Samisk kultur

Rammeplanen understreker at alle barnehager skal synliggjøre samisk kultur og medvirke til at barn utvikler respekt og fellesskapsfølelse med det samiske mangfoldet.

Alle barnehager skal bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urfolk, og at alle barn får kjennskap til kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon. I alle barnehager skal personalet gjøre barna kjent med samisk kultur og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner.

I denne episoden av podkasten Barnehagemegafonen er temaet lek og alvor i arbeidet med samisk kultur og samiske perspektiver. I podkasten Mellomrommet`s fjerde episode er Samisk kultur i barnehagehverdagen tema.Lenker til fagartikler:

Samiske barns språkhverdag i Norge-Carola Kleeman

Samisk blikk i barnehagen-Birgit Andersen


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Veileder for barnehager med samiske barn


Samiske læringsressurser på nett


Senter for samisk i opplæringen er et ressurssenter spesielt rettet mot opplæringssystemet fra barnehagestadiet til høgere utdanning. Vi arbeider innenfor hovedområdene lese- og skriveopplæring og muntlig språkutvikling. 


I dette inspirasjonsheftet har vi samlet noen forslag til hvordan man med enkle grep kan jobbe med samisk språk og kultur i barnehagen. Tipsene har også overføringsverdi til barnetrinnet.


Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har sammen fremmet og administrert artiklene om samisk kulturforståelse.


Samisk språkveke 19.-25. oktober


minstemme.no er et nettsted som skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole. Nettstedet tilbyr oppgaver og undervisningsopplegg innenfor en rekke temaer. Eksempler på temaer er demokrati, menneskerettigheter, nasjonale minoriteter, aktivitetsforslag til Samefolkets dag 6. februar.


Den samiske myteknuseren er et nettbasert verktøy som skal bidra til en mer faktabasert debatt om samiske spørsmål. 


Samefolkets Dag-ressursbank-Gyldendal


Reaidu er en nettside om samisk historie, samfunn, kultur og andre tema som er relevant for lærerstudenter. Siden skal bidra til økt kunnskap og perspektiver.


Samiske barnebøker


Samisk språk og kultur har en særstilling i Rammeplanen. I denne episoden snakker vi om samisk som språk og om språkbruk i rollelek.


Sametingets bibliotek utvikler prosjektet i samarbeid med Foreningen !les, Senter for samisk i opplæring og kommunene rundt om i landet. Inspirasjon til Les for meg! har vi fått fra det norske Bokstart-prosjektet, og lignende prosjekt som er gjennomført i mange land.

Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Broer og speil
Forfatter: Arnt Nordli, Marianne Schram, Gjertrud Stordal, Marit Hallset Svare, Sølvi Ann Fætten,(red.) Svein Sando

Utgitt: 2022
ISBN: 9788245033922

«I boka Broer og speil drøfter forfatterne fortelling i lys av interkulturell kompetanse, barns stedsfortellinger, historiebevissthet, hellige tekster, meningsdanning, samisk kultur, narrativ etikk og et etisk blikk på varianter av et folkeeventyr.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Samiske stemmer i barnehagen 
Forfatter: Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen Swart og Unni Jernberg (red.)

Utgitt: 2021
ISBN: 9788202664619

«I Samiske stemmer i barnehagen møter vi samiske formidlere, styrere og barnehagelærere fra lulesamiske, nord-, sør-, østsamiske/skoltesamiske og sjøsamiske miljøer. De gir et mangfoldig innsyn i samisk kultur, historie og tradisjoner og viser hvordan man kan inkludere samiske verdier i barnehagehverdagen. Ønsket er å berike og utvikle norsk barnehagepedagogikk i leke- og læringsmiljøet. Forfatterne peker på viktigheten av å ivareta urbefolkningens rettigheter som er nedfelt i FNs barnekonvensjon.» (Cappelen Damm)


Tittel: Året i Sápmi – samisk tradisjonell livbering
Forfatter: Marit Mikkelsdatter Eira Murud

Utgitt: 2015
ISBN: 9788282631709

«Her er boken som forteller om hvordan samene har utnyttet naturressursene i sine områder. Boken er basert på erfaringskunnskap fra det nordligste Sápmi. Her er merkedager og tegn knyttet til myter, mye om naturens og dyrenes tilstand etter årstidene, og om hvilke ressurser en hadde tilgang til og hvordan disse ressursene har blitt utnyttet.» (Ark)


Tittel: Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet
Forfatter: Tone Aarre og Kari Blom

Utgitt: 2022
ISBN: 9788245037708

«Denne reviderte utgaven av boken gir barnehagelærerstudenter og barnehagelærere en innføring i utvalgte samfunnsfaglige temaer knyttet til Kunnskapsdepartementets rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra 2017. Hvert kapittel består av en fagdel som følges opp av didaktiske refleksjoner omkring hvordan det aktuelle samfunnsfaglige temaet kan tas opp og arbeides med i barnehagen. Temaer som blir behandlet i boken, er barndom og oppvekst i historisk perspektiv, kjønn, likestilling og moderne familieformer, barnehage og familie i samarbeid og samspill, barnehagen i nærmiljøet, Norge som flerkulturelt samfunn, samene som urfolk og kulturell minoritet, og barns rettigheter.» (Norli)