Kropp, bevegelse, mat og helse

I dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barn opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige erfaringer med bevegelse, inne og ute, året rundt. Barna skal bli kjent med og evne å uttrykke egne behov. De skal bli kjent med menneskekroppen og utvikle gode vaner for hygiene og variert kosthold. Barnehagen skal legge til rette for at barna får utvikle motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse, blant annet ved å tilrettelegge for mestring av kroppslige utfordringer og risikofylt lek.

Rammeplanen for barnehager (2017) beskriver hvordan barnehagen kan tilrettelegge for  helsegunstig adferd og mer aktivitet. For eksempel sier rammeplanen at “barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen”. Ved å være en arena for daglig fysisk aktivitet, kan barnehagen bidra til å fremme bevegelsesglede og motorisk utvikling. Måltider skal ha en sentral plass, og gi barna “grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner”.

Samfunnet er lagt opp til inaktivitet og ettersom de fleste norske barn går i barnehage er dette en utrolig viktig arena for å fremme helsegunstig adferd. Vi vet at gode vaner tidlig er viktig, da disse ofte blir med oss inn i voksenlivet. Se blant annet boktips «Kropp, bevegelse og helse i barnehagen» skrevet av Osnes, Skau og Kaarby (2020) i listen lenger nede.

  • Hva legger vi i begrepet en helsegunstig adferd ?  
  • Hvilken mulighet for risikolek finnes i vårt lekemiljø?  
  • Hva legger vi i begrepet matglede, og hvordan fremmes denne i vår barnehage ? 


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Dette er et verktøy for dere som jobber i barnehagen. Målet er at dette verktøyet skal inspirere dere og være til hjelp i arbeidet med mat- og måltidsglede i deres barnehage.


Hvordan kan man jobbe aktivt med matlaging, måltider og medvirkning i en barnehage? Hva skjer om kjøkkenet i barnehagen åpnes for barna og vi lar det bli et sted for oppdagelser av smaker og lukter, samvær og mestring? Vi har snakket med kokk og barnehagelærer Nina Aksnes Lundemo. Når hun forener disse to sidene av seg selv blir hun til en kjøkkenpedagog!


Nyttig og inspirerende lesestoff om mat og ernæring for deg som jobber med barn!


Mat og måltider i barnehagen

Nasjonal faglig retningslinje


Fiskesprell formidler kunnskap og inspirasjon om barn og sjømat gjennom kurs, materiell og støtte.


Matlaging og måltider er daglige aktiviteter i barnehagen som også er viktige pedagogiske arenaer. Dette verktøyet vil gi dere faglig påfyll og inspirasjon til hvordan dere sammen med barna kan gjennomføre mat- og måltidsaktiviteter i deres barnehage. Alle påstandene er basert på rammeplanen og andre styringsdokument for barnehagen.


Veiledning om trygg mat i barnehager


Opplysningskontoret for frukt og grønt har et eget konsept tilegnet barnehager. Vi ønsker å inspirere og motivere barnehager til å servere mer frukt og grønt i tråd med myndighetenes anbefalinger.


Fargerikt kosthold i barnehagen


Samtaleverktøy om barn, kosthold og aktivitet


Bra mat i barnehagen-oppskriftshefte


Fysisk aktivitet i barnehagen – ideer og erfaringer


Snakk med barn – et metodisk verktøy for barns seksuelle helse og forebygging av vold og overgrep


Kroppen er et helt opplagt tema å ta for seg sammen med barnehagebarn. Ikke minst er det viktig å gi barna et språk, et vokabular, om det som omhandler kroppen. Hvor er brystkassa? Hva er hals og hva er nakke? Hva er hud? Hva er skjelett ? Det er nok å ta av og det kan komme mange spennende samtaler ut av spørsmål  rundt kroppen.


Barnesanger om kroppen


Her finner du undervisningsressurser og tips til markering av Verdensdagen på skole eller barnehage.


Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet


Livsmestring i barnehagen


Henry – Førstehjelp for barnehagebarn er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn i alderen 3-6 år. Målet er å lære de eldste barna i barnehagen om førstehjelp.


Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell som har sitt utgangspunkt i forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”.


Mobbing kan også oppstå i barnehagen. Dette kan du gjøre dersom du oppdager at ditt eget, eller et annet barn utsettes for mobbing.


Mobbing i barnehagen-Et hefte for deg som arbeider i barnehagen

Barnehagen skal være en arena der vennskap og fellesskap får blomstre og gro. Noen barn opplever å ikke være en del av et fellesskap som gir dem mot og lyst til å gå i barnehagen. Hvordan kan de voksne i barnehagen skape miljøer der alle barn opplever å bli inkludert?


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Kroppslig litterasitet
Forfatter: Heid Osnes

«Kroppslig litterasitet handler om egenverdien ved å være fysisk aktiv og i bevegelse gjennom hele livet. Boka bygger på teori om kroppslig litterasitet (physical literacy) fremmet av Margaret Whitehead, og gir en bred forståelse av hvilke muligheter som ligger i en bevissthet om kroppens potensialer. Det handler om mer enn å fremme god helse, mer enn ferdighetslæring, mer enn å trene. Hele menneskets væren i verden er kroppslig, og kroppen har betydning for hvordan vi kommuniserer, og hvordan vi forholder oss til andre mennesker. « (Fagbokforlaget)


Tittel: Matglede i barnehagen
Forfatter: Guri Langholm

Utgitt: 2021
ISBN: 9788245035179

«Matglede i barnehagen gir Guri Langholm og Elly Herikstad Tuset et innblikk i barns spise- og smaksutvikling og teori om ernæring og kosthold. De fleste kapitlene har nær tilknytning til praksis. I Matglede i barnehagen vil måltidets pedagogiske funksjon handle om å lære å spise variert mat og om matens opprinnelse, og ikke om å takke for maten og spise «pent». Målgruppen for denne boka er barnehagelærerstudenter og ansatte i barnehagen, og ellers andre som har ansvar for å servere mat til barn i barnehagen.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen
Forfatter: Britt Unni Wilhelmsen (red.)

