Barn og barndom

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Barnehagen er en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet, og skal legge grunnlaget for et godt liv.  Barndommen skal preges av trivsel, vennskap og lek. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna i fellesskap med andre utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. (Rammeplanen)

I barnehagen lever barna sitt liv her og nå. Det krever varme ansatte, som er tilstede for barna. Det krever både fysisk og mental tilstedeværelse av personalet, og at barna sees på med det gode blikk (Sandvik, 1999). Alle barn har rett til god barndom. For noen barn vil barnehagen være den eneste slik arena. I barnehagen bør alle barn møtes med like muligheter, noe som innebærer at barn må møtes der de der, med sine forskjellige behov. Anerkjennelse, medvirkning og det å se barn som subjekt (Bae, 2007) blir viktige nøkkelord i det daglige pedagogiske arbeidet i barnehagen. Dette fordrer en voksenrolle som tar utgangspunkt i barna som går i barnehagen til en hver tid, og at personalet «skrur opp hørestyrken» (Åberg og Taguchi, 2006). Det handler også om synet på barn, og det å anerkjenne barns rett til egen opplevelse, hvor personalet inntar en subjekt–subjekt holdning (Schibbye og Løvlie, 2017).

Barndommen har egenverdi, og personalet må bruke sitt faglige skjønn for å sørge for at valg gjøres på bakgrunn av på etiske vurderinger, pedagogisk klokskap, og faglige erfaringer og kunnskap, og barnehagens styringsdokumenter, og ikke egne personlige erfaringer. Barndommen kommer ikke i reprise, barndommen skjer her og nå.

Figur: Profesjonstriangelet (Hennum og Østrem, 2016).Humor og glede er også en viktig del av barns liv, og den gode barndommen. Det å anerkjenne gleden ved barns tull og tøys i barnehagen kan også være med å legge grunnlaget for et godt liv.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

I følge FN (www.fn.no)beskrives FNs barnekonvensjon som en internasjonal avtale som gir barn og unge under 18 år et særskilt menneskerettighetsvern. Barnekonvensjonen skal gi barna de samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor.www.fn.no


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Medvirkning til barns spontane lek.
Forfatter: Kristin Danielsen Wolf

Utgitt: 2022
ISBN: 9788215065717

«Boka skal bidra til ny kunnskap, refleksjon og diskusjon omkring barnehagepersonalets mange måter å delta i barns spontane, egeninitierte lek. Barn har rett til lek, medvirkning, omsorg og beskyttelse i barnehagen. Barnehagepersonalet skal beskytte, bekrefte og berike barns samspill og lek. Personalet bør medvirke til barns spontane lek og sørge for at alle barn har noen å leke med. Det er et profesjons-lek-etisk ansvar å unngå unødige avbrytelser, som avkrefter eller avslutter barns lek.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Tull og tøys på ramme alvor i barnehagen
Forfatter: Sonja Kibsgaard

Utgitt: 2019
ISBN: 9788215034256

«Målet med denne boka er å vise hvordan barns særegne form for humor uttrykt gjennom tull og tøys har en særlig verdi i barns ofte overstyrte og regulerte hverdag. Tull og tøys ligger hinsides målrettethet, pedagogisk planlegging og didaktiske definisjoner. Det er en formende kraft i barnets spontanitet og fandenivoldskhet. Gjennom samtaler med barn i barnehage og intervjuer med barnehagelærere har Kibsgaard satt søkelys på fenomenet tull og tøys. Levende eksempler gir leseren nærmere innsyn i tull og tøys som livskraft for barn, men også som et uttrykk for motstand mot og provokasjon overfor voksne. » (Universitetsforlaget)


Tittel: Du og barnet
Forfatter: Anne-Lise Løvlie Schibbye, Elisabeth Løvlie

Utgitt: 2017
ISBN: 9788215027357

«Fredrik, tre år, sitter ofte og leker for seg selv mens han skuler bort på de andre barna. Lisa, fem år, vil ikke kle på seg, vil ikke legge seg og vil ikke sitte pent ved bordet. Vilde, tolv år, føler seg stygg og dum og lukker seg inne på rommet sitt. Hvordan kan vi som voksne hjelpe disse barna? Hva sier vi til Fredrik der han sitter alene i sandkassen? Hvordan setter vi grenser i møte med Lisas selvstendighetskamp? Og hvordan hjelper vi Vilde ut av rommet sitt? Kort sagt, hvordan møte barn på måter som styrker deres selvfølelse, sosiale kompetanse og livsutfoldelse? Med utgangspunkt i eksempler fra våre daglige liv med barn, viser forfatterne hvordan gode relasjonelle møter skapes og hvor skjebnesvangre de blir. Det er i relasjon til den andre at barnet styrker sin evne til å håndtere egne følelser og være trygg i seg selv. Boken bygger på Schibbyes psykodynamiske relasjonsforståelse og viser hvor relevant denne forståelsen er i praksis. Sentrale begreper som går igjen, er anerkjennelse, tilknytning, lytting, følelsesregulering og grensesetting. » (ARK)


Tittel: Barndom – barnehage – inkludering 
Forfatter: Tora Torsvold

Utgitt: 2011
ISBN: 9788245009781

«Denne boka har som mål å gi dypere innsikt i barnehagens inkluderingsprosesser. Forfatterne analyserer inkludering ut fra forskjellige faglige ståsteder. Endringer, prosesser og relasjoner utgjør de sentrale perspektivene. Når et mangfold av barn inkluderes i et større sosialt fellesskap, oppstår en rekke utfordringer og dilemmaer. » (Fagbokforlaget)


Tittel: Kjære Karoline
Forfatter: Eivor Evenrud

Utgitt: 2015
ISBN:  9788215024929

«Det siste tiåret har det skjedd store endringer i barnehagen, både strukturelt og faglig. Noe er likevel uforandret; en treåring er fortsatt bare tre år og helt avhengig av at de voksne i barnehagen vet hva som er aller viktigst i det daglige. Eivor Evenrud mener det viktigste i en barnehagelærergjerning er å forstå barnas eviggyldige og individuelle hverdagsbehov. Barns behov er uavhengig av pedagogiske trender. I denne sterke og personlige boka deler hun sin kunnskap og sine opplevelser fra ti år som pedagogisk leder i praksisfeltet. » (Universitetsforlaget)


Tittel: Barnevern for barnehagefolk
Forfatter: Kristin Holte Haug

Utgitt: 2019
ISBN: 9788215030395

«Med denne boken ønsker forfatteren å bidra til barnehagelærerstudenters og barnehagepersonalets videre kunnskapsbygging gjennom ulike faglige og juridisk innganger. På den måten får barnehagefolk et handlingsrepertoar som kan brukes helt fra den første bekymringen oppstår, og videre i barnehagens arbeid med barnet, foreldrene og barnevernet. Barndommen kommer ikke i reprise. Barn vokser ikke av seg skader forårsaket av dårlige omsorgsbetingelser – tvert imot kan slik skader sette varige spor. » (Haugenbok)


Tittel: Små barn i sårbare livssituasjoner
Forfatter: Charlotte Johannessen

Utgitt: 2020
ISBN:9788244623681

«Tidlig innsats, forebyggende arbeid, arbeid med livsmestring og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gi barna gode oppvekstbetingelser. De fleste små barn går i barnehage, noe som setter barnehagen i en særstilling for å bidra til at sårbare barn og foreldre får den hjelpen de trenger.» (KF)


Tittel: Barnehagens friluftsliv
Forfatter: Henrik Neegard og Inger Wallem Krempig

Utgitt: 2022
ISBN: 9788202761301

«I denne boka vil leserne få et innblikk i hva barnehage- lærerne legger i friluftslivsbegrepet i en barnehagekontekst, hvordan de praktiserer friluftslivet og hvorfor de legger vekt på friluftsliv i sin egen praksis. Boka viser hvordan utvalget barnehagelærere tilbyr barna store erfaringsvindu for opplevelser, mestring og relasjoner og gir inspirasjon til hvordan egen praksis kan utvikles.» (Cappelen Damm)