Barns medvirkning

Både Barnehageloven og FN s Barnekonvensjon slår fast barnas rett til medvirkning. Barns medvirkning i barnehagen handler om barnas rett til innflytelse på barnehagehverdagen. Barnehagene må tilrettelegge så barn får mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet på en måte som er tilpasset deres alder, erfaringer og individuelle forutsetninger og behov. (Rammeplanen)


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

minstemme.no er et nettsted som skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole. Nettstedet tilbyr oppgaver og undervisningsopplegg innenfor en rekke temaer. Eksempler på temaer er demokrati, menneskerettigheter, nasjonale minoriteter.


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen
Forfatter: Kristin Danielsen Wolf og Sverre Bjørn Svenning

Utgitt: 2011
ISBN: 9788215027654

«Barns rett til medvirkning har vært forankret i barnehageloven siden 2005. Like fullt må vi stadig arbeide for, og ivareta, denne rettigheten. På hvilke måter kan vi tolke og forstå barns rett til medvirkning? Hvordan kan barns rett til medvirkning utspille seg i barnehagen? Og hvordan skal vi reflektere over innholdet og praksisen i barnehagen? Forfatterne av denne boken arbeider ved ulike institusjoner i tilknytning til barnehagen og barnehagelærerutdanningen og bidrar med nye perspektiver på barns medvirkning i barnehagen.» (Tanum)


Tittel: Medvirkning i barnehagen
Forfatter: Anne Tove Fennefoss, Berit Grindland, Kirsten E. Jansen,Nina Johannesen, Anne Myrstad, Ninni Sandvik, Toril Sverdrup 

Utgitt: 2011
ISBN: 9788245011074

«Boken bygger på nettverksprosjektet Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv – fokus på de yngste i barnehagen. Her har deltagerne nærmet seg medvirkningstematikken fra forskjellige vinkler og med ulike tilnærminger, men ut fra en felles interesse om å fremme en posisjon hvor de yngste i barnehager blir møtt med verdighet.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Barnets beste i barnehagen
Forfatter: (red.) Øystein Stette

Utgitt: 2020
ISBN: 9788283722307

«Paragraf 3 i barnehageloven ble endret for å tydeliggjøre at alle handlinger og avgjørelser som angår ett enkelt barn eller grupper av barn skal gjennomføres med vekt på barnets beste.
Barnehageloven fikk fra 01.01.2021 en ny bestemmelse i § 3 om at «hva som er best for barna, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid». Derfor er det viktig for barnehagene å være godt kjent med FNs barnekonvensjon artikkel 3 nr. 1 om barnets beste, som er bakgrunnen for den nye bestemmelsen.» ( Fagbokforlaget)