Rapportering utviklingsarbeidet «Fysisk aktivitet»

2021-2022 Bydel Gamle Oslo

Hvordan er kompetansetiltaket forankret i barnehagenes behov?

I september 2018 ble det gjennomført en kartlegging av barns fysiske aktivitet i ni barnehager i Bydel Gamle Oslo. Et av funnene var at barnehagene har arbeidet ulikt med fysisk aktivitet og det er ulik kompetanse. Bydelen ønsket å heve kompetansen for å få et likeverdig tilbud og søkte om kompetansemidler til å starte dette arbeidet for 2020. Bydelen inngikk et samarbeid med OsloMet. Dette var et innsatsområde i hele bydelen i 2020. På felles fagdag 31.01.2020 hadde vi foredrag med lærerne fra OsloMet, men på grunn av Covid-19 ble ikke de øvrige tiltakene gjennomført. Vi ønsket å gjennomføre de tiltakene vi hadde planlagt våren 2020, i perioden høsten 2021 – våren 2022. Da det er mange ulike prosjekter/ utviklingsarbeid i bydelen, ble det kun de syv barnehagene som ønsket det og hadde kapasitet, som ble med i år.

Mål for utviklingsarbeidet: 

Bydelen har som mål at barnehagene følger Helsedirektorats anbefalinger om at barnehagebarn er i fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag. Bydelen ønsker derfor å heve de ansattes kompetanse på området fysisk aktivitet, med fokus på det fysiske miljøet og tilrettelegging for lek i varierte og utforskende miljøer og læringsprosesser.

Hvordan har barnehageeier og OsloMet samarbeidet om å planlegge, utvikle og gjennomføre kompetansetiltaket?

Bydelen og OsloMet har hatt samarbeidsmøter der det ble utarbeidet en plan for arbeidet. Det har underveis vært et tett samarbeid mellom bydelen og lærerne fra OsloMet. Det har vært en koordinator i bydelen som har deltatt på samlinger, veiledninger og koordinert arbeidet. Det har vært gjennomført 5 utesamlinger med ressurspersonene og 3 veiledninger i etterkant av disse, fordelt på 3 grupper. Ressurspersonene har fått oppgaver som skulle utføres i egen barnehage mellom utesamlingen og veiledningene. De har fått litteraturtips og tips til aktiviteter og innkjøp av materialer.

Bydelen fikk 50.000 i kompetansemidler fra Statsforvalteren i forbindelse med utviklingsarbeidet Fysisk aktivitet. Dette er nå fordelt på barnehagene pr. årsverk. Midlene skal dekke kostander i forbindelse med utviklingsarbeidet (vikarer, utstyr osv.).


Evaluering:

På avslutningssamlingen viste vi PowerPointer, bilder, intervjuguide, praksishistorier osv. som ressurspersonene har brukt på plandager, personalmøter eller på egen avdeling/base. Det er gjennom året lagt ut bilder, videoer, innlegg og eksempler på egen jobbing på Workplace. I tillegg er det lagt ut artikler og forslag til litteratur. Ressurspersonene fortalte om egen praksis og om hvordan dette utviklingsarbeidet kan videreføres.
Hvordan har dere jobbet med fysisk aktivitet i egen barnehage?

Alle har jobbet med temaet i egen barnehage/ avdeling/ base, men på litt ulike måter:

 • Kartlagt eget uteområde og lekerom inne
 • Barn har tatt bilder som utgangspunkt for diskusjon på avdeling; hva legger barn merke til/hva ønsker de ta bilde av?
 • Laget spørreundersøkelse til personalet
 • Laget power-point som utgangspunkt for diskusjon.
 • Gitt ut artikler som diskusjonsgrunnlag (risikolek, temalek) på møter.
 • Mange har hatt tema: hva gjør vi på tur? Risikolek og småbarn.
 • Ansattes holdninger og erfaringer; hva styrer vår praksis?
 • Hvordan jobbe med ulike meninger om turer, regler i bhg, bruk av sykler osv. i personalgruppa?
 • Det har kommet fram mange gode idéer til hvordan jobbe med dette tema framover: Ol-dag i bhg, fellesleker på personalmøter, delta på turer med andre avdelinger for å spre kunnskap, hvordan bruke tau på uteområdet.

