Vennskap og felleskap

Barnehagen skal aktivt legge tilrette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt smmen med andre , og omfatter ferdigheter , kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Barns selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov , og det å ta hensyn til andres behov. Arbeidet med vennskap og fellsskap er aktualisert med det nye regelverket rundt barnehagemiljø som trådte i karaft 1. januar 2021


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Vennskap mellom de yngste barna – vennskapets byggeklosser-Video


minstemme.no er et nettsted som skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole. Nettstedet tilbyr oppgaver og undervisningsopplegg innenfor en rekke temaer. Sjekk ressursene som handler om vennskap og inkludering.

Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Ulikhet og fellesskap 
Forfatter: Sigrun Sand

Utgitt: 2020
ISBN: 9788202666323

«Ulikhet og fellesskap løfter fram hvordan språklig og kulturelt mangfold kan bli en naturlig del av barns lek og danningsprosesser, og de pedagogiske utfordringene og mulighetene som dette skaper. Barnehagene i dag preges av mangfold på mange områder og er steder der barn og voksne fra ulike land, kulturer og miljøer møtes, leker, lærer og gjør erfaringer sammen.» (Cappelen Damm)


Tittel:Vennskap
Forfatter: Maria Øksnes og Anne Greve (red.)

Utgitt: 2015
ISBN: 9788202473853

«Barndom i barnehagen er en bokserie som består av fagfellevurderte vitenskapelige antologier der hver bok tar opp et sentralt forskningstema innen barnehagefeltet. Hvert tema belyses ut fra ulike teoretiske og forskningsmessige perspektiver av nordiske barnehageforskere og forskere fra felt som er relevante for det aktuelle temaet.» (Cappelen Damm)