Vennskap og felleskap

Barnehagen skal fremme vennskap og felleskap gjennom å legge til rette for at barna erfarer at de er betydningsfulle for felleskapet, og at de får delta i positivt samspill med barn og voksne i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2017). Personalet skal «[…] forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelse og uheldige samspillsmønstre» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 23). 

Arbeidet med vennskap og fellesskap er aktualisert med det nye regelverket rundt barnehagemiljø som trådte i kraft 1. januar 2021. 

I barnehagen skal barna få erfare at det finnes mange ulike måter å tenke, handle og leve på og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Likheter og forskjeller som beriker leken og samholdet mellom barn og voksne (Sand, 2020). 

Barndommen skal preges av trivsel, vennskap og lek i en skjønn forening av orden og kaos (Fodstad, Glaser & Sæther, 2021). I lek knyttes vennskap, sosiale relasjoner øves på, uenighet kommer frem og latter, humor og glede deles. Her jobber personalet med å støtte og utfordre barnas initiativ og samspill. «Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 20). 

Vennskapsbegrepet er komplekst og vanskelig fordi det leves og oppleves ulikt, men det er en del av barnehagen formålsparagraf, og må kritisk reflekteres rundt i barnehagen (Greve, 2015). Det kan være utfordrende å skille mellom det å like å være sammen og det å være venner, og det er vanskelig å finne en tydelig definisjon av begrepet. Dette betyr at som utenforstående må man være varsom når man vurderer andres vennskapsrelasjoner og betydningen av denne (Greve, 2015). 


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

minstemme.no er et nettsted som skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole. Nettstedet tilbyr oppgaver og undervisningsopplegg innenfor en rekke temaer. Sjekk ressursene som handler om vennskap og inkludering.


Når et barn trenger noe ekstra, må hele personalgruppen være trygge på hva som gir dette barnet gode dager. Spesialpedagog og gjest i den nyeste episoden av Mellomrommet, Tine Bøe Joheim, er opptatt av veiledning, utveksling av kunnskap og samarbeid mellom spesialpedagogen og de som er sammen med barnet hver eneste dag. Hvordan kan de ansatte i større grad dra veksler på den spesialpedagogiske kompetansen i den vanlige barnehagehverdagen?Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel:  Ny mobbelov for barnehager
Forfatter: Øystein Støtte

Utgitt: 2022
ISBN: 9788245040678

«Boka inneholder nytt kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø som sier at barnehagen ikke skal godta at barn blir utsatt for krenkelser av noe slag i barnehagen. Barnehagen skal kontinuerlig arbeide for et positivt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring. Alle ansatte har plikt til å følge med på hvordan barna har det, og den skjerpede aktivitetsplikten ved mistanke om at en ansatt krenker et barn, gjelder alle som arbeider i barnehagen.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Ulikhet og fellesskap 
Forfatter: Sigrun Sand

Utgitt: 2020
ISBN: 9788202666323

«Ulikhet og fellesskap løfter fram hvordan språklig og kulturelt mangfold kan bli en naturlig del av barns lek og danningsprosesser, og de pedagogiske utfordringene og mulighetene som dette skaper. Barnehagene i dag preges av mangfold på mange områder og er steder der barn og voksne fra ulike land, kulturer og miljøer møtes, leker, lærer og gjør erfaringer sammen.» (Cappelen Damm)


Tittel: Den frie lekens vilkår

Forfatter: Cecilie D. Fodstad, Vibeke Glaser og Morten Sæther (Red.)

ISBN: 9788215040707

«Lekforskere hevder at den frie leken taper terreng til fordel for lekbasert læring. Dette er en utvikling som vekker bekymring.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Tull og tøys på ramme alvor

Forfatter: Sonja Kibsgaard
ISBN: 9788215034256

«Målet med denne boka er å vise hvordan barns særegne form for humor uttrykt gjennom tull og tøys har en særlig verdi i barns ofte overstyrte og regulerte hverdag. Tull og tøys ligger hinsides målrettethet, pedagogisk planlegging og didaktiske definisjoner. Det er en formende kraft i barnets spontanitet og fandenivoldskhet.» (Universitetsforlaget)


Tittel:Vennskap
Forfatter: Maria Øksnes og Anne Greve (red.)

Utgitt: 2015
ISBN: 9788202473853

«Barndom i barnehagen er en bokserie som består av fagfellevurderte vitenskapelige antologier der hver bok tar opp et sentralt forskningstema innen barnehagefeltet. Hvert tema belyses ut fra ulike teoretiske og forskningsmessige perspektiver av nordiske barnehageforskere og forskere fra felt som er relevante for det aktuelle temaet.» (Cappelen Damm)