Visste du at det finnes flere måter å introdusere temaet etikk, religion og filosofi på? 

Her er noen forslag: 
  1. Bruk dagligdagse situasjoner: du kan bruke situasjoner fra hverdagen som en måte å introdusere etiske spørsmål. For eksempel, når en konflikt oppstår mellom to barn, kan barnehagelæreren spørre: «Hva ville vært den rette måten å løse denne konflikten på?» Dette åpner opp for en diskusjon om hva som er rett og galt, og om det i det hele tatt finnes et riktig svar.  
  1. Les bøker: Bøker kan være en flott måte å introdusere temaet etikk, religion og filosofi. Velg gjerne bøker som utforsker moralske dilemmaer eller som tar opp temaer som vennskap, tilhørighet, og kulturelle forskjeller. Les boken høyt for barna, og inviter dem til å dele sine tanker og meninger. Det kan åpne opp for bevissthet og samtale rundt mangfoldet i barnegruppen. 

Vi anbefaler å sjekke ut bøkene: 

Gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi etter rammeplanen skal barnehagen bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige. Barnehagen må gi barna anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger.

Denne boken forklarer hva filosofi i barnehagen er, og hvordan personalet kan jobbe med filosofi etter rammeplanen. Videre fremheves betydningen av egenrefleksjon hos personalet og den ansattes rolle i filosofisamtalen.


Nesten som deg selv er både tittel og innfallsvinkel for denne boka som er revidert på bakgrunn av Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017). Barn eller voksne du møter, er ikke kopier av deg selv, men de ligner deg. De møter deg med en utfordring til moralsk ansvar. Barnehagen er en arena der mennesker lever i forhold til hverandre, og oppmerksomheten i boken er rettet mot forholdet mellom den voksne og barnet, den voksnes forhold til andre voksne, og ikke minst barnets forhold til andre barn. Bokens del 1 gir en innføring i deler av etikkens historie og etiske grunnlagsproblemer og inviterer til forsøk på etisk analyse og diskusjon. Bokens del 2 konsentrerer seg om praktiske sider ved det etiske samlivet i barnehagen. 


Hva er rett, og hva er galt? Vet du alltid det? Hvis noen biter deg, er det da i orden at du biter tilbake? Er det greit å lage sklibane av syltetøy på kjøkkengulvet bare du rydder opp etter deg? Skal en pizza bestandig deles likt? Er det alltid best å si det som er sant? Fortellingene i denne boka, som passer for 4-9-åringer, gir deg noe å gruble over. Det er ikke alltid lett å vite hva som er rett og hva som er galt. Ofte er det lurt å snakke med andre om det. Kanskje er dere ikke bestandig enige!

  1. Inviter gjester eller besøk et hellig rom: Inviter noen som har ekspertise på etisk, religiøs eller filosofisk tenkning til å besøke barnehagen og snakke med barna. Dette kan være en prest, imam, humanistisk rådgiver eller filosof. Gjesten kan dele sin kunnskap og svare på barnas spørsmål. Det samme kan gjøres ved å besøke et hellig rom hvor barna i tillegg til det overnevnte får utforsket arkitekturen og artefakter som er til stede.  
  1. Legg til rette for samtaler: Du kan legge til rette for samtaler om etikk, religion og filosofi ved å spørre åpne spørsmål og lytte aktivt til barnas svar. Barnas tanker og meninger bør respekteres og verdsettes. 
  1. Oppmuntre til refleksjon: Oppmuntre barna til å reflektere over spørsmål knyttet til etikk, religion og filosofi. Du kan gjøre dette ved å stille spørsmål som «Hva ville du gjort i denne situasjonen?» eller «Hvordan ville du følt deg hvis det skjedde med deg?» Dette kan hjelpe barna til å utvikle empati og forståelse for andre. 
  1. Ta turen ut i naturen: Ta med barna ut i naturen og la dem reflektere over sin egen plass i verden. Spørsmål som «Hva er naturens verdi?» og «Hva kan vi gjøre for å ta vare på naturen?» kan føre til interessante diskusjoner om etikk og verdier.