Livsmestring og helse

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Dette gjelder både den fysiske og psykiske helsen. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal spesielt kjenne kapittel VIII om Psykososialt  barnehagemiljø, med til opplysningsplikten til barnevernet, slik den fremkommer i kapittel IX § 46. (Rammeplanen)

 • Klikk her for fortellinger fra barnehagene

 • Inspirasjon til eksterne nettressurser:

  Barnehagens trivselsmonitor er utarbeidet som et resultat av samarbeidsprosjektet mellom DMMH og NTNU Samfunnsforskning i 2012, Barns medvirkning og trivsel i barnehagen (Ellen Beate Sandseter, Monica Seland, Åse Bratterud).

  For mer informasjon og tilgang til Barnehagens trivselsmonitor kan du registrere din barnehage her. Når du har registrert en bruker vil du så veiledes steg for steg videre i anvendelsen av verktøyet-https://barnehagetrivsel.no/meld-pa-barnehage

  Barns trivsel i Oslobarnehagen 2015


  Snakkemedbarn.no er et digitalt opplæringsprogram om samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep.


  Dialogmøte er et møte mellom ansatte og foreldre hvor en samarbeider om å forebygge, stoppe og følge opp mobbing.  Linker til fagartikler:


  Litteraturtips:

  Tittel: Livsmestring i barnehagen-å bære sin egen bagasje
  Forfatter: Line Melvold

  Utgitt: 2018
  ISBN: 9788244623582  «Denne boken gir innhold til begrepet, og setter det som er psykisk helsefremmende på dagsordenen. Boken viser hva barnehageansatte kan gjøre for å øke livskvaliteten for barn, gjennom å gjøre velreflekterte prioriteringer og ta kloke, bærekraftige pedagogiske valg. » (Norli)


  Tittel: Livsmestring og psykisk helse 
  Forfatter: May Britt Drugli og Ratib Lekhal

  Utgitt: 2018
  ISBN: 9788202584627  «Denne boken omhandler livsmestring som er et sentralt begrep i den nye Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Livsmestring har nær sammenheng med psykisk helse og handler om å ruste små barn til å takle livets opp- og nedturer ved å gi dem god omsorg her og nå.» (Cappelen Damm)


  Tittel: Livsmestring og livsglede i barnehagen
  Forfatter: Ingunn Størksen

  Utgitt: 2018
  ISBN: 9788202586409  «Boka handler om livsmestring og livsglede, to begreper i ny rammeplan for barnehagen. Psykisk og fysisk helse, vennskap og felleskap samt sosial utjevning blir fremhevet. Forfatterne ønsker å legge til rette for alle typer mestring, fryd og begeistring i barnehagen.» (Cappelen Damm)


  Tittel: Hele meg
  Forfatter: Kine Iren Bergsvik, Hilde Halvorsen Landro, Janette Hatløy

  Utgitt: 2020
  ISBN: 9788283722383  «Dette er et samlingsmateriell til bruk i barnehagen og for de yngste barna på barneskolen som handler om hele kroppen og hele mennesket. Barneboka har en fortelling til hvert kapittel, der vi følger barna Kim og Iben. Temaene i boka er hud og celler, muskler og skjelett, hjerte, lunger og blodomløp, hjerne og nerversystemet, fordøyelsen, sansene våre, føleler og identitet.» (Fagbokforlaget)


  Tittel: Mobbing i barnehage og skole 
  Forfatter: Ingrid Lund og Anne Helgeland

  Utgitt:2020
  ISBN:9788202681760  «I nyere mobbeteorier blir barn og unges atferd i mobbesituasjoner primært forstått ut fra sosiale prosessers kompleksitet, angsten for å bli holdt utenfor fellesskapet og behovet for å høre til. Det betyr at hovedfokuset i mobbeforebyggende arbeid rettes mot barnehage- og skolekulturer, ledelse, kollegasamarbeid og foreldresamarbeid.»
  (Cappelen Damm)


  Tittel: Barnehagens friluftsliv
  Forfatter: Henrik Neegard og Inger Wallem Krempig

  Utgitt: 2022
  ISBN: 9788202761301

  «Barnehagens friluftsliv er en fagfellevurdert antologi som bidrar med ny kunnskap om og innsikt i barnehagens friluftsliv. Redaktørene viser hvordan friluftsliv er en arena for å støtte barns livsmestring og bidra til helsefremmende aktiviteter og gode danningsprosesser.» (Cappelen Damm)


  Tittel: Barn er budbringere.
  Forfatter: Line Melvold (red.)

  Utgitt: 2019
  ISBN: 9788244623643

  «Denne boken er et resultat av tre års forskningssamarbeid med barnehager om hva som kan bidra til nye perspektiver på psykisk helsefremmende arbeid, mennesker og miljøer. Barn er budbringere skal være en hjelp i å systematisere arbeidet med livsmestring og psykisk helsefremmende arbeid i barnehagene, der selve fundamentet er barns rettigheter. Målet er å legge til rette for systematisk og grundig arbeid som gjør det mulig for ansatte i barnehagen å omsette teori om helsefremmende tiltak til ny praksis uten at det er en manual, et program eller et fasitsvar på hvordan arbeidet gjøres. Det handler om kunnskap, prosessarbeid og profesjonelt skjønn.» (Kommuneforlaget)