Barns medvirkning

Både Barnehageloven og FNs Barnekonvensjon slår fast barnas rett til medvirkning. Barns medvirkning i barnehagen handler om barnas rett til innflytelse på barnehagehverdagen. Barnehagene må tilrettelegge så barn får mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet på en måte som er tilpasset deres alder, erfaringer og individuelle forutsetninger og behov. (Rammeplanen)

«Medvirkning er ikke noe hver og en utøver for seg selv. Det handler om hvordan mennesker samhandling, lytter til og respekterer hverandre i et felleskap» (Johannesen & Sandvik, 2008. s 27). Dette hjelper oss til å flytte blikket bortenfor medbestemmelse og over til en etisk praksis hvor barns og voksne virker sammen og på hverandre i demokratiske prosesser (Åberg & Taguchi, 2006), uten å se etter det vi allerede kjenner eller har gjort synlig.

«… innebærer humoristiske og lekende samspill relasjonell samhørighet, parallelt med at de også rommer utrykk for forskjellighet og opposisjon.» (Bae, 2012. s.48). Medvirkning i denne sammenheng handler om en relasjonell lekende hverdag, hvor mangfold, muligheter og ulike uttrykksformer møters i her og nå og glir over i stadig nye her og nå i et høyt tempo. Sammen danner dette grunnlag for en etisk praksis hvor barna og voksne virker sammen i pedagogiske lekende prosesser.

I fare for å få et «sant bilde» av barnet, en individualistisk oppfatning, så er det viktig å komplisere og åpne opp for nye og mangfoldige sannheter sammen med barnet. Det blir viktig å lytte til barnas lek og relasjoner, for igjen som voksen kunne virke sammen med barnas innspill, av nysgjerrighet og lyst (Åberg & Taguchi, 2006). Barna viser vei og vi kobler oss på med faglighet og interesser.

Et verktøy for å jobbe systematisk med barns rett til medvirkning er pedagogisk dokumentasjon (Kolle, Larsen & Ulla, 2017). Ved å stoppe opp og reflektere over hverdagen, konstruere etiske spørsmål om medvirkning og tillate tvil, åpner for en bevegelig praksis hvor endring og etisk ansvar virker på demokratiske prosesser.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

minstemme.no er et nettsted som skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole. Nettstedet tilbyr oppgaver og undervisningsopplegg innenfor en rekke temaer. Eksempler på temaer er demokrati, menneskerettigheter, nasjonale minoriteter.


Linker til fagartikler:

  • Prosjektarbeid er en ofte foretrukket arbeidsmåte i norske barnehager, og involvering og medvirkning fra barna prioriteres. Høye faglige ambisjoner kombinert med lite møtetid svekker muligheten for barns medvirkning, fant forskere fra Universitetet i Agder som hvordan personalet snakker sammen om arbeid med prosjekt i møtene og hvordan dette kan ha betydning for barns mulighet for medvirkning. ( NOASP)
  • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet har en artikkel om «Barns medvirkning skjer i øyeblikket«.
  • Barnehage.no har en artikkel om «Hva er barns medvirkning?«.
  • I magasinet VETUVA er det publisert en artikkel om «Medvirkning er mer enn å bestemme selv«.
  • I magasinet VETUVA er det publisert en artikkel om «Ikke alle barn har medbestemmelse i barnehagen«.
  • Berit Bae- om hvordan skape rom for medvikning

Litteraturtips:

Tittel: Medvirkning til barns spontane lek.
Forfatter: Kristin Danielsen Wolf

Utgitt: 2022
ISBN: 9788215065717

«Boka skal bidra til ny kunnskap, refleksjon og diskusjon omkring barnehagepersonalets mange måter å delta i barns spontane, egeninitierte lek. Barn har rett til lek, medvirkning, omsorg og beskyttelse i barnehagen. Barnehagepersonalet skal beskytte, bekrefte og berike barns samspill og lek. Personalet bør medvirke til barns spontane lek og sørge for at alle barn har noen å leke med. Det er et profesjons-lek-etisk ansvar å unngå unødige avbrytelser, som avkrefter eller avslutter barns lek.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Samtaler med barn og ungdom
Forfatter: Øyvind Kvello

Utgitt: 2021
ISBN: 9788245034936

«Samtaler med barn og ungdom – medvirkning, kommunikasjon og metoder er en forskningsforankret og bredt anlagt grunnbok om ulike aspekter ved samtaler med sårbare og utsatte barn. Den handler blant annet om barn som medvirkende subjekter og deres rettigheter regulert via konvensjon og lovverk, om alliansearbeid, spørsmålsformer og de praktiske rammene for samtaler, om konsekvensene som traumer har for psykososial fungering og hukommelse, samt om innholdet i og effekten av tilrettelagte avhør.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Barn og unges medvirkning i barnevernet
Forfatter: Veronika Paulsen

Utgitt: 2022
ISBN: 9788205518292

«Barn og unge i barnevernet skal få snakke fritt, lyttes til og inkluderes i beslutningsprosesser.  I denne boka bruker forfatteren nyere forskning og teori for å belyse hva som er status for barns medvirkning i barnevernet i dag, hva som påvirker arbeidet med medvirkning, og hva som skal til for å få til gode medvirkningspraksiser. Målet med boka er å bidra til økt forståelse av hvilken betydning medvirkning kan ha for barn og unge som møter barnevernet, og for barnevernets mulighet til å sikre gode tiltak for barnets beste.» (Gyldendal)