Utgitt: 2017
ISBN: 9788215027265

«Boka fremhever mat og måltider som arena for barns fysiske, psykiske og sosiale helse, utvikling av mat- og smakskultur, dannelse, språkutvikling, lek og kreativitet.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Kosthold og fysisk helse 
Forfatter: Samira Lekhal , Helena Slapø , Ratib Lekhal og May Britt Drugli

Utgitt: 2019
ISBN:9788202638924

«Boken handler om hvordan barnehagen kan bidra til bedre og sunnere matvaner hos barn, og dermed til god fysisk og psykisk helse, utvikling og trivsel. Den gir basiskunnskap om kosthold, hvordan kosthold påvirker helsen, og hvordan barnehagen i praksis kan jobbe med mat og måltid.» (Cappelen Damm)


Tittel: Aktivitetshefte for fysisk aktivitet
Forfatter: Geir Øvrevik

Utgitt: 2016
ISBN:9788202506605

«Aktivtetsheftet inneholder 217 varierte, morsomme og engasjerende aktiviteter for barn i alderen 2-6 år. Aktivitetene tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og er gruppert etter tema. Øvelsene legger vekt på å styrke barns motoriske utvikling og er med på å lette overgangen mellom barnehage og skole.» (Cappelen Damm)


Tittel: Kroppslighet i barnehagen
Forfatter: Ellen Beate Hansen Sandseter, Trond Løge Hagen, Thomas Moser

Utgitt: 2016
ISBN:9788205512214

«Forfatterne tematiserer og drøfter teoretiske og praktiske aspekter ved barns kroppslighet og viser hvordan barnehagen kan tilrettelegge for livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter for barna, i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Gjennom eksempler, teori og forskning viser forfatterne hvordan barns fysiske utfoldelse og kroppslighet er knyttet til det enkelte barns utvikling. Boken er særlig aktuell for fagområdene «barns utvikling, lek og læring», «natur, helse og bevegelse» og «kunst, kultur og kreativitet» i barnehagelærerutdanningen. Den er også relevant for ansatte i barnehagen og andre studieretninger med fokus på barns bevegelse, helse og utvikling (Gyldendal)


Tittel: Kropp, bevegelse og helse i barnehagen
Forfatter: Osnes, Heid, Skaug, Hilde Nancy,  Kaarby, Karen Marie Eid

Utgitt: 2020
ISBN: 9788215035277

«Å gi barn gode kroppslige opplevelser er derfor en viktig del av barnehagens oppgave. Personalets holdninger og egne erfaringer gir grunnlag for å forstå hvor viktig gode motoriske opplevelser og mestring er for barn. Velorganiserte bevegelsesrom i barnehagen som gir spenning og utfordring for alle barn, krever god tilrettelegging. God tilrettelegging krever kunnskap. Boka presenterer ulike teorier om barn og motorikk, barn og helse, betydningen av friluftsliv og lek i natur. » (Haugenbok)


Tittel: Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse
Forfatter: Kari Spernes, Marianne Hatlem

Utgitt: 2019
ISBN: 9788205525252

» Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse vil forsøke å gi svar på disse og lignende problemstillinger gjennom teori, eksempler fra praksisfeltet, øvelser og refleksjonsoppgaver. Boka gir innhold til blant annet begrepene «mangfold», «kultur», «identitet» og «integrering». Den belyser også det flerkulturelle perspektivet i barnehagens styringsdokumenter, og den viser konkret hva det kan innebære at barn og foreldre med innvandrerbakgrunn er ressurser i barnehagen.» ( Gyldendal)


Tittel: Barnehagens fysiske inne- og utemiljø
Forfatter: Ellen Beate H.Sandseter (red.) Rune Storli (red.)

Utgitt: 2020
ISBN: 9788215034430

» Lekemiljøer som innbyr til mange ulike typer lek, er viktig for barnas involvering, trivsel og fysiske aktivitetsnivå. Det å jobbe med det fysiske miljøet i barnehagen, ved å utvikle gode lekesoner både inne og ute, styrker barnas muligheter for lek.» ( Universitetsforlaget)


Tittel: Barn i by. Natur, helse og bevegelse i byer og bynære strøk


Forfatter: Kari Anne Jørgensen-Vittersø, Unni Vik

Utgitt: 2021
ISBN: 9788215040936

«Hvordan kan barnehagebarn i byene få tilstrekkelige muligheter for bevegelses- og naturopplevelser når det stadig bygges tettere? Kan man egentlig bedrive friluftsliv i by? Målet med «Barn i by» er å synliggjøre hvordan by og byrom kan tas i bruk.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Barnehagens friluftsliv
Forfatter: Henrik Neegard og Inger Wallem Krempig

Utgitt: 2022
ISBN: 9788202761301

«Barnehagens friluftsliv er en fagfellevurdert antologi som bidrar med ny kunnskap om og innsikt i barnehagens friluftsliv. Boka gir leseren inspirasjon til å bruke friluftslivet og naturen mer aktivt med de yngste barna.» (Cappelen Damm)