Fire suksesskriterier for å videreutvikle personalets digitale kompetanse

Videreutvikle personalets digitale kompetanse i Ahus-barnehagene-et prosjekt støttet med regionale kompetansemidler

For å få til dette jobber vi på flere plan i tillegg til det som Eli Gjølstad og Malin Lifvergren bidrar med fra OsloMet:

1.Eier:

Det er jeg som eier som har søkt og holder i prosjektet på vegne av alle barnehagene. (Min interesse for dette startet med Nina Bølgan og KidSmart tilbake til starten av 2000-tallet.)

2.Styrere:

Prosjektet er godt forankret hos styrerne. De IKT-ansvarlige får tid på personalmøter og planleggingsdager. Barnehagene jobber prosjektbasert, og det er et krav fra styrer at alle prosjektene på alle avdelingene skal inneholde et element med kreativ bruk av digitale verktøy. De deler også erfaringer med hverandre på styrermøter med jevne mellomrom

3.IKT-ansvarlige:

Vi har noen spede forsøk bak oss på å etablere IKT-ansvarlige, men i forbindelse med prosjektmidlene, tok vi en ny runde på forventninger til utøvelse av rollen. Det medførte at noen trakk seg, og gruppa fikk noen nye medlemmer. Den består nå av 2 ansatte fra hver barnehage, og har en blanding av pedagoger, fagarbeidere og assistenter og vi har en målsetning om å ha 4-5 møter i løpet av et barnehageår.

I mine forventinger til deltakerne i gruppa la jeg stor vekt på interesse for å lære, og dele det man lærer med andre, heller enn gode forkunnskaper. Det har ført til at vi har en gruppe med varierende ferdigheter, og det opplever jeg er fint for prosessen, da de har en viktig stemme på vegne av de som synes dette er litt utfordrende. Samtidig ser jeg at det er de med minst forkunnskaper som har hatt størst utvikling.

4.Pedagoger:

Vi har i mange år gjennomført noe vi kaller nettverksgrupper for pedagogene. Vi har til sammen 35 pedagoger fordelt på barnehagene, og de deles inn i grupper på tvers og hver gruppe møtes 4 ganger i løpet av et barnehageår. Det er et tema for hvert år, og i dette barnehageåret er overskriften; Ledelse av digitale danningsprosesser». De siste årene er det meg som har hatt de ansvaret for gruppene, og det har gitt meg en unik kontakt med alle pedagogene våre, og det har stor verdi for meg som leder av organisasjonen

Andre ting:

Lærende møter:

Vi har de siste 5 årene jobbet systematisk for å innføre lærende møter på alle nivå i barnehagene. For oss betyr det i praksis at alle ansatte får forberedelsesoppgaver til alle fagmøter. I møtene bruker vi ulik form for regi som IGP, reflekterende team, runde rundt bordet slik at alle får slippe til osv…

Utstyr:

Vi har klart å følge opp å kjøpe inn noe utstyr for egne midler slik at vi ivaretar inspirasjonen til de ansatte.