Hva har vi oppnådd?

Tilbakemeldinger fra ressurspersonene har vært at samarbeidet med lærerne/OsloMet har vært inspirerende og lærerikt. Det har vært positivt å ha samlinger i miljøet og at de har fått veiledning på oppgaver i etterkant. De sier de har fått økt innsikt i og inspirasjon til videre arbeid med fysisk aktivitet, med fokus på det fysiske miljøet og tilrettelegging for lek i varierte og utforskende miljøer og læringsprosesser. De har fått mer kunnskap og mange innspill og tanker om det videre arbeidet.
Opplever du at du har fått mer kompetanse på området?

 • Det har vært inspirerende å lære i miljøet.
 • Det har vært fint med artikler, litteraturtips og videoer på workplace.
 • Jeg har fått et nytt blikk på turer, hva ser vi og hva gjør vi?
 • Jeg er mer oppmerksom på barnehagens miljø når det gjelder utforming og lek.
 • Jeg ser annerledes på barns måte å leke på og å utforske miljøet.
 • Jeg bruker mye av det vi har lært; f.eks. tau på uteområdet.
 • Vi skal lage en «egen plass» i skogen der vi pleier å være.
 • Jeg har blitt mer bevisst arbeidet med fysisk aktivitet.

Er barna mer aktive etter denne kompetansehevingen?

 • Ser mer fysisk lek, rollelek og risikolek blant barna.
 • Ser utvikling hos noen barn som tør mer, klarer mer og vil mer.
 • Ser mye risikolek, men også mer rollelek blant barna når det er lov å bruke området annerledes (snu bord, klatre i trær, ribbevegg ble åpnet, tjukkas kjøpt inn).
 • Ser at barn er mer aktive når voksne deltar og gir nye idéer.
 • Ser at barn samarbeider på en annen måte i skogen og på uteplassen.
 • Ser at når barn har fokus på det de gjør (mulig risiko) skjer det færre «ulykker».
 • Ser at barn klarer når de får litt støtte til å mestre.

Hva med det øvrige personalet?

 • Mer kunnskap har gjort at personalet har endret holdninger til risikolek.
 • Ansatte setter nå ord på det de ser av fysisk lek/risikolek blant barna.
 • Ser at personalet bruker uteområdet annerledes, ser muligheter.
 • Noen har endret syn på egne holdninger ang hvilke regler vi har i bhg.
 • Noen ansatte deltar mer ute fordi vi har deltatt og vist hva som kan gjøres.

Veien videre:

Hva tenker dere nå? Hvordan klare å drive dette utviklingsarbeidet videre?

 • Det er viktig at styrer i barnehagen er involvert i arbeidet for å kunne sette det på dagsorden i barnehagens virksomhet.
 • Det er viktig å fortsette arbeidet framover for ikke å vende tilbake til tidligere praksis.
 • Vi kan delta med andre avdelinger/baser på tur for å dele kunnskap.
 • Vi kan gå på tur til andre barnehager for å se miljøet og få inspirasjon.
 • Vi lager en idébank for personalet på workplace: der deles idéer til aktiviteter, artikler, temaer for møter i barnehagen osv.
 • Det er viktig at alle ansatte har klær som egner seg for lek og aktiviteter i barnehagen, er det mulig for bydelen/ barnehagen å gå til innkjøp av slikt?
 • Foreldre har ulike meninger og forståelse for utelek, turer, risikolek, skader osv. Hvordan informere og involvere foresatte i temaet fysisk aktivitet?
 • Vi ønsker å fortsette å ha samlinger for å dele erfaringer og idéer med hverandre.
 • Koordinator i bydelen innkaller til møter og støtter opp under det videre arbeidet.