Barn og barndom

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Barnehagen er en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet, og skal legge grunnlaget for et godt liv.  Barndommen skal preges av trivsel, vennskap og lek. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna i fellesskap med andre utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. (Rammeplanen)


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

I følge FN (www.fn.no)beskrives FNs barnekonvensjon som en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Barnekonvensjonen skal gi barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor.www.fn.no


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Barndom – barnehage – inkludering 
Forfatter: Tora Torsvold

Utgitt: 2011
ISBN: 9788245009781

«Denne boka har som mål å gi dypere innsikt i barnehagens inkluderingsprosesser. Forfatterne analyserer inkludering ut fra forskjellige faglige ståsteder. Endringer, prosesser og relasjoner utgjør de sentrale perspektivene. Når et mangfold av barn inkluderes i et større sosialt fellesskap, oppstår en rekke utfordringer og dilemmaer. » (Fagbokforlaget)


Tittel: Kjære Karoline
Forfatter: Eivor Evenrud

Utgitt: 2015
ISBN:  9788215024929

«Det siste tiåret har det skjedd store endringer i barnehagen, både strukturelt og faglig. Noe er likevel uforandret; en treåring er fortsatt bare tre år og helt avhengig av at de voksne i barnehagen vet hva som er aller viktigst i det daglige. Eivor Evenrud mener det viktigste i en barnehagelærergjerning er å forstå barnas eviggyldige og individuelle hverdagsbehov. Barns behov er uavhengig av pedagogiske trender. I denne sterke og personlige boka deler hun sin kunnskap og sine opplevelser fra ti år som pedagogisk leder i praksisfeltet. » (Universitetsforlaget)


Tittel: Barnevern for barnehagefolk
Forfatter: Kristin Holte Haug

Utgitt: 2019
ISBN: 9788215030395

«Med denne boken ønsker forfatteren å bidra til barnehagelærerstudenters og barnehagepersonalets videre kunnskapsbygging gjennom ulike faglige og juridisk innganger. På den måten får barnehagefolk et handlingsrepertoar som kan brukes helt fra den første bekymringen oppstår, og videre i barnehagens arbeid med barnet, foreldrene og barnevernet. Barndommen kommer ikke i reprise. Barn vokser ikke av seg skader forårsaket av dårlige omsorgsbetingelser – tvert imot kan slik skader sette varige spor. » (Haugenbok)


Tittel: Små barn i sårbare livssituasjoner
Forfatter: Charlotte Johannessen

Utgitt: 2020
ISBN:9788244623681

«Tidlig innsats, forebyggende arbeid, arbeid med livsmestring og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gi barna gode oppvekstbetingelser. De fleste små barn går i barnehage, noe som setter barnehagen i en særstilling for å bidra til at sårbare barn og foreldre får den hjelpen de trenger.» (KF)