Samisk kultur

Rammeplanen understreker at alle barnehager skal synliggjøre samisk kultur og medvirke til at barn utvikler respekt og fellesskapsfølelse med det samiske mangfoldet.

Alle barnehager skal bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urfolk, og at alle barn får kjennskap til kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon. I alle barnehager skal personalet gjøre barna kjent med samisk kultur og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Veileder for barnehager med samiske barn


Samiske læringsressurser på nett


Senter for samisk i opplæringen er et ressurssenter spesielt rettet mot opplæringssystemet fra barnehagestadiet til høgere utdanning. Vi arbeider innenfor hovedområdene lese- og skriveopplæring og muntlig språkutvikling. 


I dette inspirasjonsheftet har vi samlet noen forslag til hvordan man med enkle grep kan jobbe med samisk språk og kultur i barnehagen. Tipsene har også overføringsverdi til barnetrinnet.


Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har sammen fremmet og administrert artiklene om samisk kulturforståelse.


Samisk språkveke 19.-25. oktober


minstemme.no er et nettsted som skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole. Nettstedet tilbyr oppgaver og undervisningsopplegg innenfor en rekke temaer. Eksempler på temaer er demokrati, menneskerettigheter, nasjonale minoriteter, aktivitetsforslag til Samefolkets dag 6. februar.


Den samiske myteknuseren er et nettbasert verktøy som skal bidra til en mer faktabasert debatt om samiske spørsmål. 


Samefolkets Dag-ressursbank-Gyldendal


Reaidu er en nettside om samisk historie, samfunn, kultur og andre tema som er relevant for lærerstudenter. Siden skal bidra til økt kunnskap og perspektiver.


Kultur og identitet i den samiske barnehagen-video


Samiske barnebøker


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Samiske stemmer i barnehagen 
Forfatter: Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen Swart og Unni Jernberg (red.)

Utgitt: 2021
ISBN: 9788202664619

«I Samiske stemmer i barnehagen møter vi samiske formidlere, styrere og barnehagelærere fra lulesamiske, nord-, sør-, østsamiske/skoltesamiske og sjøsamiske miljøer. De gir et mangfoldig innsyn i samisk kultur, historie og tradisjoner og viser hvordan man kan inkludere samiske verdier i barnehagehverdagen. Ønsket er å berike og utvikle norsk barnehagepedagogikk i leke- og læringsmiljøet. Forfatterne peker på viktigheten av å ivareta urbefolkningens rettigheter som er nedfelt i FNs barnekonvensjon.» (Cappelen Damm)


Tittel: Året i Sápmi – samisk tradisjonell livbering
Forfatter: Marit Mikkelsdatter Eira Murud

Utgitt: 2015
ISBN: 9788282631709

«Her er boken som forteller om hvordan samene har utnyttet naturressursene i sine områder. Boken er basert på erfaringskunnskap fra det nordligste Sápmi. Her er merkedager og tegn knyttet til myter, mye om naturens og dyrenes tilstand etter årstidene, og om hvilke ressurser en hadde tilgang til og hvordan disse ressursene har blitt utnyttet.» (Ark)