Rekomp og bærekraft: Pioner barnehager tar grep for en bærekraftig fremtid 

Pioner barnehager har i flere år hatt bærekraft som sitt hovedsatsingsområde. De ønsker å være barnehager som er med på å gjøre en forskjell. Bærekraft er stort og komplekst område og de jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle praksis og flere bærekraftperspektiver for tidlig læring om bærekraft i barnehagen. De har en helhetlig tilnærming til bærekraft, og ønsker at dimensjonene i bærekraftbegrepet skal ligge til grunn for all praksis og innhold i deres barnehager. Alle barnehagene gjør årlige ståstedsanalyser på bærekraftarbeidet. Ut ifra resultatet av ståstedsanalysene jobbes det frem bærekraftmål som barnehagen jobber med gjennom et helt år.  

Bærekraftige tiltak i Pioner barnehager 

Pioner barnehager har en helhetlig tilnærming til bærekraft og ønsker at arbeidet med bærekraft skal syns i alle ledd. For eksempel er Nordtvedt gård barnehage bygget i massivt tre, og overskuddsmaterialer fra bygningen er brukt til møbler og innredning. Alle underlagene på uteområdene i alle barnehagene våre er plastfrie. 3 av 4 barnehager er miljøfyrtårnsertifisert, og den ene barnehagen på Vestlandet har solceller på taket.  

Kompetanseutvikling i Pioner barnehager 

Alle barnehagene har fått bevilget midler og samarbeider med universitets- og høyskolesektoren gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (Rekomp). Alle barnehagene har fokus på bærekraft, men har satt mål ut ifra hva de ønsker og opplever at deres barnehage har behov for å utvikle seg på.  

Samarbeid med OsloMet 

I Dr.Brandts barnehage i Oslo samarbeider barnehagen med lærere fra seksjon for fysisk fostring og naturfag på OsloMet. Fokuset for utviklingsarbeidet er utelekeplassen i barnehagen. Utviklingsarbeidet omfatter å utvikle forståelsen av voksenrollen i uteleken, og få en dypere forståelse av hvordan barn og voksne er i interaksjon på uteplassen. Barnehagen har fokus på at personalet skal få kunnskap og opplæring av hva som finnes av artsmangfold på utelekeplassen, og hvordan personalet kan bruke denne kunnskapen til å videreutvikle uteområdets leke- og utforskningsmuligheter. Gjennom endringsarbeid og kunnskapsdeling, ønsker barnehagen å skape et stimulerende og lærerikt lekemiljø på utelekeplassen for barna. For at personalet skal kunne tilføre læring i barnas opplevelser og utforskning på uteplassen må personalet ha nødvendig kunnskap om det de skal lære bort. Naturfaglærere fra OsloMet har bidratt med ny fagkunnskap om natur og mangfold som finnes på uteplassen. Lærere i fysisk fostring fra OsloMet har bidratt inn i kartlegging av hvordan og hva barna leker på uteområdet og hvordan de ulike områdene på uteplassen kan tilby ulik fysisk lek.  

Natur og artsmangfold- praktiskfortelling 

En av tingene barnehagen har valgt å fordype seg i er marihøner, noe som kommer tydelig frem i en praksisfortelling fra hverdagen:  

“Vi var på vei tilbake til barnehagen fra en tur, ett av barna ropte plutselig «se, en marihøne!». Vi hadde allerede snakket om marihøner i flere samlinger. Vi voksne hadde ikke regnet med å finne marihøner før været var blitt varmere, men her sto vi altså med årets første marihønefunn i hånda! Vi tok marihønen med opp i barnehagen, la den på benken og fant frem oversikten over norske marihøner. Barna flokket seg rundt marihønen, mens vi telte prikker, studerte farger og sjekket vingene. «Jeg finner ikke denne marihønen på arket» var det flere som sa. Det viste seg nemlig at vi hadde funnet en innvandrer i den norske naturen; Harlekinmarihønen. 

Wikipedia-Harlekinmarihøne

Dette dannet et flott utgangspunkt for en lang samtale hvor de snakket med barna om hvordan fremmede arter truer norske arter og natur. De hadde tidligere snakket om «mordersnegler» og hvordan den spiser alt den kommer over. Barna så fort sammenhengen og viktigheten av at de tar vare på våre egne arter.   

Til slutt bestemte de seg for å la marihønen krype videre på sin egen måte, og barna sa farvel mens de vinket og ønsket den lykke til på veien.   

“Denne opplevelsen var en flott mulighet til å lære barna om både kjente og fremmede arter. Det var også en mulighet pedagogisk leder til å observere barnas interesse og engasjement, og å støtte deres nysgjerrighet og læring på en positiv og meningsfull måte.” 

Aktiv og bred involvering av personalet i utviklingsarbeidet 

Pioner barnehager tror at veien til suksess med utviklingsarbeid er å få med hele personalgruppen og at alle i barnehagen føler eierskap til og deltar i arbeidet. Barnehagen har satt ned en arbeidsgruppe som har hovedansvar for å holde i trådene underveis i arbeidet og følge opp at arbeidet kontinuerlig jobbes med. Alle ansatte har satt seg egne personlige mål for utviklingsarbeidet, og alle har ansvar for å dele praksisfortellinger og erfaringer med hverandre og lærere på OsloMet underveis. Barnehagen bruker Teams til å dele informasjon, erfaringer og praksisfortellinger med hverandre og med OsloMet. 

Vil du vite mer om bærekraftplanen til Pioner barnehager, sjekk vedlagt dokument og besøk https://www.piba.no/. Ønsker du å dele din historie med oss, ta kontakt.