Barnehagens innhold

Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. Arbeidet med omsorg, danning, lek og læring skal sees i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling. barnehagen er å regne som en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur, i en atmosfære preget av humor og glede. (jfr. Rammeplanen)  

Lese mer om rammeplanen for barnehagen Barnehagens formål og innhold, på UDIR sine sider.

Les mer om barnehagens innhold på de ulike temasidene: