Planlegging, vurdering og progresjon

Planlegging skal gi personalet i barnehagen grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planlegging må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, både individuelt og i gruppe. Barnehagens planer og innhold må jevnlig være gjenstand for refleksjon og vurdering. Gjennom felles refleksjon og vurdering kan personalet lære av egen praksis og bidra til å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet. Barnas erfaringer og synspunkter skal inngå i planleggings- og vurderingsarbeidet, personalet må derfor være bevisst barns ulike uttrykksformer og legge til rette for barns medvirkning. (Rammeplanen)


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Linker til fagartikler:

  • Berit Bae sin artikkel, fra 2009, om «Rom for medvirkning» fokuserer på barns mulighet til medvirkning i egen barnehagehverdag , og hvordan det Bae kalller kvalitative aspekter ved samspill mønstre gir ulike rom for denne medvirkningen
  • «Kartlegging med standardiserte verktøy hjelper ingen ting» – i dette debattinnlegget argumenterer professorene Anne Greve og Solveig Østrem om hvorfor forslaget fra regjeringen om å utvikle et verktøy som skal vurdere barnas norskkunnskaper ikke er en god ide, og at det er er faglig svakt begrunnet.
  • Prosjekt arbeid er en ofte foretrukket arbeidsmåte i barnehagen. Dette er tid- og ressurskrevende prosesser som ofte krever mye møtetid. Samtidig skal hvert enkelt barns ulike behov for omsorg og trygghet ivaretas, med dertil hørende kartlegging og rapportering rettet mot en rekke omkringliggende institusjoner. Dette arbeidet krever også mye møtetid. Personalmøtene i prosjektbaserte barnehager skal med andre ord dekke mange behov. Spørsmålet som stilles i denne artikkelen er hva barnehagepersonalet snakker om knyttet til prosjektbaserte arbeidsformer på personalmøter, og hvilken betydning det kan ha for barns mulighet til medvirkning. (NOASP)

Litteraturtips:


Tittel: Fra intensjon til handling i barnehagen
Forfatter: Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes, Elin Ødegard

Utgitt: 2020
ISBN: 9788245022605

«Boka belyser dilemmaer som kan oppstå, og valg som må tas, i kompetanseutviklingsprosesser. Hensikten med boka er å belyse hvordan dilemma og utfordringer kan identifiseres, fortolkes og håndteres, og hvordan analyser kan skape muligheter for kompetansebygging i hele personalgruppa.»(Fagbokforlaget)


Tittel: Kvalitetsutvikling i barnehagen
Forfatter: Kjell Aage Gotvassli

Utgitt:2020
ISBN: 9788215043609

«Denne boka gir en innsikt i noe av det vi forskningsmessig vet om den norske barnehagekvaliteten. Ulike posisjoner i diskusjonen blir presentert, og det diskuteres hvorvidt det er mulig og ønskelig å få frem generelle og målbare kriterier. I en viktig del av boka drøftes det hvordan den enkelte barnehage, gjennom kollektive arbeidsprosesser, kan arbeide med kvalitetsutvikling.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Implementering av endringsarbeid i barnehagen
Forfatter: Pål Roland, Sigrun K. Ertesvåg

Utgitt:2018
ISBN:9788205519107

«Boken presenter nyere forskning og teorier innen feltet. Implementering blir belyst og drøftet ut fra ulike innfallsvinkler som interaksjoner, kjernekomponenter, implementeringsdrivere, implementeringskvalitet, evaluering, ledelse, kollektive prosesser, systematisk observasjon, kritiske steg i implementeringsprosessen og utvikling av implementeringsplan.» (Gyldendal)


Tittel: Implementering av endringsprosesser i barnehagen
Forfatter: Sigrun K. Ertesvåg, Pål Roland

Utgitt:2021
ISBN:9788205538863

«Boken tar for seg forskjellige faser i forbedringsprosesser, og beskriver hvordan disse bør gjennomføres for å få til en best mulig implementering. Forfatterne presenterer også en teoretisk ramme som kan benyttes til å planlegge, følge og evaluere en forbedringsprosess. Siden leders rolle er avgjørende for en vellykket implementering, handler et eget kapittel om ledelse av forbedringsprosesser.» ( Gyldendal)


Tittel: Barnehagebasert kompetanseutvikling
Forfatter: Unni Høsøien, Marion Prytz

Utgitt: 2018
ISBN: 9788283720662

«Barnehagebasert kompetanseutvikling skal gi pedagogisk innsikt hos den enkelte og på den måten øke kompetansen i hele personalet. Når rammeplanen skal implementeres, kan det gjøres på mange spennende måter. » ( Fagbokforlaget)


Tittel: Utviklende ledelse i barnehagen 2
Forfatter: Lene Kjeldsaas ,Robert Ullmann

Utgitt: 2016
ISBN: 9788278419656

«Dette er det andre heftet om utviklende ledelse i barnehagen. » (Fagbokforlaget)


Tittel: Medarbeider i barnehagen
Forfatter: Cathrine Ask

Utgitt: 2019
ISBN: 9788283720860

«Å jobbe i barnehage er både viktig, morsomt og givende, men kan også være krevende. Særlig for nye medarbeidere i barnehagen er det viktig og opparbeide seg kunnskap om barnehagehverdagen. Hvordan blir møtet med barnet, med kollegaer og foreldre? Hvilken verdier bør du ha? Hvordan er barnehagens hverdag» ( Fagbokforlaget)


Tittel: Pedagogisk kvalitet i barnehagen
Forfatter: Liv Gjems (red.) Marit Alvestad (red.)

Utgitt: utkommer H 2021
ISBN: 9788215050294

«Gode barnehager kjennetegnes av høy kompetanse, godt samarbeid og profesjonell entusiasme blant de ansatte. Denne boken består av syv kapitler basert på den kvalitative dybdestudien i forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge. Kapitlene omhandler barnehagens ledelse, personalets pedagogiske intensjoner, pedagogiske prosesser, pedagogisk innhold, barns perspektiv og medvirkning, samt barnehagens atmosfære. Barnehagepersonalets tilrettelegging for barns læring og utvikling, medvirkning og trivsel er sett i lys av sosiokulturelle og økologiske teoriperspektiver. Forfatterne tar for seg personalets arbeid med ledelse av barn, så vel som ledelse av den profesjonelle virksomheten.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Pedagogisk ledelse i barnehagen
Forfatter: Tonje Skoglund, Pia Sundvall

Utgitt: utkommer H 2021
ISBN: 9788215042480

«Forfatterne beskriver faglige reflekterende ledelsesprosesser i barnehagen, og beskriver begrepet faglegging som en del av en velfungerende pedagogisk ledelse. Det å reflektere sammen styrker de ansattes faglighet. Barnehagelæreren besitter profesjonskunnskaper om barnehagepedagogikken, og har derfor et særlig ansvar for å øke den faglige kunnskapen internt i barnehagen. I boka knyttes barnehagefaglig teori nært til barnehagens indre liv.» (Universitetsforlaget)

Progresjon

Alle barn i barnehagen skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Dette innebærer progresjon i barnehagens innhold og det skal legges til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna tilpassede utfordringer som gir varierte erfaringer og opplevelser. Barna skal oppleve gode mestringsopplevelser og samtidig ha noe strekke seg etter. (Rammeplanen)


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Kompetansepakke-Progresjon i barnehagen


Linker til fagartikler:


Litteraturtips: