Etikk, religion og filosofi

Barnehagen skal gi barna kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv. Barna skal også bli kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.  Personalet skal sørge for at barna får utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål. Barna skal få kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen. Personalets skal være bevisst på hvordan egen deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning rundt religiøse og kulturelle uttrykk.

Religion kan ha en stor plass i mange barns liv. Spørsmålet er hvorvidt religion også skal ha en plass i barnehagen? Styringsdokumentene sier allerede noe om høytiders plass i barnehagen, og barna skal gis mulighet til å utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål, og at det finnes mange måter å leve på. Her kan religion trekkes inn, da religiøse og filosofiske spørsmål ofte initieres av barna selv (Belseth og Winje, 2022), for eksempel gjennom en måltidssituasjon.

Religion bør også ha en plass i barnehagens årsplan (Belseth og Winje, 2022; Gjervan, Andersen og Bleka, 2012; Spernes og Hatlem, 2019), slik at personalet er klar over når de ulike religionene har sine høytider. Hva skjer om personalet legger opp til en foreldresammenkomst midt under den islamske fastemåneden Ramadan – eller inviterer til foreldremøte samme dag som den hinduistiske lysfesten Divali feires?

Også her blir det viktig å ikke generalisere eller eksotifisere, men gjøre religion – enten det å tro på noe eller ikke tro noe på noe – til en del barnehagens hverdag. Hvordan personalet møter barns religiøse spørsmål vil være av betydning for hvordan barna opplever at sin religion får plass eller ikke i barnehagen. Her kreves det varsomhet, lydhørhet og kunnskap blant personalet. Spørsmål personalet kan stille seg og reflektere rundt spørsmål som: Kan alle barna spise alt? Hva med halal eller ikke halal? Kan vi bruke samme kjele/grill til å lage samme mat? Har barnehagen utkledningstøy som representerer ulike religioner og kulturer? Synges det religiøse bordsanger som kan virke forkynnende? Hva er forskjellen på feiring og markering? Kan alle barna delta på kirkebesøk? For at flere religioner skal ha en plass i barnehagen, kan det tenkes at man også kan besøke andre religiøse hus enn kun kirken? Hvordan få til et godt samarbeid med barnas hjem når det handler om religion?

Her bør personalet tørre å stille de «vanskelige» spørsmålene, men vi trenger kunnskap slik at vi ikke gjetter og lager egne svar. Det bør understrekes at det er barnehagen som skal tilpasse seg det enkelte barnet og deres familie, uavhengig av religion og kultur, og ikke motsatt.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Hva er filosofi med barn? Hvordan gå fra undring til mer systematiske undersøkelser? Jeg har lett etter gode eksempler for å vise hvordan vi kan bruke den filosofiske verktøykassa med ulike typer spørsmål.


Kalender


En tekst om advent på flere språk. Teksten handler om hvorfor folk feirer advent og om ulike aktiviteter som foregår i adventstiden. Ta også en titt på de forskjellige språksidene der du kan finne flere ressurser, som for eksempel flere oppgaver, ordlister og lenker til filmer.


Sammen med Donald kan barn og voksne utforske og løse oppgaver for å lære om en trygg og spennende digital hverdag. I Donald-historien møter vi Donald som lærer seg nettvett ved å dumme seg ut på nettet. 


Jødisk Museum i Oslo tilbyr sesongbaserte besøk for barnehager knyttet til utvalgte jødiske høytider.


Islam i barnehagen: ramadan og id


Linker til fagartikler:

Katrine Giæver- Å gi rom for muslimske barns utprøving av faste i barnehagen-(Artikkelen er først publisert på nettsiden til Prismet. Prismet er et ledende nordisk fagtidsskrift innen religionspedagogikk, utgis av IKO- Kirkelig pedagogisk senter, på plattformen journals.uio.no)


Litteraturtips:

Tittel: Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen 


Forfatter: Kjartan Belseth og Geir Winje

Utgitt: 2022
ISBN: 9788202748579

«Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen handler om hvordan barnehagen kan arbeide med religiøst mangfold i hverdagen. I motsetning til høytider, som kan planlegges før de markeres, retter denne boka seg mot hverdagssituasjonene hvor religion dukker opp i samtaler om fødsel og død, mat og klær, og annet. Boka inneholder også fortellinger, bilder og fagtekster som kan brukes som et utgangspunkt for å snakke med barn om hva religionene står for. Religioner og hverdagspluralisme i barnehagen inneholder ingen former for forkynnelse. Den er ment som en nøktern fagbok om et fenomen som mange barn er opptatt av, men som ikke alltid følges opp av de voksne.» ( Cappelen Damm Akademisk)


Tittel: Religion, verdier og danning. 


Forfatter: Sturla Sagberg

Utgitt: 2022
ISBN: 9788245039351

«Denne boken handler om måter å snakke om religion, verdier og danning på i pedagogisk virksomhet. Den tar for seg de store spørsmålene i livet: om mening, om godt og ondt, om hvem vi ønsker å være, og om hva det er å være et menneske. Boken drøfter hvordan religion kan være både kultur og tro, hvordan verdisystemene endres, og hvilke vilkår et sekularisert samfunn gir for barns danning. «(Fagbokforlaget)


Tittel: Det er her det skjer! Møter med etikk, religion og filosofi i barnehagen.


Forfatter: Teresa K.Aslanian

Utgitt: 2022
ISBN: 9788215037158

«Antologien viser hvordan religiøsitet, etikk og filosofi oppstår og erfares i barnehagens pedagogiske praksis, av forskere, personalet, foreldre og barn. Målet er å belyse lite utforskede sider ved livet i barnehagen. Temaer som liv og død, riktig og galt, makt, frihet og barns lek og læring er trukket frem i praksisnære empiri fra barnehagen.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse-teoretiske og praktiske perspektiver


Forfatter: Kari Spernes, Marianne Hatlem

Utgitt: 2019
ISBN: 9788205525252

«Boken har som mål å gi studenter i barnehagelærerutdanningen et grunnlag for å møte kulturelt mangfold i barnehagen med trygghet og profesjonalitet. – Hvordan kan du som barnehagelærer forstå og på en anerkjennende måte møte barn og foreldre med ulik kulturell bakgrunn? – Hvordan kan du legge til rette for at alle barn opplever likeverd i barnehagen? – Hva gjør du for at alle foreldre skal oppleve møtet med barnehagen meningsfullt, slik at de deltar i samarbeidet? Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse vil forsøke å gi svar på disse og lignende problemstillinger gjennom teori, eksempler fra praksisfeltet, øvelser og refleksjonsoppgaver. Boka gir innhold til blant annet begrepene «mangfold», «kultur», «identitet» og «integrering». Den belyser også det flerkulturelle perspektivet i barnehagens styringsdokumenter, og den viser konkret hva det kan innebære at barn og foreldre med innvandrerbakgrunn er ressurser i barnehagen. «Flerkulturell barnehage» er et begrep som ofte brukes for å fortelle at barnehagen har et visst antall barn med innvandrerbakgrunn. Forfatterne peker i denne boka på at en flerkulturell barnehage ikke «gjør seg selv». Barnehagen må aktivt møte mangfoldet, noe som krever flerkulturell kompetanse i personalet.» (Akademika)


Tittel: Små mennesker – stort mangfold. Religioner og livssyn i barnehagen


Forfatter: Levi Geir Eidhamar

Utgitt: 2019
ISBN: 9788202627140

«Små mennesker – stort mangfold gir økt kompetanse i møte med barn fra trostradisjoner som er livssynsminoriteter i Norge: humanetikere, muslimer, hinduer, buddhister, sikher, jøder og Jehovas vitner. Boken gir en oversiktlig innføring i de enkelte trostradisjonene. Samtidig retter den hovedfokus mot spørsmål knyttet til barn og barneoppdragelse. Den inneholder barnefortellinger fra de ulike trostradisjonene og praktisk informasjon som er spesielt nyttig for ansatte i barnehagen.» ( Cappelen Damm Akademisk)


Tittel: Religion, etikk og filosofi i barnehagen
Forfatter: Bengt-Ove AndreassenTorjer A. Olsen

Utgitt: 2014
ISBN: 9788215022635

«Med kunnskap om religion og forskjeller blir barnehagelæreren bedre rustet til å gi rom for forskjellige religioner i en flerkulturell barnehagehverdag. Barnehageloven sier at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Men hva innebærer kristen og humanistisk og arv og tradisjon? Forfatterne legger vekt på den generelle kulturelle kompetansen en barnehagelærer trenger for å kunne tilfredsstille de kravene barnehageloven og rammeplanen stiller. Å ha fullstendig innsikt eller oversikt over alle kulturaspekter og religioner er nærmest umulig i dagens samfunn, men denne boken gir en viktig innføringen. I tillegg er den et godt utgangspunkt for refleksjon rundt egen praksis.» (Norli)


Tittel: Kristen arv og tradisjon i barnehagen 
Forfatter: Helje Kringlebotn Sødal

Utgitt: 2018
ISBN: 9788202584894

«Kristen arv og tradisjon i barnehagen omhandler emner innen kristendomskunnskap, kulturkunnskap, kulturhistorie, religionspsykologi og religionssosiologi og knytter an til kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk i barnehagelærerutdanningen. Sjette utgave av boka er supplert med nytt innhold om barns religiøsitet, religionssosiologi og merkedager .» (Cappelen Damm)


Tittel: Filosofere i barnehagen
Forfatter:Beate Børresen, Bo Malmhester

Utgitt: 2008
ISBN: 9788245006834

«Boka gir en innføring i arbeidsmåter som kan fremme tenkning og samtale om etiske, religiøse og filosofiske tema. Her er det også konkret materiale i form av tekster, leker og øvelser. Arbeidsmåtene og materialet som presenteres, er også valgt ut fra en vurdering av hvordan vi kan støtte barnas utvikling av språklige ferdigheter og sosial kompetanse.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Religioner, mangfold og etikk i barnehagen
Forfatter: Ingeborg Tveter Thoresen og Geir Winje

Utgitt: 2017
ISBN: 9788202567040

«Ingeborg Tveter Thoresen skriver i første del om barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag. Hva samfunnet vil med barnehagen i dagens samfunn, er formulert i barnehagens samfunnsmandat slik det er formulert i barnehageloven Geir Winje skriver om høytidsmarkering som arbeidsmåte i bokas andre del. Hensikten med denne arbeidsmåten er å synliggjøre barns religions- og livssynstilhørighet på en måte som gir barn større kjennskap til hverandre. Boka gir både en innføring i arbeidsmåten og konkrete forslag til gjennomføring.» (Cappelen Damm)