rette i en ny verden, er samarbeidet mellom hjem og barnehage av avgjørende betydning.» (Cappelen Damm)


Tittel: Tilvenning og foreldresamarbeid 
Forfatter: May Britt Drugli , Ratib Lekhal og Elisabet Solheim Buøen

Utgitt: 2020
ISBN: 9788202664442

«Denne boken omhandler den viktige overgangen fra hjem til barnehage og inngår i serien «De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis». Boken har som målsetting å bidra til at de yngste barna får en «sømløs» tilvenning til barnehagen. Det krever et godt samarbeid mellom foreldre og ansatte, og gode rutiner som passer for små barn. Små barn har grunnleggende behov for trygghet, tilhørighet og forutsigbarhet, samtidig som de er nysgjerrige og lekende utforskere. En god tilvenning til barnehagen ivaretar alle disse aspektene.» (Cappelen Damm)


Tittel: Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevern
Forfatter: Charlotte U. Johannessen, Eva Mikkelsen

Utgitt: 2021
ISBN: 9788205550513

«Hvorfor er det viktig at barnehagen, barnevernet og barnets foreldre skaper en god relasjon? Og hvilke kunnskaper, ferdigheter og verktøy trenger du som jobber i barnehage og barnevern for å ivareta barn og foreldre i risikosituasjoner? I denne fagfellevurderte boka belyser og drøfter Johannessen og Mikkelsen disse og nærliggende temaer.»

(Gyldendal)


Tittel: Foreldresamarbeid i barnehagen
Forfatter: May Britt Drugli, Thomas Nordahl

Utgitt: 2021
ISBN: 9788205538795

«Dersom foreldrene og de ansatte har en god kontakt og et godt samarbeid, vil barnet lettere finne seg til rette og trives i barnehagen. Det er barnehagens ansatte som har ansvaret for å ta initiativ til og aktivt invitere alle foreldre inn i et positivt samarbeidsforhold. Denne boka har til hensikt å støtte denne viktige oppgaven. » ( Gyldendal)


Tittel: Små barn i sårbare livssituasjoner
Forfatter: Charlotte Johannessen

Utgitt: 2020
ISBN: 9788244623681


«Tidlig innsats, forebyggende arbeid, arbeid med livsmestring og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gi barna gode oppvekstbetingelser. De fleste små barn går i barnehage, noe som setter barnehagen i en særstilling for å bidra til at sårbare barn og foreldre får den hjelpen de trenger.» (KF)


Tittel: Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse.
Forfatter: Kari Spernes og Marianne Hatlem

Utgitt: 2019
ISBN: 9788205525252

«Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse vil forsøke å gi svar på disse og lignende problemstillinger gjennom teori, eksempler fra praksisfeltet, øvelser og refleksjonsoppgaver. Boka gir innhold til blant annet begrepene «mangfold», «kultur», «identitet» og «integrering». Den belyser også det flerkulturelle perspektivet i barnehagens styringsdokumenter, og den viser konkret hva det kan innebære at barn og foreldre med innvandrerbakgrunn er ressurser i barnehagen.» (Gyldendal)


Tittel: Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet
Forfatter: Tone Aarre og Kari Blom

Utgitt: 2022
ISBN: 9788245037708

«Denne reviderte utgaven av boken gir barnehagelærerstudenter og barnehagelærere en innføring i utvalgte samfunnsfaglige temaer knyttet til Kunnskapsdepartementets rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra 2017. Hvert kapittel består av en fagdel som følges opp av didaktiske refleksjoner omkring hvordan det aktuelle samfunnsfaglige temaet kan tas opp og arbeides med i barnehagen. Temaer som blir behandlet i boken, er barndom og oppvekst i historisk perspektiv, kjønn, likestilling og moderne familieformer, barnehage og familie i samarbeid og samspill, barnehagen i nærmiljøet, Norge som flerkulturelt samfunn, samene som urfolk og kulturell minoritet, og barns rettigheter.» (Norli)


Tittel: Foreldresamarbeid- Barnehagen i et mangfoldig samfunn
Forfatter: Vibeke Glaser

Utgitt: 2018
ISBN:  9788215030302

«Foreldresamarbeid» handler om hvordan barnehagen kan samarbeide med foreldre for å bidra til å styrke barnets trivsel, utvikling og læring. Barnehagene er i dag preget av økende mangfold og ulike verdisyn. En viktig del av utdanningen som fremtidig barnehagelærer vil være å utvikle respekt, anerkjennelse og toleranse for den som er annerledes. Målet må være at alle skal oppleve seg sett, tatt hensyn til og inkludert i et fellesskap.« (Universitetsforlaget)


Tittel: Velkommen til barnehagelivet!
Forfatter: Kathrine Mathilde Fagereng

Utgitt: 2020
ISBN:  9788244623926

«En tilvenningsperiode handler om at barnet gradvis skal bli kjent med barnehagen sammen med sine foreldre, og starte prosessen med å få en trygg tilknytning til nye voksne og barn. Derfor er det viktig at familiene møter et kompetent personale som har en god tilvenningsplan. Gjennom et tilgjengelig språk, mange praksiseksempler og konkrete forslag til løsninger tar forfatter Kathrine Mathilde Fagereng opp mange forhold knyttet til denne viktige perioden i barnehageåret. Hun tar for seg hvilke roller de voksne i barnehagen har i denne fasen, og ser særlig på primærkontaktens rolle. Stikkord for arbeidet er tilvenning, tilknytning, tilhørighet og trygghet for alle barnehagestartere og deres familier. Viktigheten av et godt samarbeid med foreldrene går som en rød tråd gjennom boken.» (Kommuneforlaget)


Tittel: Samarbeid til barnets beste.
Forfatter: Line Melvold, Lene Chatrin Hansen, Lene Holte, Lene-Marie Monrad-Hole

Utgitt: 2020
ISBN:  9788244624015

«Noen av kjerneelementene i arbeidet med å skape psykisk helsefremmende miljøer rundt barn, ligger i relasjonene. Valgene vi gjør på vegne av barn, vil påvirke barnet både her og nå, og på senere tidspunkt. Mennesker er komplekse og lever sine liv ulikt. Det vil aldri være mulig å sette to streker under et menneskes måte å leve livet sitt på, men vi kan samles om hva som kan være til barnets beste. Dette er en praksisnær bok med tekster fra barnehagehverdagen. Gjennom flere forfatterstemmer, både fra praksis- og utdanningsfeltet, åpner de ulike kapitlene opp for hvordan vi kan forstå mer av hverandres perspektiver og samarbeide til barnets beste.« (Kommuneforlaget)