Tittel: Medvirkning i praksis
Forfatter: Kirsten Elisabeth Jansen

Utgitt: 2019
ISBN: 9788245022629

«I denne boken poengterer forfatteren at barnehagens hverdagsaktiviteter er en vesentlig danningsarena. Danning forutsetter at barn kan medvirke og ha påvirkning på hverdagsaktiviteter og rutiner, som måltid, lek og situasjoner i garderobe og på bad. Å praktisere og realisere barns medvirkning i slike aktiviteter er utfordrende fordi hverdagsaktivitetene befinner seg i ulike spenningsfelt rammet inn av faktorer som fysisk miljø, struktur og organisering, regler og motstand, relasjoner og kommunikasjon. Forfatteren presenterer og drøfter barns medvirkningsmuligheter i praksisfortellinger og eksempler. Hensikten er å inspirere og utfordre barnehagefolks refleksjon og praksis.»(Fagbokforlaget)


Tittel: Pedagogisk dokumentasjon- inspirasjoner til bevegelige praksiser.
Forfatter: Tonje Kolle, Ann Sofi Larsen og Bente Ulla

Utgitt: 2017
ISBN: 9788245019780

«Denne reviderte utgaven av Pedagogisk dokumentasjon er en bok som kan åpne for kritiske og reflekterende praksiser. Boken tar utgangspunkt i nyere forskning om barn som medskapere av kommunikasjon, kunnskap og kultur. Forståelser av barnehager, mennesker og pedagogikk er i stadige bevegelser. Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon vil barnehagepersonalet kunne stå sterkere i møtet med samtidens økende krav til det faglige innholdet i barnehagene. Med utgangspunkt i din egen hverdag blir du, gjennom pedagogisk dokumentasjon, oppfordret til å stoppe opp og legge merke til praksiser som du kanskje ikke har lagt merke til tidligere. Det kan bidra til å åpne blikket og gripe inn i måter du møter medmennesker på.»( Fagbokforlaget)


Tittel: Lyttende pedagogikk-etikk og demokrati i pedagogisk arbeid.
Forfatter: Ann Åberg, Hillevi Lenz Taguchi

Utgitt: 2006
ISBN: 9788215009575

«Dette er en bok man vil kjenne seg igjen i, og en bok alle i barnehagen kan lese. Den handler om det daglige arbeidet og viser hvordan en både kan ivareta det enkelte barns interesser, kompetanse og væremåte, samtidig som en hele tiden har fokus på det verdifulle samarbeidet barna i mellom. Arbeid med pedagogisk dokumentasjon åpner for en ny og annerledes forståelse av barn og barns vei til kunnskap. Boka har inspirerende eksempler fra barnehagehverdagen. Kombinert med teoretiske perspektiver til alle spørsmålsformuleringene, gir det en praksisnær bok. De pedagogiske og filosofiske tankene som ligger bak stammer fra barnehagene i Reggio Emilia i Italia.«(Universitetsforlaget)


Tittel: Hvorfor pedagogisk dokumentasjon?
Forfatter: Hillevi Lenz Taguchi

Utgitt: 2015
ISBN: 9788215024912

«Denne boken er en introduksjon til bruk av pedagogisk dokumentasjon som arbeidsverktøy for kompetanseheving og endring i barnehagen. Forfatteren diskuterer pedagogisk dokumentasjon i lys av måten de ansatte ser på barn, kunnskap og læring. De fleste eksemplene i boken er fra barnehagen, hvor pedagogisk dokumentasjon brukes i stor utstrekning.
Hva er kunnskap og læring når en arbeider med pedagogisk dokumentasjon? Mye har endret seg siden den type dokumentasjon ble introdusert med inspirasjon fra den norditalienske byen Reggio Emilias kommunale førskolesystem. Gjennom ulike eksempler fra barnehagen diskuterer forfatteren barnet som subjekt, samt barnet og pedagogen som medkonstruktører av kultur og kunnskap.»
( Universitetsforlaget)


Tittel: Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen
Forfatter: Kristin Danielsen Wolf og Sverre Bjørn Svenning

Utgitt: 2011
ISBN: 9788215027654

«Barns rett til medvirkning har vært forankret i barnehageloven siden 2005. Like fullt må vi stadig arbeide for, og ivareta, denne rettigheten. På hvilke måter kan vi tolke og forstå barns rett til medvirkning? Hvordan kan barns rett til medvirkning utspille seg i barnehagen? Og hvordan skal vi reflektere over innholdet og praksisen i barnehagen? Forfatterne av denne boken arbeider ved ulike institusjoner i tilknytning til barnehagen og barnehagelærerutdanningen og bidrar med nye perspektiver på barns medvirkning i barnehagen.» (Tanum)


Tittel: Medvirkning i barnehagen
Forfatter: Anne Tove Fennefoss, Berit Grindland, Kirsten E. Jansen,Nina Johannesen, Anne Myrstad, Ninni Sandvik, Toril Sverdrup 

Utgitt: 2011
ISBN: 9788245011074

«Boken bygger på nettverksprosjektet Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv – fokus på de yngste i barnehagen. Her har deltagerne nærmet seg medvirkningstematikken fra forskjellige vinkler og med ulike tilnærminger, men ut fra en felles interesse om å fremme en posisjon hvor de yngste i barnehager blir møtt med verdighet.» (Fagbokforlaget)