Omsorg

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og kjærlighet. Omsorg handler både om å ivareta det fysiske behovet for ro og hvile, og for å få en klem, få sitte på et fang og få støtte til å dekke sine primærbehov.

Barna skal ikke være passive mottakere av de voksnes omsorg, men er viktige deltakere i omsorgsrelasjoner. Personalet må være lydhøre for barnas uttrykk og imøtekomme behovet for omsorg med sensitivitet.

Omsorg kan være et ullent begrep i barnehagesektoren, og Her kan du lese hva pedagogisk leder i Colletløkka barnehage har skrevet om dette i Utdanningsnytt.

Både rom og omgivelser har betydning for hvordan barna opplever omsorg i barnehagen. Teresa K. Aslanian, er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitet i Sørøst Norge. Hun diskuterte omsorgsbegrepet i barnehagen, og hvordan begrepet er blitt nedtonet i rammeplanen gjennom sitt doktorgradsarbeid. Du kan lese et intervju med Teresa og få en presentasjon av hennes doktoravhandling i Første Steg.

Svenske forskere er inne på noe av det samme i den artikkelen i «Vettu» fra 2017, hvor de spør hvorfor vi ikke lenger snakker så mye om omsorg i barnehagen.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Omsorgsfulle relasjoner-video


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Omsorg i barnehagen
Forfatter: Kristin Rydjord Tholin

Utgitt: 2013
ISBN: 9788245011425

«Intensjonen med boken er konsentrert oppmerksomhet på omsorg som fenomen, og særlig omsorgsrelasjoner med vekt på dialogiske, gjensidige og dynamiske sider ved forholdet. Barn er aktive omsorgsdeltakere, og ambisjonen er å utvikle et kunnskapsgrunnlag som skiller seg fra den hverdagslige og amatørmessige kunnskapen om omsorg. Boken inneholder relevant teori og forskning omkring temaet, og det er også lagt vekt på metoder og strategier som studenter og barnehagelærere kan anvende for å utvikle sin egen omsorgskompetanse.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Omsorg i en kulturell kontekst
Forfatter: Berit Zachrisen

Utgitt: 2020
ISBN:9788215032016


«Boka bygger på forfatterens mangeårige arbeid og engasjement for flerkulturelle perspektiver i barnehagen. «Omsorg i en kulturell kontekst» bidrar til refleksjon rundt barnehageansattes betydning for utviklingen av en pedagogisk praksis som sikrer god omsorg for alle barn i barnehagen, uavhengig av kulturell og språklig bakgrunn.» ( Universitetsforlaget)


Tittel: Små barn i sårbare livssituasjoner
Forfatter: Charlotte Johannessen

Utgitt: 2020
ISBN: 9788244623681


«Tidlig innsats, forebyggende arbeid, arbeid med livsmestring og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gi barna gode oppvekstbetingelser. De fleste små barn går i barnehage, noe som setter barnehagen i en særstilling for å bidra til at sårbare barn og foreldre får den hjelpen de trenger.» (KF)