Likestilling og likeverd

Likestilling og likeverd har mange likheter, og i dagligtale brukes de nok ofte om hverandre. Ifølge Store norske leksikon handler likeverd om at alle har den samme iboende verdien, uavhengig av forutsetninger, mens likestilling handler om at alle skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet. I den forstand kan vi forstå likestilling som en operasjonalisering av likeverd. Likestilling er ideene knyttet til likeverd satt ut i praksis i formelle regler. 

I barnehagen kommer dette til syne gjennom hvordan vi møter barn og foreldre med forskjellige bakgrunner og forutsetninger. For at man skal behandle alle med den samme iboende verdien, må man møte dem på en like god måte uansett hvilken sosial bakgrunn de har, hvilket språk de snakker, hvilken legning foreldrene har, hvilke kjønnsuttrykk barna viser, hvilken religion de praktiserer eller hvilken etnisitet de har. 

Likeverd i barnehagen handler om hvem det er greit å være. Hvilke identiteter det er rom for å ha. Er det rom for å være annerledes, uansett på hvilken måte? Hvor stort er mulighetsrommet i det å være norsk? I det å være gutt? Eller i det å være jente? Hvilke barrierer setter vi opp, og hvem får være på innsiden og hvem må forbli på utsiden. Likeverd og likestilling er ikke noe vi bare kan skrive i et dokument, og så er det innført og implementert. Det handler om hvordan vi møter andre mennesker, både barn, kollegaer og foreldre. Å være menneske er så mangt, og i barnehagen må det være plass til alle. Og alle trenger å bli møtt på en god måte, forstått og anerkjent. 

I rammeplanen for barnehagen står det at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 10). 
Inspirasjon til eksterne nettressurser:Linker til fagartikler:

Kilden har en artikkel om jenter som leker Batman får beskjed om å slutte, gutter som leker med dukker får ros.


Litteraturtips:

Tittel: Likestilling og likeverd i barnehagen
Forfatter:  Kari Emilsen

Utgitt: 2015
ISBN: 9788245015546«Boken gir kunnskap og inspirasjon til å arbeide med kjønnslikestilling og likeverd i barnehagen. Likestilling og likeverd i barnehagen trekker opp historiske linjer og presenterer nyere perspektiver på kjønn og kjønnsmangfold, samt verktøy og eksempler fra arbeid i barnehager.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Like læringsmuligheter for jenter og gutter
Forfatter:  Helga Aune

Utgitt: 2019
ISBN: 9788245017878«I boken forklares det juridiske regelverket som skal sikre like læringsmuligheter for jenter og gutter i tråd med reglene i barnehageloven og opplæringsloven. I tillegg kobles juss og pedagogikk sammen. Forfatteren viser gjennom praktiske eksempler, koblet til læreplanen og rammeplanen, hvordan pedagogikken kan utformes for å sikre like læringsmuligheter i den praktiske barnehage- og grunnskolehverdagen. Styrer, rektor og lærere er sammen med foreldrene ansvarlige for å sikre at alle barn får like læringsmuligheter uavhengig av kjønn. Dette forutsetter at de kjenner reglene og forstår hvordan tradisjonelle kjønnsrollemønstre kan resultere i ulike læringsmuligheter. Forventninger og hvordan det tilrettelegges for læring, kan åpne eller stenge for like læringsmuligheter..» (Fagbokforlaget)


Tittel: KANVAS’ VERDISPILL FOR LIKESTILT PEDAGOGISK PRAKSIS OG KJØNNSMANGFOLD«
Verdispill for likestilt pedagogisk praksis og kjønnsmangfold er utviklet for at de som jobber i barnehage kan ha dialog og drøftinger rundt verdier det er viktig å forholde seg til. Stereotyper knyttet til kjønn begrenser alle barn. I barnehagen har vi også barn som opplever en annen kjønnsidentitet enn det deres biologiske kjønn tilsier. Disse barna er sunne og friske og må bli møtt med respekt og forståelse. Da må ansatte ha kunnskap og reflektere over egne holdninger til kjønn, alle kjønnsuttrykk og seksuell orientering.«(Kanvas Shop)


Tittel: Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid
Forfatter: Natallia B. Hanssen, Ragnhild Merete Hassel, Torgeir Haugen, Morten Sæther

Utgitt: 2022
ISBN: 9788215057347

«Kunst og kultur kan ha en positiv effekt på barn og unges læring, identitetsutvikling og danning. Estetiske og kunstneriske uttrykk, kan for mange barn utgjøre selve mulighetsrommet til å utrykke følelser, og gi opplevelse av mestring og deltakelse. Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid handler om at også de med særlige behov, får sjansen til å engasjere seg i det som skjer med dem selv og andre. Boka handler om hvordan kunstfagene kan bidra til opplevelser, glede, trivsel og inkludering, for barn med særlige behov i barnehage, skole og på andre arenaer. Forfatterne presenterer ulike perspektiver på kunstnerisk og spesialpedagogisk arbeid innen kunst og håndverk, litteratur, musikk, dans og drama.» (Fagbokforlaget)