Pedagogisk dokumentasjon

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen» (Udir, 2017).

Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjon kan være det å observere, fotografere eller filme barn når de leker og undersøker, men det er først når du reflekterer over det dere ser, hører og leser at det blir pedagogisk (Taguchi, 2015).

Pedagogisk dokumentasjon inneholder følgende faste elementer: observasjon, dokumentasjon, deling, refleksjon, tolkning og valg (Udir, 2017).

Det handler om at vi skal være bevisst og reflektert over våre handlinger. Stoppe opp, ta et steg tilbake og tørre å se på – og stille spørsmål ved vår egen praksis. Hvor barn, foreldre og ansatte får medvirke.

Vi vil med denne siden gå inn på hva pedagogisk dokumentasjon er, og gi eksempler på hvordan du kan jobbe med dette i praksis.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Død fugl – et eksempel på arbeid med pedagogisk dokumentasjon


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Hvorfor pedagogisk dokumentasjon?
Forfatter: Hillevi Lenz Taguchi

Utgitt: 2015
ISBN: 9788215024912

«Denne boken er en introduksjon til bruk av pedagogisk dokumentasjon som arbeidsverktøy for kompetanseheving og endring i barnehagen. Forfatteren diskuterer pedagogisk dokumentasjon i lys av måten de ansatte ser på barn, kunnskap og læring. De fleste eksemplene i boken er fra barnehagen, hvor pedagogisk dokumentasjon brukes i stor utstrekning.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Pedagogisk dokumentasjon
Forfatter: Gunilla Essén, Erika Björklund og Leicy Olsborn Björby

Utgitt: 2018
ISBN: 9788283721034

«Pedagogisk dokumentasjon er et kollegialt verktøy som skal bidra til at barnehagen blir en lærende organisasjon. Pedagogisk dokumentasjon forutsetter en vilje til å tenke på flere måter og til å stille spørsmål ved etablerte tankesett og praksiser.« (Pedlex)


Tittel:Pedagogisk dokumentasjon
Forfatter: Tonje Kolle , Ann Sofi Larsen og Bente Ulla

Utgitt: 2017
ISBN: 9788245019780

«Boken tar utgangspunkt i nyere forskning om barn som medskapere av kommunikasjon, kunnskap og kultur. Forståelser av barnehager, mennesker og pedagogikk er i stadige bevegelser. Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon vil barnehagepersonalet kunne stå sterkere i møtet med samtidens økende krav til det faglige innholdet i barnehagene.» (Tanum)